Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 060. 30                                                  ČESKÁ NORMA                                                 Duben 1997

Metody měření rádiových zařízení

pozemských družicových stanic

Část 2: Měření subsystémů

Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory

ČSN

EN 60510-2-6

36 7610

idt IEC 510-2-6: 1992

Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth stations Part 2: Measurements for sub-systems Section six: Frequency demodulators

Méthodes de mesure pour les équipements radioélectriques utilisés dans les stations terriennes de télécommunication par

satellites

Partie 2: Mesures sur les sous-ensembles

Section six: Démodulateurs de fréquence

Meßverfahren für Funkgerät in Satelliten-Erdfunkstellen Teil 2: Messungen an Untersystemen Hauptabschnitt sechs: Frequenzdemodulatoren

Tato norma je identická s EN 60510-2-6: 1994.

This standard is identical with EN 60510-2-6: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 510-1-3: 1980 dosud nezavedena IEC 510-1-4: 1986 dosud nezavedena EN 60510-2-5: 1994 dosud nezavedena EN 60510-3 řada se postupně zavádí

Vypracování normy

Zpracovatel: RONO, spol. s r. o., U družstva REPO 5, 140 00 Praha 4, Ing. Zdeněk Rožánek Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1997

21426


ČSN EN 60510-2-6

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60510-2-6

Červen 1994

MDT 621. 396. 6: 629. 783: 621. 317. 08

Deskriptory: Radiocommunications, telecommunications, satellite broadcasting, radio equipment, earth stations, characteristics, measurements, frequency modulation, demodulators

Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic

Část 2: Měření subsystémů

Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory

(IEC 510-2-6: 1992)

Methods of measurement for radio equipment used in satellite earth stations Part 2: Measurements for sub-systems Section six: Frequency demodulators

(IEC 510-2-6: 1992)

Méthodes de mesure pour les équipements radioélectriques utilisés dans les stations terriennes de télécommunication par satellites Partie 2: Mesures sur les sous-ensembles Section six: Démodulateurs de fréquence (CEI 510-2-6: 1992)

Meßverfahren für Funkgerät

in Satelliten-Erdfunkstellen

Teil 2: Messungen an Untersystemen

Hauptabschnitt Sechs: Frequenzdemodulatoren

(IEC 510-2-6: 1992)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC a notifikovaná Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační orgány: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60510-2-6

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 510-2-6: 1992 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že žádné změny nejsou nutné. Zmíněný dokument byl předložen členům CENELEC к formálnímu hlasování a byl CENELEC dne 8. března 1994 schválen jako EN 60510-2-6.

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                                    (dop)           1995-03-15

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem                             (dow)           1995-03-15

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. V této normě je Příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 510-2-6: 1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

Obsah

Kapitola

Předmět normy a oblast použití........................................................................       1

Definice............................................................................................       2

Všeobecné údaje....................................................................................       3

Ztráty odrazem na mezifrekvenčním vstupu.............................................................       4

Výstupní impedance v základním pásmu a ztráty odrazem.................................................       5

Citlivost na velikost zdvihu............................................................................       6

Polarita demodulace.................................................................................       7

Diferenciální zisk/nelinearita a diferenciální fázové/skupinové zpoždění......................................       8

Amplitudová charakteristika základního pásma..........................................................       9

Měření telefonního multiplexu s kmitočtovým dělením....................................................      10

Měření televizního signálu............................................................................      11

Měření prahových vlastností...........................................................................      12

Měření impulsního šumu v telefonních kanálech v okolí prahu..............................................      13

Obrázky

Příloha ZA (normativní)

1 Předmět normy a oblast použití

V této normě jsou uvedeny metody měření elektrických vlastností kmitočtových demodulátorů. Rovněž zahrnuje měření prahové citlivosti a poměru signálu к šumu, protože to jsou podstatné vlastnosti družicových systémů. Kde je to možné, zahrnuje tato norma pouze měření základního demodulátorů bez obvodu deemfáze a obvodů spojených se signály pomocné nosné vlny zvuku, pilotními signály a pomocnými signály.

Metody měření kmitočtových modulátorů jsou uvedeny v oddílu pět, části 2. Měření mezi koncovým zařízením sestavy modulátor/demodulátor jsou zahrnuta v odpovídajících oddílech Části 3 této řady norem.

4

Zdroj: www.cni.cz