Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.040

Březen 1997

Výměna dat -
Čárové kódy - Specifikace symboliky -
„KÓD 39"

ČSN
EN 800

97 7105

 

 

 

Bar coding - Symbology specifications - „Code 39''

Codes à barres - Spécifications des symbologies - „Code 39"

Strichcodierung - Symbologiespezifikationen - „Code 39"

 

Tato norma je identická s EN 800:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 800:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 1556 dosud nezavedena

prEN 1635 dosud nezavedena

ISO 646:1991 zavedena v ČSN ISO 646 Zpracování informací - 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s.r.o., Praha, IČO 41695844, Ing. Jana Lukešová

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

© Český normalizační institut, 1997
21474


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 800

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 35.040

Deskriptory: data processing, character recognition, optical recognition, graphic characters, alphanumeric character sets, bar codes, symbols, characteristics

 

Výměna dat - Čárové kódy - Specifikace symboliky „KÓD 39"

 

Bar coding - Symbology specifications - „Code 39''

Codes à barres - Spécifications des symbologies - „Code 39"

Strichcodierung - Symbologiespezifikationen - „Code 39"

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

5

3

Definice

5

4

Požadavky

5

Příloha A (informativní) - Přídavné funkce

10

Příloha B (informativní) - Směrnice pro používání „kódu 39"

13

Příloha C (informativní) - Identifikátor symboliky

14

Příloha D (informativní) - Příklady parametrů definovaných aplikací

15

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 225 „Čárové kódy", jejímž sekretariátem byl pověřen NNI.

K organizacím, které přispěly k vypracování této normy patří:

- AIM Europe (Výrobci automatické identifikace - Automatic Identification Manufacturers )

 

POZNÁMKA - Ne všechny symboliky, které se uvádějí v tomto dokumentu, jsou definovány evropskými normami; o informace o současně platných evropských normách se obraťte na ústřední sekretariát CEN nebo na národní normalizační organizace.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do února 1996 udělen status národní normy, a to bu" vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

Technologie čárového kódu je založena na rozpoznávání znaků zakódovaných do čar a mezer stanovených rozměrů.

Existuje řada způsobů zakódování informací do čárového kódu, které se nazývají symboliky, a pravidla určující převod znaků do vzorů sestavených z čar a mezer a jiné podstatné prvky se označují jako specifikace symboliky. Jednou takovou symbolikou je „kód 39".

Specifikace symbolik byly dříve vyvíjeny a zveřejňovány řadou organizací, což v určitých případech vedlo k rozporným specifikacím určitých symbolik.

Výrobci zařízení pro označování čárovým kódem a uživatelé technologie čárových kódů potřebují veřejně přístupné normalizované specifikace symbolik, o které se mohou opírat při vývoji zařízení a aplikačních norem.

 

1  Předmět normy

 

Tato norma

- specifikuje požadavky kladené na symboliku čárového kódu známou jako „kód 39";

- specifikuje charakteristické vlastnosti symboliky „kód 39", kódování datových znaků, rozměry, tolerance, algoritmy dekódování a parametry definované aplikacemi;-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz