Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.140.30

Červen 1997

Příslušenství pro zdroje světla - Zapalovací
zařízení (jiná než doutnavková) - Všeobecné
a bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 60 926

36 0296

 

 

mod IEC 926:1995

 

Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters). General and safety requirements

Appareils auxiliaires pour lampes - Dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité

Startgeräte (andere als Glimmstarter). Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen

 

Tato norma je identická s EN 60926:1996.

This standard is identical with EN 60926:1996.

 

Národní předmluva

Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60926 Příslušenství pro zdroje světla. Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková). Všeobecné a bezpečnostní požadavky (36 0296) z ledna 1994 v souladu s předmluvou k EN 60926:1996.

 

Citované normy

EN 60081:1989   zavedena v ČSN EN 60081 Zářivky pro všeobecné osvětlování (idt IEC 81:1984) (36 0275)

EN 60155:1989   zavedena v ČSN EN 60155 Startéry pro zářivky (mod IEC 155:1983) (36 0295)

EN 60188:1988   zavedena v ČSN EN 60188 Vysokotlaké rtuťové výbojky (idt IEC 188:1974) (36 0230)

EN 60192:1973   zavedena v ČSN EN 60192 Nízkotlaké sodíkové výbojky (idt IEC 192:1973) (36 0241)

EN 60249-1:1993   dosud nezavedena

EN 60529:1991   zavedena v ČSN IEC 529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (36 0330)

EN 60598-1:1989   zavedena v ČSN EN 60598-1 Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (mod IEC 598-1:1992) (36 0600)

EN 60662:1993   zavedena v ČSN EN 60662 Vysokotlaké sodíkové výbojky (idt IEC 662:1980) (36 0240)

EN 60695-2-2:1991   zavedena v ČSN EN 60695-2-2 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (idt IEC 695-2-2:1991) (34 5615)

EN 60920:1991   zavedena v ČSN EN 60920 Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky (idt IEC 920:1990) (36 0511)

EN 60922:1991   zavedena v ČSN IEC 922 Predradníky výbojok (iných než trubicové žiarivky). Všeobecné a bezpečnostné požiadavky (idt IEC 922:1988) (36 0513)

EN 60927:1990   zavedena v ČSN EN 60927 Zapalovací zařízení (jiné než doutnavkové). Výkonnostní požadavky (idt IEC 927:1988) (36 0297)

 

ã Český normalizační institut, 1997
21650


Strana 2

IEC 112:1979   zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov  a indexov  odolnosti  uhých  izolačných  materiálov  proti  plazivým  prúdom  za  vlhka (idt IEC 112:1979)

IEC 255-8:1990   dosud nezavedena

IEC 317-1:1990   zavedena v ČSN IEC 317-1 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105 (idt IEC 317-1:1990) (34 7307)

IEC 410:1973   nezavedena, používá se ČSN ISO 2859-1 Statistická přejímka srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

IEC 417C:1977   zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (idt IEC 417C:1977) (34 5555) IEC 695-2-1:1991   dosud nezavedena

IEC 817:1984   zavedena  v  ČSN  IEC  817  Pružinový  přístroj  pro  zkoušení  rázem  a  jeho  kalibrace (idt IEC 817:1984) (36 1059)

IEC 990:1990   dosud nezavedena

ISO 4046   dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN EN 60926   Startgeräte (andere als Glimmstarter). Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen (Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková). Všeobecné požadavky a zkoušky)

BS EN 60926   Specification for general and safety requirements for starting devices (Specifikace pro všeobecné a bezpečnostní požadavky pro zapalovací zařízení)

NF C71-236, NF EN 60926   Ballasts d'amorçage (autres que starters ŕ lueur). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité (Zapalovací zarízení (jiné než doutnavkové). Všeobecné a bezpečnostní požadavky

 

Porovnání s IEC 926:1995

V této normě je zavedená modifikovaná IEC 926:1995. Norma IEC se od této normy odlišuje v těchto článcích:

1.  V 5.1 se vypouští poznámka tohoto textu:

 

5   Všeobecné poznámky k textu

 

5.1

POZNÁMKA - Požadavky a tolerance povolené touto normou se týkají provedení typové zkoušky na vzorku pro tento účel. Splnění výběru pro typovou zkoušku nezajišťuje splnění požadavků této bezpečnostní normy výrobcem pro celou výrobu. Za splnění požadavků bezpečnostní normy je odpovědný výrobce, který má zajistit běžné zkoušky a kvalitu kromě typových zkoušek.

 

2.  V normě je obsažena příloha ZA.

Výrobek splňuje požadavky IEC 926:1995, pokud splňuje tuto normu.

 

POZNÁMKA - Modifikované části textu EN (odlišné od IEC) jsou označeny svislou čárou na levé straně textu.

 

Informativní údaje z IEC 926:1995

Tato norma byla připravena subkomisí 34C: Příslušenství výbojek při Technické komisi IEC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Zdroje světla, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. M. Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60926

EUROPEAN STANDARD

Leden 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Nahrazuje EN 60926:1990 a její změny ICS 29.140.30

 

Deskriptory: Lighting equipment, discharge lamp, fluorescent lamp, starting device, safety requirements

 

Příslušenství pro zdroje světla Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) Všeobecné a bezpečnostní požadavky  (IEC 926:1995, modifikovaná)

 

Auxiliaries for lamps Starting devices (other than glow starters). General and safety requirements (IEC 926:1995, modified)

Appareils auxiliaires pour lampes Dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité (CEI 926:1995, modifiée)

Geräte für Lampen Startgerä (andere als Glimmstarter). Allgemeine und Sicherheits-Anforderungen (IEC 926:1995, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 28. listopadu 1995. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, ze kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 34C/CO/278, budoucí změna IEC 926, který byl připraven SC 34C, Příslušenství zdrojů světla spolu s IEC TC 34, Zdroje světla a jejich příslušenství byl podroben paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Text tohoto dokumentu spolu s IEC 926:1990 a jejími změnami 1:1992 a 2:1993 byl publikován v IEC jako druhé vydání IEC 926 v lednu 1995.

Text mezinárodní normy IEC 926:1995 spolu se společnými modifikacemi byl připraven a schválen Technickou komisí CENELEC TC 34Z Svítidla a jejich příslušenství jako EN 60926 dne 28. listopadu 1995.

 

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín zavedení normy na národní úrovni vydáním identické

národní normy nebo vydáním oznámení o schválení                                    (dop)   1996-09-01

- nejzazší termín zrušení národních norem, které jsou s normou v rozporu    (dow)   1996-09-01

 

Pro výrobky, které splňují EN 60926:1990 a její změnu A2:1994 před datem 1996-09-01, jak uvádí výrobce nebo certifikační orgán, může tato norma platit pro výrobu až do 2001-09-01.

Přílohy označené „normativní" jsou vlastní součástí normy.

V této normě jsou přílohy A, B, C a ZA normativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 926:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma se společnými modifikacemi.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Oddíl 1: Všeobecné požadavky

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

7

4

Všeobecné požadavky

8

5

Všeobecné poznámky ke zkouškám

8

6

Třídění

9

7

Značení

9

 

 

 

Oddíl 2: Bezpečnostní požadavky

8

Ochrana proti náhodnému dotyku živých částí

10

9

Svorky

11

10

Ustanovení pro zemnění

11

11

Konstrukce

11

12

Odolnost proti prachu a vlhkosti

12

13

Izolační odpor a elektrická pevnost

13

14

Poruchové stavy

14

15

Oteplení samostatných zapalovacích zařízení

15

16

Impulsní napětí zapalovačů

16

17

Mechanická pevnost

17

18

Šrouby, části vedoucí proud a spoje

17

19

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti

17


Strana 5

20

Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

19

21

Odolnost proti korozi

20

 

 

 

Příloha A Zkouška určující, zda vodivá část je živou částí, která může způsobit náhodný dotyk

24

Příloha B Zkouška mechanické pevnosti

25

Příloha C Opatření ka posouzení, kdy použít měření s kulovým jiskřištěm

26

Příloha ZA (normativní) Jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy

27

 

Úvod

Tato norma uvádí všeobecné a bezpečnostní požadavky na zapalovací zařízení pro zářivky a jiné výbojky. Týká se zapalovačů (jiných než doutnavkových) a zapalovacích zařízení s impulsy do 100 kV.

Výkonnostní požadavky pro tato zapalovací zařízení jsou uvedeny v IEC 927.

 

POZNÁMKA - Bezpečnostní požadavky zajišťují, aby elektrické zařízení konstruované v souladu s těmito požadavky se nestalo nebezpečným pro osoby, domácí zvířata nebo majetek, je-li řádně nainstalováno a udržováno, a používáno v aplikacích, pro které bylo určeno.

 

Tato norma pojednává pouze o zapalovacích zařízeních pro použití s předřadníky a světelnými zdroji, které jsou mezinárodně nejvíce používány.

 

Oddíl 1: Všeobecné požadavky

 

1   Předmět normy

 

Tato norma uvádí všeobecné a bezpečnostní požadavky na zapalovací zařízení (startéry nebo zapalovače) pro zářivky a jiné výbojky pro použití na střídavé napětí do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz, která produkují zapalovací impulsy do 100 kV a která se používají v kombinaci se světelnými zdroji a předřadníky popsanými v IEC 81, IEC 188, IEC 192, IEC 662, IEC 920 a IEC 922.

 

POZNÁMKA - Norma na halogenidové výbojky se připravuje.

 

Tato norma zahrnuje také zapalovače pro světelné zdroje, které dosud nebyly normalizovány.

Nevztahuje se na doutnavkové zapalovače nebo zapalovací zařízení, která jsou součástí výbojek, nebo která se provozují ručně. Předžhavovací transformátory pro zářivky jsou obsaženy v IEC 920.

Zkoušky, uvedené v této normě, jsou zkoušky typové. Požadavky na zkoušení jednotlivých zapalovacích zařízení během výroby nejsou uvedeny.

 

POZNÁMKA - Doutnavkové zapalovače jsou uvedeny v IEC 155.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz