Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.220

Březen 1997

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek -
Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky
na stroje pro stabilizaci zeminy

ČSN
EN 50 0-3

27 8311

 

 

 

Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for soil stabilization machines

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité - Partie 3: Exigences spécifiques pour engins de stabilisation de sol

Bewegliche Straßenbaumaschinen - Sicherheit Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen

 

Tato norma je identická s EN 500-3:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 500-3:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 500-1:1995   zavedena v ČSN EN 500-1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (27 8311)

prEN 953:1992   nezaveden

prEN 23450:1994   nezaveden, nahrazen EN ISO 3450:1996 dosud nezavedenou

 

Souvisící směrnice (vyhlášky, zákony, normativní předpisy)

Směrnice  Ministerstva  zdravotnictví  ČSR č. 65/1985 Sb.,  Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení

Vyhláška Ministerstva dopravy České republiky č 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno, IČO 479 52 024, Ing. Vojtěch Gába

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21566


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 500-3

EUROPEAN STANDARD

Září 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.220

 

Deskriptory:  Roads, construction, site equipment, mobile equipment, stabilization, safety, specifications, accident prevention, hazards, safety measure, signalling, graphic symbol, maintenance

 

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

 

Mobile road construction machinery Safety - Part 3: Specific requirements for soil stabilization machines

Machines mobiles pour la construction de routes - Sécurité - Partie 3: Exigences spécifiques pour engins de stabilisation de sol

Bewegliche Straßenbaumaschinen - Sicherheit Teil 3: Besondere Anforderungen an Bodenstabilisierungsmaschinen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-29. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány  Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát:  rue de Stassart 36,  B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Seznam rizik

5

5

Bezpečnostní požadavky

6

5.1

Osvětlení

6

5.2

Projekt (návrh) stroje s ohledem na provoz a manipulaci

6

5.3

Stanoviště řidiče stroje

6

5.4

Sedadlo řidiče stroje

6

5.5

Ovládače

6

5.6

Spouštění

6

5.7

Zastavování

6

5.8

Nebezpečí pádu, přístup na stanoviště řidiče stroje a k servisním místům

6

5.9

Bezpečnostní opatření proti rizikům způsobeným pohybujícími se částmi

6

5.9.1

Všeobecně

6

5.9.2

Ochranné kryty bubnu

6

5.9.3

Výškově nastavitelná zařízení

7

5.10

Bezpečnostní opatření proti rizikům způsobeným neelektrickými zdroji energie

7

5.11

Protipožární ochrana

7

5.12

Rizika způsobená extrémními teplotami

7

5.13

Signální zařízení a výstražné značky

8

6

Návod k používání

8

7

Značení

8

8

Ověření bezpečnostních požadavků/opatření

8

Příloha A (normativní) Brzdové soustavy

9

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost". Činnost sekretariátu CEN/TC 151 zabezpečuje DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

EN 500 „Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost" sestává z následujících částí:

Část 1: Společné požadavky

Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

Část 5: Specifické požadavky na řezače spár

Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

Této evropské normě se nejpozději do března 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do března 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:  Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

0   Úvod

 

Tato část EN 500 obsahuje další požadavky doplňující požadavky uvedené v EN 500-1:1995 „Společné požadavky". Číslování kapitol a článků v této normě je stejné jako v EN 500-1:1995.

 

1   Předmět normy

 

Tato  část EN 500 specifikuje bezpečnostní  požadavky  na  stroje pro stabilizaci zeminy, které jsou definovány v kapitole 3; a jsou zde řešena významná rizika vztahující se na stroje pro stabilizaci zeminy, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz