Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

55.020

Březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

ČSN EN 28474


77 0672

 

 

idt ISO 8474:1986

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Water immersion test

Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai d'immersion dans l'eau

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Tauchprüfung

 

Tato národní norma je identická s EN 28474:1992 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brusel.

 

This national standard is identical with EN 28474:1992 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2233:1994 zavedena do ČSN ISO 2233:1994 Přepravní balení. Kondicionování pro zkoušení (77 0203)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

 

ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie

 

ČSN EN 22206 Obaly. Přepravní balení. Identifikace při zkouškách (77 0602)

 

ČSN EN 24180/1 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Všeobecné zásady (77 0605)

 

ČSN EN 24180/2 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní požadavky (77 0606)

 

ČSN EN 22874 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním s použitím zkušebního lisu (77 0630)

 

ČSN EN 22248 Obaly. Přepravní balení. Zkouška rázem při volném pádu (77 0631)

 

ČSN EN 22244 Obaly. Přepravní balení. Zkouška horizontálním rázem (77 0632)

 

ČSN EN 22247 Obaly. Přepravní balení. Zkouška vibrací o stálém nízkém kmitočtu (77 0633)

 

ČSN EN 22872 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stlačováním (77 0634)

 

ČSN EN 22234 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním statickou zátěží (77 0635)

 

ČSN EN 22876 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překlápěním (77 0636)

 

ČSN ISO 4178 Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů (77 0640)

 

ČSN EN 22873 Obaly. Přepravní balení. Zkouška nízkým tlakem (77 0642)

 

ČSN EN 28768 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překocením (77 0643)

 

ČSN ISO 8318 Přepravní balení. Zkouška vibrací se sinusoidálním proměnlivým kmitočtem (77 0644)

 

ČSN EN 22875 Obaly. Přepravní balení. Zkouška skrápěním vodou (77 0671)

 

© Český normalizační institut, 1997
21702


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 416 95 44 - Ing. Jindřich Jandourek

 

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 28474


 

Listopad 1992

 

ICS 55.020

 

Deskriptory: packing, transport packing, complete- and filled packages, water resistence, immersion tests, water

 

Obaly - Přepravní balení

Zkouška ponořením do vody (ISO 8474:1985)

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Water spray test (ISO 8474:1986)

 

Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai d'immersion dans l'eau (ISO 8474:1986)

 

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Tauchprüfung (ISO 8474:1986)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1992-10-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 byla norma ISO 8474:1986 „Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody" podrobena v CEN prvnímu připomínkovému řízení.

 

Po pozitivním výsledku návrhu v CEN/CS byla ISO 8474:1986 podrobena formálnímu hlasování.

 

Výsledek formálního hlasování byl kladný.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do května 1993 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději v květnu 1993.

 

V souladu se schválenými Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 8474:1986 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení ponořením do vody. Zkouška se může použít pro předběžnou úpravu obalu před ostatními zkouškami k určení poklesu odolnosti způsobené vodou, nebo k stanovení ochrany, kterou obal poskytuje náplni při ponoření do vody. Zkouška je zásadně určená pro obaly, které jsou vodotěsné, nebo které poskytují určitý stupeň „vodotěsnosti".

 

Zkouška může být samostatnou zkouškou pro stanovení možných nežádoucích účinků ponořením do vody (deformace, krabatění, zborcení, prasknutí nebo vniknutí vody do obalu) nebo součástí programů zkoušek k posouzení schopnosti balení odolávat namáhání v systému oběhu, včetně rizika vzniklého působením účinku ponořením do vody.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz