Zdroj: www.cni.cz

ICS 11. 040. 50                                                        ČESKÁ NORMA                                                     Květen 1997

Zdravotnické elektrické přístroje -

Charakteristiky elektrooptických zesilovačů

rentgenového obrazu -

Část 2: Stanovení konverzního faktoru

ČSN

EN 61262-2

36 4736

idt IEC 1262-2: 1994

Medical electrical equipment - Characteristics of elektro-optical X-ray image intensifiers - Part 2: Determination of the

conversion factor

Appareils électromédicaux - Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique - Partie 2:

Détermination du facteur de conversion

Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 2: Bestimmung des

Konversionsfaktors

Tato norma je identická s EN 61262-2: 1994.

This standard is identical with EN 61262-2: 1994.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 731: 1982 dosud nezavedena

IEC 788: 1984 zavedena v ČSN IEC 788 Lékařská radiologie - Terminologie (idt HD 501 S1: 1988)(84 0003)

Publikace CIE č. 15 (1971) je dostupná v úseku informatiky ČSNI, Biskupský dvůr 5, Praha 1

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 1262-2: 1994 Medical electrical equipment - Characteristic of electro-optical X-ray image intensifiers Part 2: Determination of the conversion factor (Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru)

BS EN 61262-2: 1995 Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers - Part 2: Determination of the conversion factor (Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzího faktoru)

NF C74-222, NF EN 61262-2 Appareils électromédicaux - Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique - Partie 2: Détermination du facteur de conversion (Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru)

ÖVE EN 61262 Medizinische elektrische Geräte - Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern - Teil 2: Bestimmung des Konversionsfaktors (Zdravotnické elektrické přístroje Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu - Část 2: Stanovení konverzního faktoru)

Informativní údaje z IEC 1262-2: 1994

IEC 1262-2: 1994 byla připravena subkomisí 62B: Diagnostické zobrazovací přístroje, technické komise IEC 62: Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi.

© Český normalizační institut, 1997

21467


ČSN EN 61262-2

Tvoří první vydání IEC 1262-2 a nahrazuje IEC 574: 1977. Text normy IEC vychází z následujících dokumentů:

DIS

Zpráva o hlasování

62B(CO)113

62B(CO)125

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy je možné najít ve zprávách o hlasování uvedených ve výše uvedené tabulce.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky, jejichž splnění se ověřuje a definice: obyčejný typ;

- vysvětlivky, doporučení, postupy, všeobecná pravidla: malý typ;

- zkušební požadavky a testování: kurzíva;

- TERMÍNY POUŽÍVANÉ V TÉTO NORMĚ A DEFINOVANÉ V 3. 1 A V PŘÍLOZE A: PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T. S. Q., Praha 6, IČO 40823458, Ing. Oldřich Petr Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

2


ČSN EN 61262-2

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61262-2

Září 1994

ICS 11. 040. 50

Nahrazuje HD 512 S1: 1989

Deskriptory: Medical electrical equipment, image intensifier, X-ray, conversion factor

Zdravotnické elektrické přístroje -

Charakteristiky elektrooptických zesilovačů rentgenového obrazu -

Část 2: Stanovení konverzního faktoru

(IEC 1262-2: 1994)

Medical electrical equipment -

Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers -

Part 2: Determination of the conversion factor

(IEC 1262-2: 1994)

Appareils électromédicaux Caractéristiques des intensificateurs électro-optiques d'image radiologique Partie 2: Détermination du facteur de conversion (CEI 1262-2: 1994)

Medizinische elektrische

Geräte-Merkmale von elektronenoptischen

Röntgenbildverstärkern -

Teil 2: Bestimmung

des Konversionsfaktors

(IEC 1262-2: 1994)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committe for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, В -1050 Brussels

3


ČSN EN 61262-2

Předmluva

Text dokumentu 62B(CO)113, připravený subkomisí 62B: Diagnostické zobrazovací přístroje, technické komise IEC 62: Elektrické přístroje ve zdravotnické praxi, byl předložen IEC - CENELEC к paralelnímu hlasování v lednu 1994.

Tento dokument byl schválen CENELEC jako EN 61262-2 dne 5. července 1994.

Tato evropská norma nahrazuje HD 512 S1: 1989.

Data pro její použití:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy                                                                 (dop) 1995-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                               (dow) 1995-07-01

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu vyhověly HD 512 S1: 1989 před 1995-07-01, může být tato předchozí norma používána pro výrobu až do 2000-07-01.

Přílohy označené jako "normativní" tvoří nedílnou část této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy А а В informativní a příloha ZA je normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1262-2: 1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

4


ČSN EN 61262-2

Obsah

Strana Kapitola

1   Rozsah platnosti.................................................................................... 6

2   Normativní odkazy.................................................................................. 6

3   Terminologie....................................................................................... 6

3. 1   Definice.......................................................................................... 6

3. 2   Stupeň požadavků a jejich význam.................................................................... 7

4   Požadavky.......................................................................................... 7

4. 1   Uspořádání při zkoušce.............................................................................    7

4. 2   ZESILOVAČ RENTGENOVÉHO OBRAZU - provozní podmínky......................................    7

4. 3   Vstupní záření.....................................................................................    8

4. 4   TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ..........................................................................    8

4. 5   Měřicí přístroje....................................................................................    8

5   Stanovení FAKTORU KONVERZE...................................................................    8

5. 1   Příprava.......................................................................................... 8

5. 2   Měření........................................................................................... 8

5. 3   Opravy........................................................................................... 9

5. 4   Stanovení......................................................................................... 9

6   Znázornění KONVERZNÍHO FAKTORU.............................................................10

7   Prohlášení shody....................................................................................10

Přílohy

Příloha A (informativní) Terminologie - Rejstřík termínů....................................................11

Příloha В (informativní) Seznam literatury.................................................................14

Příloha ZA (normativní) - Další mezinárodní publikace citované v této normě

s odkazy na příslušné evropské publikace..................................................................15

5


ČSN EN 61262-2

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro ELEKTROOPTICKÉ ZESILOVAČE RENTGENOVÉHO OBRAZU používané ve zdravotnictví jako součásti diagnostického rentgenového zařízení.

Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení FAKTORU KONVERZE ELEKTROOPTICKÝCH ZESILOVAČŮ RENTGENOVÉHO OBRAZU.

Tato norma se používá pouze na zařízení jejichž výstupní hodnota světelného spektra se významě neodlišuje od fosforu P-20.

6

Zdroj: www.cni.cz