Zdroj: www.cni.cz

lCS 77. 060                                                                                                                                                Duben 1997

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti

mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných

pro tepelné zpracování v roztocích

ČSN

ISO 11846

03 8173

Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion alloys of solution heat-treatable aluminium alloys

Corrosion des métaux et alliages - Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des alliages d'aluminium aptes au traitement thermique de mise en solution

Korrosion von Metallen und Legierungen - Bestimmung der Empfindlichkeit von wärmebehandeltem Aluminium gegenüber interkristalliner Korrosion

Tato norma je identická s ISO 11846: 1995.

This standard is identical with ISO 11846: 1995.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3696: 1987 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

(68 4051)

ISO 8044: 1989 zavedena v ČSN ISO 8044 Koroze kovů a slitin - Slovník (03 8001)

ISO 8407: 1991 zavedena v ČSN ISO 8407 Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám (03 8102)

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc. Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1996

21374


ČSN ISO 11846

MEZINÁRODNÍ NORMA

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

ISO 11846

První vydání 1995-10-15

ICS 77. 060

Deskriptory: metals, alloys, aluminium alloys, corrosion, tests, corrosion tests, determination, corrosion resistance.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11846 byla připravena technickou komisí ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin.

Příloha A této normy je pouze informativní.

1 Předmět normy

1. 1   Tato norma stanoví metodu zkoušení mezikrystalové koroze u slitin hliníku (bez ochranných povlaků) vhodných pro tepelné zpracování v roztocích.

Citlivost к mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích závisí na chemickém složení slitiny, způsobu její výroby, tepelném zpracování v roztoku, kalení a umělém precipitačním vytvrzení (vystárnutí).

V podmínkách přirozeného stárnutí citlivost к mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích především závisí na rychlosti chlazení během kalení v kritickém rozsahu teplot.

1. 2   Tuto normu lze použít pro lité i tvářené slitiny hliníku vhodné pro tepelné zpracování v podobě odlitků, výkovků, plechů, protlačených výlisků, polotovarů a hotových výrobků к porovnávacímu posouzení slitin různých značek a tlouštěk v závislosti na jejich chemickém složení a na jiných činitelích, jakož i ke kontrole jakosti tepelného zpracování zkoušeného materiálu.

Výsledky zkoušky poskytnou informaci o odolnosti zkoušených materiálů proti mezikrystalové korozi a o jakosti jejich tepelného zpracování.

1. 3   Výsledky zkoušky nelze považovat za absolutní, protože je nelze aplikovat na všechna prostředí, s nimiž se lze v praxi setkat. Nejvhodnější je použít je relativně, tedy к porovnání odolnosti proti mezikrystalové korozi různých taveb slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích.

3

Zdroj: www.cni.cz