Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.040;35.240.60

Červen 1997

Výměna dat - Kód poplatků při přepravě -
Část 1: Základní ustanovení

ČSN 97 1005-1


 

 

 

Freight cost code

Code du prix du fret

Kodes für Frachtkosten

 

Národní předmluva

 

Tato norma přejímá způsob kódování poplatků při přepravě z dokumentu vydaného Pracovní skupinou č. 4 při Výboru pro rozvoj obchodu OSN/EHK: UN/ECE/FAL: Recommendation No. 23 Freight cost code - FCC - Harmonization of the description of freight costs and other charges, Geneva, March 1990.

 

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Výměna dat - Kód poplatků při přepravě sestává ze dvou částí:

- Část 1: Základní ustanovení,

- Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně.

 

Citované normy

UN/ECE/FAL Recommendation No. 19. Toto doporučení je dostupné v Hospodářské komoře České republiky, sekretariátu FITPRO, Argentinská 38, 170 05 Praha 7.

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8500   Základní názvosloví v dopravě

ČSN ISO 7372   Výměna obchodních dat. Sborník datových prvků pro obchod (97 0001) (idt EN 27372). Datový prvek 5252 Druh přepravních výloh a další datové prvky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hospodářská komora ČR, IČO 49279530, Ing. Alexander Šafařík

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

Úvod

 

Doklady, jako jsou železniční nebo silniční nákladní listy, námořní průvodky, letecké nákladní listy, faktury, atd. obvykle obsahují široké spektrum přepravních a ostatních poplatků, které vzniknou v průběhu přepravní činnosti. Terminologie používaná k popisu těchto přepravních a ostatních poplatků se mění od jednoho druhu dopravy k druhému nebo od jednoho manipulačního místa k jinému.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21672


Strana 2

Pro každý druh dopravy nebo manipulačního místa, uvažovaný samostatně, dodávají za běžných podmínek požadované informace uživatelé dopravy. Provozovatelé dopravy potom zpracovávají tato data bez velkých obtíží. Rozvoj kombinované dopravy a vývoj v oblasti elektronické výměny dat (EDI) mezi různými stranami však vedl ke změně situace.

Zejména pro automatizované postupy založené na výměně obchodních dat je velmi důležité, aby došlo k harmonizaci koncepce a terminologie se zřetelem na přepravní a manipulační poplatky. To je nutné zejména v souvislosti s rozvojem specifikací standardních zpráv pro EDI.

Výsledkem snah o řešení této situace bylo vypracování mezinárodního dokumentu UN/ECE/FAL Recommendation No. 23 Freight cost code - FCC - Harmonization of the description of freight costs and other charges, který se touto normou přejímá do soustavy českých norem.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

1.1   Tato norma stanoví názvoslovný systém, používaný pro vytvoření harmonizovaných popisů poplatků, které jsou součástmi přepravních a ostatních poplatků spojených s mezinárodním pohybem zboží. Dále je zde uveden kód pro přiřazování jednoznačně kódovaných reprezentací těchto popisů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz