Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.220

Březen 1997

Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady
pro vypracování návodu na montáž a používání

ČSN
EN 1298

73 8113

 

 

 

Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Echafaudages roulants de service - Règles et grandes lignes pour la préparation d'un manuel d'opération

Fahrbare Arbeitsbühnen - Regeln und Festlegungen für die Aufstellung einer Aufbau- und Verwendungsanleitung

 

Tato norma je identická s EN 1298:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 1298:1996 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 639:1988   dosud nezavedena

HD 1004:1992   zavedena v ČSN HD 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení) Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky (73 8112)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Karel Škréta

Technická normalizační komise: TNK 92 Lešení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21532


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1298

EUROPEAN STANDARD

Únor 1996

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.220

 

Deskriptory: Scaffolding, mobile equipment, assembling, utilization, instructions, handbooks, information

 

Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

 

Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Echafaudages roulants de service - Règles et grandes lignes pour la préparation d'un manuel d'opération

Fahrbare Arbeitsbühnen - Regeln und Festlegungen für die Aufstellung einer Aufbau- und Verwendungsanleitung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-12-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje statut národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Návod na montáž a používání

4

4

Všeobecné informace

5

5

Základní údaje

5

6

Montáž a demontáž

5

7

Stabilita

6

8

Používání

7

9

Kontrola, ošetřování a údržba

7

10

Označování

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 53 „Pomocné stavební konstrukce", jejíž sekretariát řídí DIN.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do srpna 1996.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání pojízdných lešení podle HD 1004:1992 Pojízdné lešení není identické se schodišťovou věží určenou k výstupu na jinou konstrukci.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz