Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 77.080.00

Březen 1997

Ocel a železo - Stanovení obsahu
manganu - Metoda plamenové atomové
absorpční spektrometrie

ČSN
EN IS O 10700

42 0511

 

 

 

Steel and iron - Determination of manganese content - Flame atomic absorption spectrometric method

Aciers et fontes - Dosage du mangan è se    - Méthode par spectrométrie d absorption atomique dans la flamme

Stahl und Eisen - Bestimmung von Mangan - Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren

 

Tato norma je identická s EN ISO 10700:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN ISO 10700:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36,B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN ISO 3696:1995 dosud nezavedena

ISO 377-2:1989 dosud nezavedena

ISO 385-1:1984 dosud nezavedena

ISO 648:1977 dosud nezavedena

ISO 1042:1983 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (idt ISO 1042:1983) (70 4105)

ISO 3696:1987 dosud nezavedena

ISO 5725:1986   zavedena v ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725:1986)

 

Další souvisící normy

ČSN 42 0505    Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje kapitola 2 ČSN 42 0511 z 8. 11. 1989.

 

Rozdíly proti předchozí normě

Rozmezí stanovitelnosti manganu se mění z 0,01 % až 4 % (m/m)   na 0,002 % až 2 % (m/m).    Atomová absorpce manganu se měří v plameni vzduch - acetylen v prostředí kyseliny chloristé, zatímco dosavadní norma předepisovala měření v plameni vzduch - acetylen nebo acetylen - oxid dusný v prostředí obsahujícím směs kyseliny sírové a kyseliny fosforečné.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NOVÁ HUŤ, akciová společnost, Ostrava, IČO 451 93 258 - RNDr. Květuše Poljaková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

© Český normalizační institut, 1997
21606


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 10700

EUROPEAN STANDARD

Září 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 77.080.

Deskriptory: steels, iron, chemical analysis, determination of content, manganese, atomic absorption spectrometric method

 

Ocel a železo - Stanovení obsahu manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 10700:1994)

 

Steel and iron - Determination of manganese content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 10700:1994)

Aciers et fontes - Dosage du mangan è se    - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (ISO 10700:1994)

Stahl   und   Eisen   -   Bestimmung   von   Mangan   - Flammenatomabsorptionsspektrometrisches Verfahren (ISO 10700:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-08-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

_______________

© 1995 Veškerá práva reprodukce a rozšiřování v jakékoli formě a jakýmikoliv prostředky jsou ve všech zemích vyhrazena CEN a jejím členům.


Strana 4

Předmluva

 

Text této normy zpracovaný Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO/TC 17 jako mezinárodní norma, byl převzat Technickou komisí ECISS/TC 20 „Metody chemické analýzy" jako evropská norma.

Této evropské normě se nejpozději do března 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do března 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10700:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

POZNÁMKA - Seznam odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).

 

1    Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma uvádí postup pro stanovení manganu v oceli a železe metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie. Metoda je použitelná při obsahu manganu 0,002 % až 2 % (m/m).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz