Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Červen 1997

Kabely pro distribuční soustavu se
jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5H:
Kabely se čtyřmi žilami s izolací z XLPE
a s pláštěm z PE (Typ 5H)

ČSN 34 7659-5H


 

 

idt HD 603.5H S1:1994

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 5H: Cables with 4 cores, XLPE - insulation, PE - sheath (Type 5H)

Cábles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV - Section 5H: Cables avec quatre conducteur avec isolépar XLPE et avec gaine de PE

Energieverteilungskabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 5H: Kabel mit vier Ader mit XLPE Isolation und mit PE Mantel (Type 5H)

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 Oddíl 5H:1994.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Section 5H S1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 383 S2 zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jadrá káblov (34 7201)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 603.1 S3   zaveden v ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční

soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Základní požadavky

HD 605   zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (33 050)

ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604  Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622  Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658  Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry, s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s. 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21339


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603.5H S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT: 621.315.2

 

Deskriptory: electric power distribution, electric cable, insulated cable, polyvinyl chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5H: Kabely se čtyřmi žilami s izolací z XLPE a s pláštěm z PE (Typ 5H)

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV - Section 5H: Cables with 4 cores, XLPE - insulation, PE - sheath (Type 5H)

Cábles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV Section 5H: Cables avec quatre conducteur avec isolépar XLPE et avec gaine de PE (Type 5H)

Energieverteilungskabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV - Hauptabschnitt 5H: Kabel mit vier Ader mit XLPE Isolation und mit PE Mantel (Type 5H)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1993-12-08.

Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Elektrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do Části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny), a proto HD 603 a 604 neobsahují Části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) se od Národních komitétů požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí HD 603 a HD 604, které jsou pro národní aplikace použitelné. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní Část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 603 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III.

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín oznámení platnosti HD na národní úrovni      (doa) 1994-06-01

- nejzazší termín vydání identické národní normy               (dop) 1994-12-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem           (dow) 1994-12-01

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

5

2

Konstrukční požadavky

6

2.1

Jádro

6

2.1.1

Materiál

6

2.1.2

Konstrukce

6

2.1.3

Rozměry sektorových jader

6

2.1.4

Pevnost v tahu pro hliníková jádra

6

2.1.5

Odpor jader

6

2.2

Izolace

6

2.2.1

Materiál

6

2.2.2

Tloušťka izolace

6

2.2.3

Označení žil

6

2.3

Uspořádání žil

6

2.3.1

Uspořádání

6

2.4

Vnitřní obal

6

2.4.1

Materiál

6

2.5

Vnější plášť

6

2.5.1

Materiál

6

2.5.2

Barva

6

2.5.3

Tloušťka

6

2.6

Značení

6

2.6.1

Údaj o výrobci

6

2.6.2

Značení kabelů

6

2.6.3

Rok výroby

6

2.6.4

Souvislost značení

6

2.6.5

Měřicí značení

6

2.6.6

Stálost

6

2.6.7

Čitelnost

6

3

Zkušební požadavky

7

3.1.

Kusové zkoušky

7

3.2.

Výběrové zkoušky

7


Strana 5

3.3.

Typové zkoušky (elektrické)

7

3.4.

Typové zkoušky (neelektrické)

8

3.4.1

Zkoušky izolace

8

3.4.2

Zkoušky pláště

8

3.4.3

Zkoušky hotového kabelu*)

8

4

Pokyn pro použití

8

4.1

Soustava

8

4.2

Provozní podmínky

8

4.3

Navinutí

8

5

Proudová zatížitelnost (připravuje se)

9

6

Příloha (Tabulky)

9

 

Normativní odkazy

V Oddílu HD 603.5H jsou uvedeny odkazy na ostatní Části HD 603 a na následující HD a IEC normy:

HD 383   Jádra kabelů (uvedené v IEC 228 a IEC 228A)

HD 505 Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických kabelů

HD 605   Elektrické kabely: Doplňující zkušební metody

Odkazy na jiné HD nebo IEC normy zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto dokumentů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz