Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 77.040.10

Březen 1997

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti
podle Brinella - Část 3: Kalibrace
tvrdoměrných destiček Brinell

ČSN
EN 10 003-3

25 0259

 

 

 

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of standardized blocks to be used for Brinell hardness testing machines

Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell - Partie 3: Etalonnage des blocs de référence de dureté à utiliser avec les machines de dureté Brinell

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung von Härtevergleichsplatten für die Prüfung von Härteprüfmaschinen nach Brinell

 

Tato norma je identická s EN 10003-3:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium.

 

This standard is identical with EN 10003-3:1994 is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10002-3:1994 zavedena v ČSN EN 10002-3 Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 3: Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů (25 0255)

EN 10003-1:1994 zavedena v ČSN EN 10003-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1:

Zkušební metoda (42 0359)

EN 10003-2:1994 zavedena v ČSN EN 10003-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2:

Ověřování tvrdoměrů Brinell (25 0256)

ISO 468:1993 zavedena v ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu - Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá stanovenia špecifikácií (01 4451)

 

Nahrazení předcházejících norem

Tato norma nahrazuje ČSN 25 0259 z 30. května 1967.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: DON Praha, IČO 48320501, Ing. Jiří Dokoupil

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21682


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10003-3

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 77.040.10

 

Deskriptory: metallurgical products, mechanical tests, hardness tests, Brinell hardness, hardness testers, calibration, standard measures

 

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella -

Část 3: Kalibrace tvrdoměrných destiček Brinell

 

Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of standardized blocks to be used for Brinell hardness testing machines

 

Matériaux métalliques - Essai de dureté Brinell - Partie 3: Etalonnage des blocs de référence de dureté Brinell à utiliser avec les machines de dureté Brinell

 

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell - Teil 3: Kalibrierung von Härtevergleichsplatten für die Prüfung von Härteprüf- maschinen nach Brinell

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-10-19. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Výroba tvrdoměrných destiček

5

4

Tvrdoměr pro kalibraci

5

5

Postup kalibrace

6

6

Počet vtisků

6

7

Rozptyl tvrdosti

7

8

Označení

7

9

Platnost

7

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 1 A „Mechanické a fyzikální zkoušení", jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 1995.

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

O   Úvod

Norma EN 10003 je platná pro kovové materiály a skládá se z následujících částí:

Část 1: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

Část 2: Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování tvrdoměrů Brinell Část 3 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace tvrdoměrných destiček Brinell

 

1   Předmět normy

Tato evropská norma předepisuje metodu pro kalibraci tvrdoměrných destiček používaných pro tvrdoměry Brinell při nepřímém ověřování těchto tvrdoměrů, jak je uvedeno v EN 10003-2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz