Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 37.080

Květen 1997

Mikrografie- Čtecí zvětšovací přístroje
pro mikrografická média- Charakteristiky

ČSN
ISO 10197

01 3890

 

 

 

Micrographics-Reader-printers for transparent microforms-Characteristics

Micrographie-Lecteurs-reproducteurs de microformes transparentes-Charactéristiques

Mikrographie-Lese-Rückervergrösserungsgeräte für Mikrographie-Charakteristik

 

Tato norma je identická s ISO 10197:1993.

This standard is identical with ISO 10197:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 216:1975 zavedena v ČSN EN 20216 Psací papír a některé druhy tiskovin-Rozměry-řady A a B (50 0042)-idt ISO 216:1975

ISO 446:1991 zavedena v ČSN ISO 446 Mikrografie-Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1-Popis a použití (01 3819)

ISO 1116:1975 dosud nezavedena

ISO 3272-1:1983 dosud nezavedena

ISO 3334:1989 dosud nezavedena

ISO 6196-1:1993 zavedena v ČSN ISO 6196-1 Mikrografie-Slovník- Část 1: Obecné termíny (01 3800)

ISO 6196-2:1993 zavedena v ČSN ISO 6196-2 Mikrografie-Slovník- Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování (01 3800)

ISO 6196-3:1983 dosud nezavedena

ISO 6196-4:1987 dosud nezavedena

ISO 6196-5:1987 zavedena v ČSN ISO 6196-5 Mikrografie-Slovník- Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola(01 3800)

ISO 6196-6:1992 zavedena v ČSN ISO 6196-6 Mikrografie-Slovník- Část 6: Přístroje (01 3800)

ISO 6196-7:1992 zavedena v ČSN ISO 6196-7 Mikrografie-Slovník- Část 7: Mikrografie ve zpracování dat (01 3800)

ISO 6196-8:1) dosud nezavedena

ISO 6198:1993 zavedena v ČSN ISO 6198 Mikrografie-Čtecí přístroje pro mikrografická média-Charakteristiky (01 3891)

ISO 7565:1993 zavedena v ČSN ISO 7565 Mikrografie-Čtecí přístroje pro mikrografická média-Měření charakteristik (01 3892)

ISO 7761-1:1) dosud nezavedena

ISO 7762: 1) dosud nezavedena

 

_______________

1)Norma ISO nebyla dosud vydána

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21487


Strana 2

IEC 417H:1987 zavedena  v  ČSN IEC 417  Značky  nahrazující  nápisy  na  předmětech-Rejstříky  a  přehled (34 5555)

IEC 950:1991 zavedena v ČSN EN 60950+A1+A2-Informační technika-Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení (36 9060) mod IEC 950:1991

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 3823 Reprografie-Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti-Rozměry a technické požadavky

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 19 6750 z 24.3 1980.

 

Porovnání s předchozí normou

Tato norma stanoví přesnější postupy měření jednotlivých charakteristik čtecích zvětšovacích přístrojů, vypouští požadavky pro značení podle RVHP, šířeji se zabývá bezpečností provozu těchto přístrojů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, Státní zkušebna č. 231 Praha, samostatná divize 20 Soning Praha, IČO 15269621, ing. Josef Krůs, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 10197

Mikrografie-Čtecí zvětšovací přístroje

První vydání

pro mikrografická média-Charakteristiky

1993-12-15


 

MDT 778:14:[771.42+778.148]

 

Deskriptory: micrographics, microforms, micrographics equipment, printers, microform readers, specifications, performance evaluation

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 10197 byla připravena technickou komisí ISO/TC 171 Mikrografie a optická média pro záznam, ukládání a používání dokumentů a jejich zobrazení.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví hlavní charakteristiky čtecích zvětšovacích přístrojů určených pro pozorování a zhotovení zvětšenin z mikrofilmů o maximální šíři 35 mm, které jsou buďto ve formě mikrofilmových proužků nebo svitků, v otevřených cívkách určených pro mikrofilm, jedno či dvoujádrových kazetách, z mikrofiší, montovaných mikrofiší a mikroštítků. Platí pro čtecí zvětšovací přístroje jejichž zvětšení je menší nebo rovno poměru 50:1. Požadavky na funkci čtecích přístrojů, podle ISO 6198, jsou, pro pohodlí uživatelů této normy, uvedeny v kapitole 4.

Tato norma stanoví minimální kritéria pro zvětšeniny zhotovené čtecími zvětšovacími přístroji, hodnocená mikrozáznamy zkušebních obrazců ISO 1 a ISO 2, nebo pro zvětšeniny z mikrozáznamů o stanovené minimální jakosti, ať už z prvotních nebo jejich duplikátů.

Tato norma neplatí pro speciální čtecí zvětšovací přístroje, zhotovující barevné zvětšeniny, ani pro přístoje určené pro zvláštní mikrografická média nebo zvláštní zvětšeniny. Nevztahuje se ani na mikrografické zvětšovací přístroje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz