Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.100.00

Březen 1997

Informační technologie - Mezinárodně
normalizované profily AMH2n - Systémy
zprostředkování zpráv - Meziosobní sdělování
zpráv - Část 1: Podpora služby MHS IPM

ČSN
EN IS P 12062-1

36 9921

 

 

idt ISO/IEC ISP 12062-1:1995

 

Information technology - International Standardized Profiles AMH2n - Message Handling Systems - Interpersonal Messaging - Part 1: IPM MHS Service Support

Technologies de l'information - Profils normalisés internationaux AMH2n - Systèmes de messagerie - Messagerie entre personnes - Partie 1: Support de service de IPM MHS

Informationstechnik - Internationale Profilnorm AMH2n - Nachrichtenübermittlungssysteme - Interpersonelles Nachrichtensystem - Teil 1: IPM MHS Service Unterstützung

 

Tato norma je identická s EN ISP 12062-1:1996 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN ISP 12062-1:1996 and is published with the permission of CEN, RUE de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO/IEC 8613-1:1994 dosud nezavedena

ISO/IEC TR 10000-1:1992 dosud nezavedena

ISO/IEC TR 10000-2:1994 dosud nezavedena

ISO/IEC 10021-1:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-1 Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS): Část 1: Systém a služba všeobecně (36 9651)

ISO/IEC 10021-2:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-2 Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS): Část 2: Celková architektura (36 9652)

ISO/IEC 10021-4:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-4 Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS): Část 4: Systém transferu zpráv: Definice a procedury abstraktní služby (36 9654)

ISO/IEC 10021-5:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-5 Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS): Část 5: Paměť zpráv: Definice abstraktní služby (36 9655)

ISO/IEC 10021-7:1990 zavedena v ČSN ISO/IEC 10021-7 Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS): Část 7: Služba meziosobního sdělování (36 9657)

ISO/IEC ISP 10610-1:1993 zavedena v ČSN ISO/IEC ISP 10610-1 Informační technika - Mezinárodně normalizovaný profil FOD11 - Formát otevřených dokumentů: Jednoduchá struktura dokumentů - Architektura obsahu tvořeného pouze znaky - Část 1: Aplikační profil dokumentu (DAP) (36 9910)

ISO/IEC ISP 10611-1:1994 dosud nezavedena

Doporučení CCITT X.400(1992), X.402(1992), X.411(1992), X.413(1992), X.420(1992)

Doporučení CCITT jsou dostupná v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

 

© Český normalizační institut, 1997
21803


Strana 2

Informativní údaje z ISO/IEC ISP 12062-1:1995

Mezinárodně normalizovaný profil ISO/IEC ISP 12062-1 byl připraven za spolupráce těchto organizací:

- OSI Asia-Oceania Workshop (AOW)

(Asijsko-oceánská sekce OSI)

- European Workshop for Open Systems (EWOS)

(Evropská sekce pro otevřené systémy)

- OSE Implementors' Workshop (OIW)

(Sekce implementátorů OSE)

ISO/IEC ISP 12062 sestává z následujících částí se společným názvem Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH2n - Systémy zprostředkování zpráv - Meziosobní sdělování zpráv:

- Část 1: Podpora služby MHS IPM

- Část 2: AMH21 - Obsah IPM

- Část 3: AMH22 - Požadavky IPM na transfer zpráv (P1)

- Část 4: AMH23 - Požadavky IPM na přístup k MTS (P3)

- Část 5: AMH24 - Požadavky IPM na zdokonalený přístup k MS (P7)

Přílohy A a B tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC ISP 12062.

Přílohy C a D jsou pouze pro informaci.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Bítovská 1217/22, Praha 4, IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISP 12062-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 35.100

 

Deskriptory: data processing, information interchange, messages, message handling systems, interpersonal messaging

 

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily AMH2n - Systémy zprostředkování zpráv - Meziosobní sdělování zpráv - Část 1: Podpora služby MHS IPM (ISO/IEC ISP 12062-1:1995)

 

Information technology - International Standardized Profiles AMH2n - Message Handling Systems - Interpersonal Messaging - Part 1: IPM MHS Service Support (ISO/IEC ISP 12062-1:1995)

 

Technologies de l'information - Profils normalisés internationaux AMH2n - Systčmes de messagerie - Messagerie entre personnes - Partie 1: Support de service de IPM MHS (ISO/IEC ISP 12062-1:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-04. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy vypracovaný v technické komisi ISO/IEC/JTC 1 „Informační technologie" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) převzal technický výbor CEN.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání nejpozději do července 1996 a konfliktní národní normy musí být zrušeny rovněž nejpozději do července 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO/IEC ISP 12062-1:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

V současné době uvedený dokument existuje pouze v anglické verzi.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

8

4

Zkratky

9

5

Shoda

10

6

Základní požadavky

10

7

Funkční skupiny

10

8

pojmenování a adresování

13

9

Ošetření chyb a vyjímek

13

Přílohy

A Prvky a služby

14

B Změny a opravy

20

C Doplňkové doporučené praktiky pro spolupráci s implementacemi IPM podle normy z roku 1984

21

D AMH2 - Celkový rozsah platnosti a použitelnosti

24

NA Slovník použitých výrazů a zkratek

28


Strana 6

Úvod

 

Tato část ISO/IEC ISP 12062 je definována v kontextu funkční normalizace v souladu s principy specifikovanými v ISO/IEC TR 10000 „Osnova a systematika mezinárodně normalizovaných profilů". Kontext funkční normalizace je jednou částí normalizačních činností celkového oboru informační technologie (IT) pokrývajícího základní normy, profily a mechanismy registrace. V profilu se definuje kombinace základních norem, ve kterých se společně provádějí specifické dobře definované funkce IT. V profilech se normalizuje použití volitelných možností a jiných variant uvedených v základních normách a poskytuje se základ pro vývoj jednotného mezinárodně uznávaného systému zkoušek.

Jednou z nejdůležitějších rolí ISP je sloužit jako základ pro vypracování mezinárodně uznávaných zkoušek a vybudování zkušebních středisek (v jiných organizacích, než jsou ISO a IEC). Profily ISP se nevytvářejí k tomu, aby jednoduše „uzákonily" určitý výběr ze základních norem a volitelných možností, ale aby podporovaly interoperabilitu reálných systémů. Vypracování zkoušek vycházejících z tohoto profilu i z jiných profilů ISP a široká přijatelnost těchto zkoušek jsou pro úspěšnou realizaci tohoto cíle rozhodující.

Text této části ISO/IEC ISP 12062 byl vypracován v úzké spolupráci mezi expertními skupinami MHS tří regionálních sekcí: ze Severoamerické sekce implementátorů OSE (OIW), z Evropské sekce pro otevřené systémy (EWOS) (společně s odpovídající expertní skupinou z Evropského institutu pro normalizaci v telekomunikacích - ETSI) a z Asijsko-oceánské sekce OSI (AOW). Tato část ISO/IEC ISP 12062 je harmonizována mezi těmito třemi sekcemi a byla ratifikována na plenárních shromážděních všech tří uvedených sekcí.

 

1   Předmět normy

 

1.1   Všeobecně

Tato část ISO/IEC ISP 12062 obsahuje takové souhrnné specifikace podpory prvků služby MHS a přidružených funkcí MHS v prostředí meziosobního sdělování zpráv (IPM), které obecně nejsou vhodné k tomu, aby se uvažovaly pouze ze zorného úhlu jediného protokolu MHS. Tyto specifikace tvoří součást aplikačních funkcí meziosobního sdělování, jak jsou definovány v jednotlivých částech ISO/IEC ISP 12062, a jsou založeny na specifikacích obecného sdělování zpráv nezávislého na typu obsahu uvedeného v ISO/IEC ISP 10611. Takové specifikace jsou v mnoha případech použitelné pro více než jeden protokol MHS nebo se jinak zabývají nějakou složkou funkce, která se přímo nevztahuje k podpoře protokolu, ačkoliv ji lze přes protokol ověřit. Tyto specifikace jsou tudíž navrženy tak, aby na ně mohly být uváděny odkazy v aplikačních profilech meziosobního sdělování zpráv MHS ISO/IEC ISP 12062-2 (AMH21), ISO/IEC ISP 12062-3 (AMH22), ISO/IEC ISP 12062-4 (AMH23) a ISO/IEC ISP 12062-5 (AMH24), ve kterých se specifikuje podpora specifických protokolů MHS a přidružených funkcí.

Specifikace uvedené v této části ISO/IEC ISP 12062 se dělí na základní požadavky, u kterých se požaduje, aby je podporovaly všechny implementace IPM MHS, a na řadu volitelných funkčních skupin, které pokrývají význačné diskrétní oblasti příslušné funkčnosti a u kterých se nepožaduje, aby je podporovaly všechny implementace.

Přehled rozsahu platnosti a použitelnosti sady profilů AMH2n a struktura tohoto ISP složeného z několika částí se uvádí v příloze D.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz