Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 65.040.20

Březen 1997

Zemědělské stroje - Řezačky siláže -
Bezpečnost

ČSN
EN 703

47 0611

 

 

 

Agricultural machinery - Silage cutters - Safety

Matériel agricole - Désileuses - Sécurité

Landmaschinen - Siloentnahmegeräte - Sicherheit

 

Tato norma je identická s EN 703:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 703:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 294:1992 zavedena v ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, IČO 020362, Ing. Oldřich Petr

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21633


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 703

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 65.040.20

 

Deskriptory: agricultural machinery, silage unloaders, safety of machine, accident prevention, safety requirements, specifications, design, inspection, hazards, technical notices, utilization, marking

 

Zemědělské stroje - Řezačky siláže - Bezpečnost

Agricultural machinery - Silage cutters - Safety

Matériel agricole - Désileuses - Sécurité

Landmaschinen - Siloentnahmegeräte - Sicherheit

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-04-04. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření

5

3.1

Všeobecně

5

3.2

Umístění ručních ovládačů

5

3.3

Vynášecí válec

5

3.4

Vkládací a řezací nástroje

6

3.5

Bezpečnostní ochrana u řezacích a vkládacích nástrojů mimo provoz

6

3.6

Vykládání

6

3.7

Mísicí zařízení

7

4

Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření

7

5

Informace k používání

7

5.1

Návod k používání

7

5.2

Značení

8

Příloha A (normativní) Seznam rizik

9

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory" se sekretariátem v AFNOR.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do prosince 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

Rozsah rizik je uveden v kapitole předmět normy. Tato rizika se vztahují výlučně na řezačky siláže. Rizika, která jsou společná všem zemědělským a lesnickým strojům, budou zahrnuta ve všeobecné normě, která je v současné době připravována.

 

Do doby vydání této všeobecné normy na společné požadavky, musí stroje z hlediska rizik, která nejsou v této normě uvedena, přiměřeně vyhovovat EN 292 a zvláště příloze A EN 292-2:1991, i když EN 292 neuvádí přesné požadavky.

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci různých typů návěsných, přívěsných nebo samojízdných řezaček siláže vyžadujících obsluhu jednou osobou včetně silážních řezaček mísicích a vynášecích.


Strana 5

Norma popisuje metody pro odstranění nebo snížení rizik, která vznikají při používání řezaček siláže. Norma nepojednává o všeobecných rizikách, zejména takových, která souvisejí s jízdou, včetně těch, která jsou specifická pro samojízdné stroje. Tato hlediska budou předmětem jiné normy vypracované CEN/TC 144 (viz úvod).

 

Kromě toho norma stanoví ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce.

Seznam závažných rizik, o kterých pojednává tato norma, je uveden v příloze A. V příloze A jsou uvedena také rizika, o kterých tato norma nepojednává.

 

POZNÁMKA 1 - Bezpečnostní opatření blokovacího zařízení zdvihacích částí stroje a ochranné kryty kloubového hřídele jsou předmětem normy „Všeobecné požadavky", která je připravována CEN/TC 144.

 

POZNÁMKA 2 - Příští revize normy bude zahrnovat:

-  další požadavky na ochranu vynášecího žlabu;

- další informace o postupu uvolňování aretace.

 

Hlediska ochrany životního prostředí nejsou v této normě vzata v úvahu.

Tato norma platí především pro stroje, které byly vyrobeny po datu vydání této normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz