Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 25.160.30

Březen 1997

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční
hořáky s přisáváním atmosférického
vzduchu - Požadavky a zkoušení

ČSN
EN 731

05 4610

 

 

 

Gas welding equipment - Air-aspirated hand blowpipes - Specifications and tests

Matériel de soudage aux gaz - Chalumeaux manuels aéro-gaz à air aspiré - Spécifications et essais

Gasschweibgeräte - Handbrenner für angesaugte Luft - Anforderungen und Prüfungen

 

Tato národní norma je identická s EN 731:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This national standard is identical with EN 731:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 560 zavedena v ČSN EN 560 Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy (05 4241)

EN 29090 zavedena v ČSN ISO 9090 Zváranie. Plynotěsnosť zariadění na plameňové zváranie a príbuzné procesy (05 2005)

EN 29539 zavedena v ČSN EN 29539 Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy (05 2110)

ISO 554:1976 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: GCE Autogen, spol. s r. o., Chotěboř, IČO 48111929 - Ing. Slavík Josef

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

ã Český normalizační institut, 1997
21802


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 731

EUROPEAN STANDARD

Květen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 25.160.30

 

Deskriptory: welding equipment, gas welding, hand operated devices, blowpipes, equipment specifications, specifications, tests gas permeability tests, marking, technical notices

 

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přísáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

 

Gas welding equipment - Air-aspirated hand blowpipes - Specifications and tests

Matériel de soudage aux gaz - Chalumeaux manuels aéro-gaz à air aspiré - Spécifications et essais

Gasschweibgeräte - Handbrenner für angesaugte Luft - Anforderungen und Prüfungen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-03-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN /CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě, bez jakýchkoliv modifikací, uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

4

Hlavní způsoby přisávání vzduchu

5

5

Popis částí

8

6

Požadavky

9

7

Zkoušení

10

8

Značení

11

9

Kódové označení používaných plynů

12

10

Návod pro obsluhu

12

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování", jejíž sekretariát je veden DS.

 

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do listopadu 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební postupy pro ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu.

 

Tato evropská norma platí pro hořáky používané pro tvrdé a měkké pájení, ohřívání, tavení a podobné tepelné procesy, které pracují s hořlavým plynem a přisávaným vzduchem (injektorové hořáky) a jsou určeny pro ruční použití.

 

Tato norma platí pro:

- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je řízen redukčním ventilem;

- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu, zásobované zkapalněným hořlavým plynem v plynné fázi. Plyn je přiváděn hadicí a jeho tlak je roven tlaku v zásobníku;

- ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu zásobované zkapalněným hořlavým plynem v kapalné fázi. Odpařování plynu se děje uvnitř hořáku.

 

Norma neplatí pro hořáky, u kterých palivo vystupuje z dýzy injektoru v kapalném stavu. Neplatí rovněž pro tak zvané patronové (zásobníkové) hořáky, u nichž je zásobník plynu přímo spojen s hořákem a případně slouží jako rukojeť hořáku.

 

POZNÁMKA - Obrázky uvedené v této evropské normě jsou určeny pouze pro informaci a pro objasnění terminologie. Neurčují konstrukční detaily, které jsou ponechány na rozhodnutí výrobce.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz