Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.100.30;93.080.00

Červenec 1997

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy
pozemních komunikací

ČSN 01 3466


 

 

 

Engineering structures drawings - Road drawings

Dessins techniques des ouvrages - Dessins techniques des ouvrages d'art

Zeichnungen der Ingenieurbauten - Zeichnungen der Straßen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Normativní odkazy

3

3

Všeobecně

4

4

Výkresy dokumentace pozemních komunikací

4

5

Mapové podklady

5

6

Společné zásady pro úpravu výkresů

5

7

Přehledná situace

6

8

Podrobná a koordinační situace

7

9

Přehledný podélný profil

9

10

Podrobný podélný profil

9

11

Vzorový příčný řez

10

12

Příčné řezy

11

13

Vytyčovací výkres

11

14

Rozvoz hmot

11

15

Dopravní značky a dopravní zařízení

12

16

Výkresy součástí, příslušenství a podrobností (drobné objekty a detaily)

12

17

Výkres záboru pozemků

12

 

 

 

Tabulka 1 až 6 Značky

14-21

Příloha A (informativní) Příklady popisových polí

22

Příloha B (informativní) Příklad přehledné situace

23

Příloha C (informativní) Příklad podrobné situace v extravilánu

24

Příloha D (informativní) Příklad podrobné situace v intravilánu

25

Příloha E (informativní) Příklad přehledného podélného profilu

26

Příloha F (informativní) Příklad podrobného podélného profilu

27

Příloha G (informativní) Příklad vzorového příčného řezu v extravilánu

28

Příloha H (informativní) Příklad vzorového příčného řezu v intravilánu

29

Příloha I (informativní) Příklad příčných řezů

30

Příloha J (informativní) Příklad příčných řezů

31

Příloha K (informativní) Příklad rozvozu hmot (hmotnice)

32

Příloha L (informativní) Příklad situace dopravního značení

33

Příloha M (informativní) Příklad výkresu záboru pozemků

34

 

© Český normalizační institut, 1997
21717


Strana 2

Předmluva

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 01 3466 z 24. 11. 1986

 

Změny oproti předchozí normě

Oproti předchozí normě je tato norma přepracována a rozšířena o popis dalších podrobných výkresů a popis doplněn o nové poznatky s přihlédnutím k možnostem zpracování výkresů pomocí výpočetní techniky. Byla přepracována podstatná část výkresových příloh a přílohy byly rozšířeny v návaznosti na textovou část.

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů

ČSN 01 3121 Technické výkresy. Zobrazování

ČSN 01 3160 Technické výkresy. Změny na výkresech

ČSN 01 3422 Výkresy pozemních staveb. Kreslení úprav terénu

ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských staveb

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace

ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

ČSN 01 3467 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 01 3483 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí

ČSN 01 3489 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Pragoprojekt a. s., IČO 452 72 387, Ing. Miloslav Müller

Technická normalizační komise: TNK 1 Technické výkresy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

1    Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů pozemních komunikací, tj. dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací v projektové dokumentaci stavby. Norma určuje způsob kreslení výkresů pozemních komunikací bez ohledu na účel nebo stupeň dokumentace. Pro kreslení výkresů mostů platí ČSN 01 3467.

Norma neurčuje, jaké přílohy musí dokumentace pozemních komunikací obsahovat, ani neurčuje náplň jednotlivých grafických příloh. O obsahu dokumentace a náplni jednotlivých grafických příloh se rozhoduje s přihlédnutím k jakému účelu je dokumentace určena. Rozhodování se řídí příslušnými předpisy 1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz