Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

55.020

Březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

ČSN EN 22248


77 0631

 

 

idt ISO 2248>. l985

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Vertical impact test by dropping

Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins - Essai de choc vertical par chute libre

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Vertikale Stoßprüfung (freier Fall)

 

Tato národní norma je identická s EN 22248:1992 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brusel.

 

This national standard is identical with EN 22248:1992 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2206:1987 v návrhu

 

ISO 2233:1994 zavedena do ČSN ISO 2233:1994 Přepravní balení. Kondicionování pro zkoušení (77 0203)

 

Další souvisící normy

 

ČSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

 

ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie

 

ČSN 77 0005 Vlastnosti a zkoušení obalových prostředků a balení

 

ČSN EN 24180/1 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Všeobecné zásady (77 0605)

 

ČSN EN 24180/2 Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní požadavky (77 0606)

 

ČSN EN 22874 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním s použitím zkušebního lisu (77 0630)

 

ČSN EN 22244 Obaly. Přepravní balení. Zkouška horizontálním rázem (77 0632)

 

ČSN EN 22247 Obaly. Přepravní balení. Zkouška vibrací o stálém nízkém kmitočtu (77 0633)

 

ČSN EN 22872 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stlačováním (77 0634)

 

ČSN EN 22234 Obaly. Přepravní balení. Zkouška stohováním statickou zátěží (77 0635)

 

ČSN EN 22876 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překlápěním (77 0636)

 

ČSN ISO 4178 Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů (77 0640)

 

ČSN EN 22873 Obaly. Přepravní balení. Zkouška nízkým tlakem (77 0642)

 

ČSN EN 28768 Obaly. Přepravní balení. Zkouška překocením (77 0643)

 

ČSN ISO 8318 Přepravní balení. Zkouška vibrací se sinusoidálním proměnlivým kmitočtem (77 0644)

 

ČSN EN 22875 Obaly. Přepravní balení. Zkouška skrápěním vodou (77 0671)

 

© Český normalizační institut, 1997
21711


Strana 2

ČSN EN 28474 Obaly. Přepravní balení. Zkouška ponořením do vody (77 0672)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, s. r. o., Praha, IČO 4169544 - Ing. Jindřich Jandourek

 

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 22248


 

Listopad 1992

ICS 55.020

 

Deskriptory: packing, transport packing, complete- and filled packages, impact tests, drop tests

 

Obaly - Přepravní balení

- Zkouška rázem při volném pádu

(ISO 2248:1985)

 

Packaging - Complete, filled transport packages - Vertical

impact test by dropping

(ISO 2248:1985)

 

Emballages - Emballages d'expédition complets et

pleins - Essai de choc vertical par chute libre

(ISO 2248:1985)

 

Verpackung - Versandfertige Packstücke - Vertikale

Stoßprüfung (freier Fall)

(ISO 2248:1985)

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CEN 1992-10-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv změn uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska, Itálie, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1991 byla norma ISO 2248:1985 „Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu" podrobena v CEN prvnímu připomínkovému řízení.

 

Po pozitivním výsledku návrhu v CEN/CS byla ISO 2248:1985 podrobena formálnímu hlasování.

 

Výsledek formálního hlasování byl kladný.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do května 1993 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději v květnu 1993.

 

V souladu se schválenými Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 2248:1985 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení při podmínkách rázu při volném pádu. Zkouška může být samostatnou zkouškou k zjištění účinků rázu při volném pádu nebo součástí programu zkoušek k posouzení schopnosti balení odolávat riziku volného pádu v systému oběhu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz