Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 55.020

Březen 1997

Obaly - Přepravní balení -
Identifikace při zkoušení

ČSN
EN 22 206

77 0602

 

 

idt ISO 2206:1987

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Identification of parts when testing

Emballages - Emballages d´ expédition complets et pleins - Identification des différentes parties en vue des essais

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Bezeichnung von Flächen, Kanten und Ecken für die Prüfung

 

Tato národní norma je identická s EN 22206:1992 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brusel.

This national standard is identical with EN 22206:1992 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Další souvisící normy

ČSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie

ČSN ISO 2233:1994 Přepravní balení. Kondicionování pro zkoušení (77 0203)

ČSN EN 24180/1 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Všeobecné zásady (77 0605)

ČSN EN 24180/2 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní požadavky (77 0606)

ČSN EN 22874 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním s použitím zkušebního lisu (77 0630)

ČSN EN 22248 Obaly. Přepravní balení. Zkouška rázem při volném pádu (77 0631)

ČSN EN 22244 Obaly. Přepravní balení. Zkouška horizontálním rázem (77 0632)

ČSN EN 22247 Obaly. Přepravní balení. Zkouška vibrací o stálém nízkém kmitočtu (77 0633)

ČSN EN 22872 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stlačováním (77 0634)

ČSN EN 22234 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním statickou zátěží (77 0635)

ČSN EN 22876 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překlápěním (77 0636)

ČSN ISO 4178 Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů (77 0640)

ČSN EN 22873 Obaly. Přepravní balení. Zkouška nízkým tlakem (77 0642)

ČSN EN 28768 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překocením (77 0643)

ČSN ISO 8318 Přepravní balení. Zkouška vibrací se sinusoidálním proměnlivým kmitočtem (77 0644)

ČSN EN 22875 Obaly. Přepravní balení. Zkouška skrápěním vodou (77 0671)

ČSN EN 28474 Obaly. Přepravní balení. Zkouška ponořením do vody (77 0672)

 

ã Český normalizační institut, 1997
21708


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 416 95 44 - Ing. Jindřich Jandourek

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60155

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 55.020

 

Deskriptory: packing, transport packing, complete- and filled packages, components designation

 

Obaly - Přepravní balení - Při zkoušení (ISO 2206:1987)

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Identification of parts when testing (ISO 2206:1987)

Emballages - Emballages d expédition complets et pleins - Identification des différentes parties en vue des essais (ISO 2206:1987)

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Bezeichnung von Flächen, Kanten und Ecken für die Prüfung (ISO 2206:1987)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CEN 1992-10-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 byla norma ISO 2206:1987 „Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení" podrobena v CEN prvnímu připomínkovému řízení.

 

Po pozitivním výsledku návrhu v CEN/CS byla ISO 2206:1987 podrobena formálnímu hlasování.

 

Výsledek formálního hlasování byl kladný.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do května 1993 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději v květnu 1993.

 

V souladu se schválenými Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2206:1987 byl schválen CEN jako evropská evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví systém pro identifikaci částí přepravního balení při zkoušení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz