Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 25.160.20

Březen 1997

Svařovací materiály - Obalené elektrody
pro ruční obloukové svařování
nelegovaných a jemnozrnných ocelí -
Klasifikace

ČSN
EN 499

05 5005

 

 

 

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification

Produits consommables pour le soudage - Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grain fin - Classification

Schweibzusätze - Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweiben von unlegierten Stählen und Feinkornstählen - Einteilung

 

Tato národní norma je identická s EN 499:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This national standard is identical with EN 499:1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 759  dosud nezavedena

prEN 1597-1 dosud nezavedena

EN 1597-3 dosud nezavedena

EN 22401:1994 zavedena v ČSN EN 22401 Obalené elektrody - Stanovení výtěžnosti,účinnosti a součinitele navaření (ISO 2401:1972) (05 5011)

EN 26847:1994 zavedena v ČSN EN 26847 Obalené elektrody na ruční obloukové svařování - Příprava svarového kovu na chemický rozbor (ISO 6847:1985) (05 5017)

ISO 31-0 zavedena v ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ISO 3690  dosud nezavedena

 

Nahrazení předcházejících norem:

Tato norma nahrazuje ČSN 05 5010 z 1985-11-16 částečně a ČSN 05 5020 z 1989-06-09 v plném rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CheVess v.o.s. Brno, IČO 00544990 - ing. Jiří Podhora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 - Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu Praha: ing. Alexandra Červená

 

ã Český normlaizační institut, 1997
21627


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 499

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 25.160.20

 

Deskriptory: manual metal arc welding, welding electrodes, covered electrodes, unalloyed steels, manganese steels, alloy steels, classification, symbols

 

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

 

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification

Produits consommables pour le soudage - Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grain fin - Classification

Schweibzusätze - Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweiben von unlegierten Stählen und Feinkornstählen - Einleitung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-12-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Kommitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování", jejíž sekretariát vykonává DS.

 

CEN/TC l21 se rozhodla podle rezoluce 132/1992 předložit konečný návrh k formálnímu hlasování. Výsledek byl kladný.

 

Příloha A je informativní a obsahuje „Popis druhů obalu".

Příloha B je rovněž informativní a obsahuje „Bibliografii".

 

V odkazech na normy je uvedena ISO 3690. Je nutno brát v úvahu, že se v CEN/TC 121/SC 3 připravuje podobná evropská norma (00121129).

 

Této evropské normě se nejpozději do června 1995 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Klasifikace

5

4

Označování a požadavky

6

4.1

Označení výrobku / metody svařování

6

4.2

Označení pevnostních vlastností a tažnosti svarového kovu

6

4.3

Označení nárazové práce svarového kovu

6

4.4

Označení chemického složení svarového kovu

6

4.5

Označení druhu obalu

7

4.6

Označení výtěžnosti a druhu proudu

7

4.7

Označení polohy svařování

8

4.8

Označení obsahu vodíku ve svarovém kovu

8

5

Zkoušení mechanických vlastností

9

5.1

Předehřev a interpass teploty

9

5.2

Kladení housenek

9

6

Chemický rozbor

9

7

Technické dodací podmínky

9

8

Příklad označení

9

Příloha A (informativní) Popis druhů obalu elektrod

11

Příloha B (informativní) Bibliografie

13

 

0   Úvod

 

Tato norma obsahuje klasifikaci a způsob označování obalených elektrod podle meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti jejich svarových kovů. Poměr meze kluzu a pevností v tahu je u svarového kovu všeobecně vyšší než u základního materiálu. Uživatelé proto musí mít na zřeteli, že svarový kov, jehož minimální hodnota meze kluzu vyhovuje požadavku


Strana 5

základního materiálu, nemusí bezpodmínečně dosahovat jeho minimální hodnoty pevnosti v tahu.Pokud je pro použití předepsána určitá minimální hodnota pevnosti v tahu, musí být výběr svařovacího materiálu proveden podle sloupce 3 v tabulce 1.

Je třeba vzít v úvahu, že pro klasifikaci jsou použity hodnoty mechanických vlastností vzorků čistých svarových kovů (bez ovlivnění základním materiálem), které se mohou lišit od hodnot dosažených na výrobních spojích. Je to dáno odlišnostmi při svařování, jako například různým průměrem elektrody, šířkou rozkyvu, polohou svařování a chemickým složením materiálu.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 500 MPa a jejich svarového kovu ve stavu po svaření.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz