Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.40

Duben 1997

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1 - 3: Obecná pravidla -
Betonové dílce a montované konstrukce

ČSN P
ENV 1992-1-3

73 1201

 

 

 

Design of concrete structures part 1 - 3: General rules - Precast concrete elements and structures

Calcul des structures en béton Partie 1 - 3: Règles générales - Eléments et structures en béton préfabriqués

Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken Teil 1 - 3: Allgemeine Regeln - Bauteile und Tragwerke aus Fertigteilen

 

Tato národní norma je identická s ENV 1992-1-3:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN,

Rue de Stassart 36,

B-1050 Brussels

 

This national Standard is identical with ENV 1992-1-3:1994 and is published with the

permission of

 

CEN,

Rue de Stassart 36,

B-1050 Brussels

 

Tato předběžná norma ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

Národní předmluva

 

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-1-3 (Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 - 3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1992-1-3 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

Účelem NAD je uvést některé vysvětlivky a doporučení přihlížející ke zvyklostem, zkušenostem a dokumentům pro navrhování betonových dílců a konstrukcí v České republice. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1992-1-3 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21545


Strana 2

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům zašlete Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5.

Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti.

 

POZNÁMKA - Ve smyslu dohodnutých zásad pro další překlady Eurokódů je výraz „design value" v této předběžné normě překládán jako „návrhová hodnota", zatím co v ČSN P ENV 1992-1-1 je přeložen jako „výpočtová hodnota".

 

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s. - Ing. Václav Vimmr, CSc., IČO 6308 0478

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1992-1-3

EUROPEAN PRESTANDARD

Říjen 1994

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.040.00; 91.080.40

 

Deskriptory:     Buildings, concrete structure, computation, building codes, rules of calculation

 

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1 - 3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce

 

Eurocode 2: Design of concrete structures Part 1 - 3: General rules - Precast concrete elements and structures Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1 - 3: Règles générales - Eléments et structures en béton préfabriqués Eurocode 2: Planung von Stahlbeton - und Spannbetontragwerken - Teil 1 - 3: Allgemeine Regeln - Bauteile und Tragwerke aus Fertigteilen

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1993-06-25 pro dočasné užívání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, může-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

 

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, které by byly v rozporu s ENV, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí a převedení ENV na EN.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

 

Ó 1996 Copyright vyhrazeno členům CEN


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

PŘEDMLUVA

8

 

 

 

1

ÚVOD

11

1.1

ROZSAH PLATNOSTI

11

1.1.2

ROZSAH PLATNOSTI ČÁSTI 1 - 3 EUROKÓDU 2

11

 

 

 

1.4

DEFINICE

11

1.4.2

SPECIÁLNÍ NÁZVY POUŽÍVANÉ V ČÁSTI EUROKÓDU 2

11

 

 

 

2

ZÁSADY NÁVRHU

13

2.1

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

13

 

 

 

2.2

DEFINICE A KLASIFIKACE

13

2.2.3

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

13

2.2.3.1

Charakteristické hodnoty

13

 

 

 

2.3

POŽADAVKY NÁVRHU

13

2.3.1

VŠEOBECNĚ

13

 

 

 

2.3.3

DÍLČÍ SOUČINITELE SPOLEHLIVOSTI PRO MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

13

2.3.3.1

Dílčí součinitele spolehlivosti zatížení konstrukcí pozemních staveb

13

2.3.3.2

Dílčí součinitele spolehlivosti materiálů

14

 

 

 

2.5

VÝPOČET KONSTRUKCE

14

2.5.1

OBECNÁ USTANOVENÍ

14

2.5.1.1

Všeobecně

14

 

 

 

2.5.2

IDEALIZACE KONSTRUKCE

14

2.5.2.1

Výpočtové modely pro konstrukci jako celek

14

 

 

 

2.5.3

METODY VÝPOČTU

15

2.5.3.1

Základní předpoklady

15

2.5.3.5

Výpočet desek

15

2.5.3.5.8

Navrhování montovaných stropních soustav

15

2.5.3.8

Prvky se sníženou výškou průřezu v uložení

18

 

 

 

2.5.4

STANOVENÍ ÚČINKŮ PŘEDPĚTÍ

18

2.5.4.2

Stanovení předpínací síly

18

 

 

 

3

VLASTNOSTI MATERIÁLŮ

20

3.1

BETON

20

3.1.2

OBYČEJNÝ HUTNÝ BETON

20

3.1.2.3

Pevnost v tahu

20

3.1.2.4

Třídy betonu

20

3.1.2.5

Přetvárné vlastnosti

20

3.1.2.5.5

Dotvarování a smršťování

20


Strana 5

3.5

MATERIÁLY STYKŮ A SPOJŮ

21

3.5.1

VŠEOBECNĚ

21

3.5.2

ÚLOŽNÉ PRVKY

21

3.5.3

KOVOVÉ PŘIPEVŇOVACÍ PRVKY OBVODOVÝCH DÍLCŮ

21

3.5.4

MALTA

22

 

 

 

3.6

ÚCHYTY PRO MANIPULACI

22

 

 

 

4

NÁVRH PRŮŘEZŮ A PRVKŮ

23

4.1

POŽADAVKY NA TRVANLIVOST

23

4.1.3

NAVRHOVÁNÍ

23

4.1.3.3

Krytí výztuže betonem

23

 

 

 

4.2

CHARAKTERISTIKY VÝPOČTU

23

4.2.3

PŘEDPJATÝ BETON

23

4.2.3.3.6

Víceosá napjatost

23

 

 

 

4.2.3.4

Technologické vlastnosti oceli pro předpínací výztuž

24

4.2.3.4.1

Relaxace

24

 

 

 

4.2.3.5

Navrhování prvků z předpjatého betonu

24

4.2.3.5.4

Počáteční předpínací síla

24

4.2.3.5.6

Kotevní oblasti předem předpjatých prvků

24

 

 

 

4.3

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI

27

4.3.2

SMYK

27

4.3.2.3

Prvky nevyžadující dimenzování smykové výztuže

27

 

 

 

4.3.2.4

Prvky vyžadující dimenzování smykové výztuže

27

4.3.2.4.2

Prvky s konstantní výškou

27

4.3.2.4.4

Metoda příhradové analogie s proměnným úhlem tlačených diagonál

28

 

 

 

4.3.3

KROUCENÍ

28

4.3.3.1

Prosté kroucení

28

 

 

 

4.3.5

MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI VYVOLANÉ PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE

28

4.3.5.6

Zjednodušené metody navrhování osamělých sloupů

28

4.3.5.6.1

Všeobecně

28

 

 

 

4.3.5.7

Příčné vybočení štíhlých nosníků

29

 

 

 

4.4

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI

29

4.4.1

OMEZENÍ NAPĚTÍ Z HLEDISKA PODMÍNEK POUŽITELNOSTI

29

4.4.1.1

Základní předpoklady

29

 

 

 

4.5

NAVRHOVÁNÍ STYKŮ

30

4.5.1

VŠEOBECNĚ

30

 

 

 

4.5.2

TLAČENÉ STYKY

30


Strana 6

4.5.3

STYKY NAMÁHANÉ SMYKEM

31

4.5.3.1

Všeobecně

31

4.5.3.2

Základní požadavky

32

4.5.3.3

Návrhová únosnost ve smyku

32

 

 

 

4.5.4

OHÝBANÉ A TAŽENÉ STYKY

35

 

 

 

4.5.5

ULOŽENÍ

36

4.5.5.1

Všeobecně

36

4.5.5.2

Uložení prvků, které nejsou osamělé

36

4.5.5.3

Uložení osamělých prvků

38

 

 

 

5

KONSTRUKČNÍ USTANOVENÍ

41

5.2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

41

5.2.2

SOUDRŽNOST

41

5.2.2.1

Podmínky soudržnosti

41

5.2.2.2

Mezní napětí soudržnosti

41

 

 

 

5.2.3

KOTVENÍ

41

5.2.3.2

Koncové úpravy

41

 

 

 

5.3

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

42

5.3.3

VZDÁLENOSTI VE VODOROVNÉM A SVISLÉM SMĚRU

42

5.3.3.1

Předem předpjaté prvky

42

 

 

 

5.4

PRVKY KONSTRUKCE

42

 

 

 

5.4.2

TRÁMY

42

5.4.2.1

Podélná výztuž

42

5.4.2.1.1

Nejmenší a největší stupeň vyztužení

42

5.4.2.2

Smyková výztuž

42

 

 

 

5.4.7

ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY

44

5.4.7.5

Definice montovaných železobetonových stěn

44

5.4.7.6

Styk stěn se stropy

44

5.4.7.7

Vrstvené panely

45

 

 

 

5.4.9

DESKOVÉ DÍLCE Z BETONU PEVNOSTNÍ TŘÍDY VĚTŠÍ NEŽ C50/60

45

 

 

 

5.4.10

ZÁKLADY S PROHLUBNĚMI

 

 

 

5.5

OMEZENÍ ŠKOD OD MIMOŘÁDNÝCH ZATÍŽENÍ

47

5.5.1

SYSTÉM TÁHEL

47

5.5.2

DIMENZOVÁNÍ TÁHEL

48

5.5.3

SPOJITOST A KOTVENÍ TÁHEL

50

 

 

 

6

PROVÁDĚNÍ A ÚROVEŇ PRACÍ

51

6.2

TOLERANCE

51

6.2.1

VŠEOBECNĚ

51


Strana 7

6.3.

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ

51

6.3.5

DÍLCE A MONTOVANÉ KONSTRUKCE

51

 

 

 

7

KONTROLA JAKOSTI

51

7.4

KONTROLY V RŮZNÝCH STADIÍCH VÝSTAVBY

51

 

 

 

NORMATIVNÍ PŘÍLOHY

52

 

 

 

DODATEK 1 DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO URČOVÁNÍ ČASOVĚ ZÁVISLÝCH

52

PŘETVOŘENÍ BETONU

 

 

 

DODATEK 2 NELINEÁRNÍ VÝPOČET

52

 

 

 

DODATEK 3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O MEZNÍCH STAVECH VYVOLANÝCH

52

PŘETVOŘENÍM KONSTRUKCE

 

 

 

PŘÍLOHA 4 POSOUZENÍ PŘETVOŘENÍ VÝPOČTEM

52

 

 

 

INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA

53

 

 

 

PŘÍLOHA 105 ZÁSADY PRO STANOVENÍ REDUKCE DÍLČÍCH SOUČINITELŮ

53

SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLŮ yM

 

 

 


Strana 8

Předmluva

 

CÍLE EUROKÓDŮ

(1)  Eurokódy zahrnují skupinu norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských objektů.

 

(2)  Eurokódy zahrnují provádění a kontrolu pouze v rozsahu, který je zapotřebí k vyjádření jakosti stavebních výrobků a úrovně prací, požadovaných pro splnění požadavků pravidel navrhování.

 

(3)  Do doby, než bude zapracována soustava harmonizovaných technických podmínek pro výrobky a metody zkoušení výrobků, budou některé Eurokódy uvádět tyto aspekty v informativních přílohách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz