Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.280

Červen 1997

Předpisy pro trakční vedení tramvajových
a trolejbusových drah

ČSN 33 3516


 

 

 

Tramway and trolley-bus overhead contacts line regulations

Règles pour la caténaire des lignes de tram et de trolleybus

Vorschriften für Fahrleitung der Straßenbahnen und der Oberleitungsomnibusbahnen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č.142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. července 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR závazná pro trakční vedení, která podléhají státnímu dozoru podle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách. Výjimky ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecná ustanovení

3

3.1

Napětí trakčního vedení

3

3.2

Poloha trolejového vedení

3

3.3

Vzdálenost vedení od konstrukcí, budov a země

4

3.4

Vzdálenosti vodičů mezi sebou

4

3.5

Ochrana před mechanickým úrazem

5

3.6

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

5

3.7

Ochrana zařízení před korozí bludnými proudy

6

3.8

Ochrana před přepětím

7

4

Trolejová vedení

7

4.1

Všeobecně

7

4.2

Výška trolejového drátu

7

4.3

Sklon trolejového drátu

8

4.4

Uspořádání a seřizování trolejových vedení

8

4.5

Trolejový drát

9

4.6

Dělení trolejového vedení

11

4.7

Izolace trolejového vedení

12

4.8

Křížení vodičů různých polarit

12

5

Kabelová vedení

12

5.1

Všeobecně

12

5.2

Souběhy a křížení kabelů

13

5.3

Napájecí kabelová vedení

13

5.4

Zpětná kabelová vedení

13

 

                Ó Český normalizační institut,          1997
21584


Strana 2

Obsah

 

strana

6

Zpětná kolejnicová vedení

13

7

Ostatní části trakčního vedení

14

7.1

Venkovní napájecí, zesilovací a obcházecí vedení

14

7.2

Armatury trakčního vedení

14

7.3

Spojování a kotvení vodičů

15

7.4

Podpěry

15

7.5

Základy a kotvy

16

7.6

Podjezdy

16

8

Zkoušky hotových trakčních vedení

16

8.1

Mechanické zkoušky

16

8.2

Elektrické zkoušky

16

9

Upevňování jiných zařízení na trakčním vedení

17

 

Předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 3516 z ledna 1994.

 

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje řadu nových ustanovení a změn vyvolaných novou drážní legislativou. Část ustanovení byla přesunuta do ČSN 37 6754 Projektování trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah.

 

Citované normy

ČSN ISO 3864   Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

ČSN 03 8370   Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 03 8371   Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN 28 0318   Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 33 2000-4-41   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 264-4-41:1992, idt HD CENELEC 384-4-41 S1:1980)

ČSN 33 2000-6-61   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (mod IEC 364-6-61:1986, eqv HD CENELEC 384.6.61:1986)

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 34 1050   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1500   Elektrotechnické předpisy. Základní předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 913   Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia (34 1540)

ČSN 34 3100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 34 3112   Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

ČSN 34 5145   Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 34 8340   Osvětlovací stožáry

ČSN 34 9200   Armatúry trakčných vedení

ČSN 37 5199   Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

ČSN 37 6754   Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah


Strana 3

ČSN 42 8460   Trolejový drôt. Rozmery

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách

Vyhláška č. 99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy Praha, a. s., IČO 492 40 188, Ing. Rudolf Hlaváč

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a údržbu trakčních vedení tramvajových drah a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV.

Norma platí pro nová zařízení a pro přestavby trakčního vedení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz