Zdroj: www.cni.cz

ICS 83. 140; 91. 060. 50                                              ČESKÁ NORMA                                                     Březen 1997

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

pro výrobu oken a dveří - Stanovení smrštění

po tepelném namáhání

ČSN EN 479

74 6704

Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of heat reversion

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination du retrait à chaud

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen - Bestimmung des Wärmeschrumpfes

Tato norma je identická s EN 479: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 479: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Inženýrská a konzultační kancelář HÁJEK, IČO 10176179, Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

© Český normalizační institut, 1997

21482


ČSN EN 479

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄSCHE NORM

EN 479

Květen 1995

ICS 83. 140; 91. 060. 50

Deskriptory: Buildings, windows, non-metallic sections, unplasticized Polyvinylchloride, high temperature tests, determination, shrinkage

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Unplasticized Polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors -

Determination of heat reversion

Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes Détermination du retrait à chaud

Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen Bestimmung des Wärmeschrumpfes

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-02. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Commitee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 479

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 33 "Dveře a vrata, okna a zavěšené fasádní konstrukce včetně souvisejících doplňků a stavebního kování", jejíž sekretariát řídí AFNOR.

Požadavky jsou uvedeny v příslušných výrobkových normách.

Tato evropská norma náleží do řady norem stanovujících metodiky zkoušení, které doplňují normu týkající se profilů z PVC-U, určených pro výrobu oken a dveří.

Této evropské normě se nejpozději do 30. 1istopadu 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do 30. listopadu 1995.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení smrštění profilů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) po tepelném namáhání, určených pro výrobu oken a dveří, při teplotě 100 °C v termoboxu.

4

Zdroj: www.cni.cz