Zdroj: www.cni.cz

ICS 11. 040. 50                                                        ČESKÁ NORMA                                                     Květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje Charakteristiky elektrooptických zesilovačů

rentgenového obrazu Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole

ČSN

EN 61262-1

36 4736

idt IEC 1262-1: 1994

Medical electrical equipment - Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers - Part 1: Determination of the

entrance field size

Appareils électromédicaux - Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique - Partie 1:

Détermination de la dimension du champ d'entrée

Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 1: Bestimmung der

Eingangsfeldgröße

Tato norma je identická s EN 61262-1: 1994.

This standard is identical with EN 61262-1: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 788: 1984 zavedena v ČSN IEC 788 Lékařská radiologie - Terminologie (idt HD 501 Sl: 1988) (84 0003)

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 1262-1: 1994 Medical electrical equipment - Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers Part 1: Determination of the entrance field size (Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektronoptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole)

BS EN 61262-1: 1995 Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers - Part 1: Determination of the entrance field size (Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole)

NF C74-221, NF EN 61262-1: 1994 Appareils électromédicaux - Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique - Partie 1: Détermination de la dimension du champ d'entrée (Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole)

ÖVE EN 61262-1: 1995 Medizinsiche elektrische Geräte - Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 1: Bestimmung der Eingangsfeldgröße (Zdravotnické elektrické přístroje Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole)

Informativní údaje z IEC 1262-1: 1994

IEC 1262-1: 1994 byla připravena subkomisí 62B: Diagnostické zobrazovací přístroje, technické komise IEC 62: Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi.

Tvoří první vydání IEC 1262-1 a nahrazuje IEC 520: 1975.

© Český normalizační institut, 1997

21466


ČSN EN 61262-1

Text normy IEC vychází z následujících dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

62B(CO)112

62B(CO)124

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy je možné najít ve zprávách o hlasování uvedených ve výše uvedené tabulce.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky, jejichž splnění se ověřuje a definice: obyčejný typ;

- vysvětlivky, doporučení, postupy, všeobecné pravidla: malý typ;

- zkušební specifikace: kurzíva;

-  TERMÍNY POUŽÍVANÉ V TÉTO NORMĚ DEFINOVANÉ V 3. 1 A V PŘÍLOZE A: PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T. S. Q., Praha 6, IČO 40823458 - Ing. Oldřich Petr Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

2


ČSN EN 61262-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61262-1

Září 1994

ICS 11. 040. 50

Nahrazuje HD 510 S1: 1988

Deskriptory: Medical electrical equipment, image intensifier, X-ray, entrance field

Zdravotnické elektrické přístroje Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu Část 1: Stanovení rozměru vstupního pole (IEC 1262-1: 1994)

Medical electrical equipment -

Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers -

Part 1: Determination of the entrance field size

(IEC 1262-1: 1994)

Appareils électromédicaux Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique Partie 1: Détermination de la dimension du champ d'entrée (CEI 1262-1: 1994)

Medizinische elektrische Geräte Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern Teil 1: Bestimmung der Eingangsfeldgröße (IEC 1262-1: 1994)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkajicí se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committe for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, В - 1050 Brussels

3


ČSN EN 61262-1

Předmluva

Text dokumentu 62B(CO)112, připravený subkomisí 62B: Diagnostické zobrazovací přístroje, technické komise IEC 62: Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi, byl předložen IEC - CENELEC к paralelnímu hlasování v lednu 1994.

Tento dokument byl schválen CENELEC jako EN 61262-1 dne 5. července 1994.

Tato evropská norma nahrazuje HD 510 S1: 1988.

Data pro její použití:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy                                                             (dop) 1995-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                          (dow) 1995-07-01

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu vyhověly HD 510 S1: 1988 před 1995-07-01, může být tato předchozí norma používána pro výrobu až do 2000-07-01.

Přílohy označené jako "normativní" tvoří nedílnou část této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy А а В informativní a příloha ZA je normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1262-1: 1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

4


ČSN EN 61262-1

Obsah

Strana

ÚVOD...............................................................................................    6

Kapitola

1   Rozsah platnosti....................................................................................    6

2   Normativní odkazy..................................................................................    6

3   Terminologie.......................................................................................    6

3. 1   Definice..........................................................................................    6

3. 2   Stupeň požadavků a jejich význam....................................................................    7

4   Požadavky..........................................................................................    8

4. 1   Uspořádání při zkoušce.............................................................................    8

4. 2   ZESILOVAČ RENTGENOVÉHO OBRAZU - provozní podmínky......................................    8

4. 3   Vstupní záření.....................................................................................    8

4. 4   TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ..........................................................................    8

4. 5   Měřicí přístroje....................................................................................    8

5   Stanovení UŽITEČNÉHO ROZMĚRU VSTUPNÍHO

POLE a JMENOVITÉHO ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE...............................................    8

5. 1   Příprava..........................................................................................    8

5. 2   Měření...........................................................................................    9

5. 3   Opravy...........................................................................................    9

5. 4   Stanovení.........................................................................................    9

6   Znázornění ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE..........................................................    9

7   Prohlášení shody....................................................................................    9

Přílohy

Příloha A (informativní) Terminologie - Rejstřík termínů....................................................  10

Příloha В (informativní) Odvození JMENOVITÉHO ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE.........................  12

Příloha ZA (normativní) - Další mezinárodní publikace citované v této normě

s odkazy na příslušné evropské publikace..................................................................  13

5


ČSN EN 61262-1

ÚVOD

ROZMĚR VSTUPNÍHO POLE ELEKTROOPTICKÉHO ZESILOVAČE RENTGENOVÉHO OBRAZU

může být specifikován různými způsoby v závislosti na vzdálenosti zdroje ke vstupní rovině SED. ROZMĚREM VSTUPNÍHO POLE se obvykle rozumí JMENOVITÝ ROZMĚR VSTUPNÍHO POLE nebo UŽITEČNÝ ROZMĚR VSTUPNÍHO POLE. VZDÁLENOST ZDROJE KE VSTUPNÍ ROVINĚ (SED) je v prvním případě neurčená, zatímco UŽITEČNÝ ROZMĚR VSTUPNÍHO POLE se měří při stanovené VZDÁLENOSTI ZDROJE KE VSTUPNÍ ROVINĚ (SED), zpravidla 1 m.

Tato norma pojednává o JMENOVITÉM ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE a o UŽITEČNÉM ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE. JMENOVITÝ ROZMĚR VSTUPNÍHO POLE se vypočítává z výsledků několika měření UŽITEČNÉHO ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE.

Měření UŽITEČNÉHO ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE při různých zvětšovacích režimech ELEKTROOPTICKÝCH ZESILOVAČŮ RENTGENOVÉHO OBRAZU budou také vzaty v úvahu.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro ELEKTROOPTICKÉ ZESILOVAČE RENTGENOVÉHO OBRAZU užívané ve zdravotnictví jako součásti diagnostického RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ.

Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení ROZMĚRU VSTUPNÍHO POLE ELEKTROOPTICKÝCH ZESILOVAČŮ RENTGENOVÉHO OBRAZU.

6

Zdroj: www.cni.cz