Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 17.120.10

Březen 1997

Měření průtoku vodivých kapalin
v uzavřených profilech -
Metoda užívající indukční průtokoměry

ČSN
EN IS O 6817

25 7740

 

 

 

Measurement of conductive liquid flow in closed conduits - Method using electromagnetic flowmeters

Mesure de débit d'un fluide conducteur dans les conduites fermées - Méthode par débitmètres électromagnétiques

Durchflubmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Leitungen - Verfahren mit magnetisch-induktiven Durchflubmebgeräten

 

Tato národní norma je identická s EN ISO 6817:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This national standard is identical with EN ISO 6817:1995 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4006 - zavedena v ČSN EN 24006 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Terminologie (25 7701)

ISO 4185 - zavedena v ČSN EN 24185 + AC Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech. Vážicí metoda (obsahuje změnu AC:1993) (25 7750)

ISO 5168 - dosud nezavedena

ISO 9104 - zavedena v ČSN EN 29104 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Metody hodnocení činnosti indukčních průtokoměrů kapalin (25 7741)

ISO 7066-1 - dosud nezavedena

ISO 7066-2 - zavedena v ČSN ISO 7066-2 Stanovení nejistoty kalibrace a použití přístrojů měřících průtok. Část 2: Nelineární kalibrační závislosti (25 7702)

ISO 7194 - zavedena v ČSN EN ISO 7194 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Metody „rychlost-plocha" v podmínkách šroubového nebo asymetrického proudění v potrubích kruhového průřezu vodoměrnými vrtulemi a Prandtlovými trubicemi (25 7723)

ISO 8316 - zavedena v ČSN EN ISO 8316 Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže (25 7755)

IEC 359 -  zavedena v ČSN IEC 359 Vyjadřování výkonu elektrického a elektronického měřicího zařízení (35 6504)

IEC 381-1 - zavedena v ČSN IEC 381-1 Analogové signály pro systémy řízení procesů. 1. část: stejnosměrné proudové signály (18 0110)

IEC 381-2 - zavedena v ČSN IEC 381-1 Analogové signály pro systémy řízení procesů. 2. část: Stejnosměrné napěťové signály (18 0111)

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21768


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Flowconsult Praha, IČO 16129059, Ing. Marcela Teysslerová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 30 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 6817

EUROPEAN STANDARD

Září 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 532.574.6:532.542

 

Deskriptory: liquid flow, pipe flow, flow measurement, electromagnetic equipment, flowmeters, installation, specifications, performance evaluation, tests, calibration, marking

 

Měření průtoku vodivé kapaliny v uzavřených profilech -

Metoda užívající indukční průtokoměry (ISO 6817:1992)

 

Measurement of conductive liquid flow in closed conduits - Method using electromagnetic flowmeters (ISO 6817:1992) Mesure de débit d'un fluide conducteur dans les conduites fermées - Méthode par débitmètres électromagnétiques (ISO 6817:1992)

 

Durchflubmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Leitungen Verfahren mit magnetisch-induktiven Durchflubmebgeräten (ISO 6817:1992)

 

Tato evropská norma byla CEN schválena 1995-08-31. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla převzata prostřednictvím CEN z práce technické komise ISO/TC 30 „Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech" při Mezinárodní organizaci pro normalizaci ISO.

 

Této evropské normě musí být přiznán status národní normy, buď uveřejněním identického textu, nebo schválením k přímému používání do března 1996, a konfliktní národní normy musí být zrušeny do března 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6817:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

4

Značky a jednotky

6

5

Teoretické požadavky

6

6

Konstrukce a funkční princip

8

7

Způsob montáže a provedení

12

8

Značení přístrojů

16

9

Podmínky kalibrace a zkoušení

17

10

Rozbor nejistoty

19

Přílohy

A Konstrukční materiály primárních prvků

21

B Bibliografie

23

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma popisuje princip a hlavní konstrukční řešení průmyslových indukčních průtokoměrů k měření průtoku vodivé kapaliny v uzavřeném a zcela vyplněném profilu. Zahrnuje jejich instalaci, činnost, výkony a kalibraci.

Tato mezinárodní norma nespecifikuje požadavky na bezpečnost při použití měřiče v rizikovém prostředí, ani jejich použití k měření magneticky vodivých kalů, tekutých kovů, ani použití v lékařských aplikacích.

Tato mezinárodní norma platí pro typy průtokoměrů napájených jak střídavým, tak i stejnosměrným pulzujícím proudem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz