Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 79.060.10

Březen 1997

Překližované desky - Klasifikace
a terminologie - Část 2: Terminologie

ČSN
EN 31 3-2

49 0013

 

 

 

Plywood - Classification and terminology - Part 2: Terminology

Cotreplaqué - Classification et terminologie - Partie 2: Terminologie

Sperrholz - Klassifizierung und Terminologie - Teil 2: Terminologie

 

Tato norma je identická s EN 313-2: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels .

This standard is identical with EN 313-2: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ustanovení článku 1 v ČSN 49 2411 z 31. srpna 1989.

Touto normou se nahrazuje ustanovení článku 1 v ČSN 49 2320 z 3. srpna 1988.

Touto normou se nahrazuje ustanovení článku 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.20, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 v ČSN 49 0008 z 11. září 1980.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, IČO 014 125, Ing. Kamila Houdková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová

 

© Český normalizační institut, 1997
21799


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 313-2

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 79.060.10

Deskriptory: wooden boards, plywood, classifications, vocabulary

 

Překližované desky - Klasifikace a terminologie Část 2: - Terminologie

 

Plywood - Classification and terminology Part 2: Terminology

Cotreplaqué - Classification et terminologie - Partie 2: Terminologie

Sperrholz - Klassifizierung und Terminologie - Teil 2: Terminologie

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-03-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

 

Předmluva

 

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 112 „Desky ze dřeva", jejíž sekretariát je zabezpečován DIN.

První část této normy je:

„Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace".

Text normy má základ v ISO 2074, která byla vypracována s evropskou účastí.

Této evropské normě se nejpozději do září 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto evropskou normu tyto státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanovuje nejdůležitější termíny pro překližované desky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz