Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 53.060

Červen 1997

Zdvižné vidlicové vozíky - Ramena vidlice
závěsného typu a zdvihací desky -
Připojovací rozměry

ČSN
ISO 2328

26 8940

 

 

 

Fork-Lift trucks - Hook-on type fork arm carriages - Mounting dimensions

Chariots élévateurs à fourche - Bras de fourche à tenons et tabliers porte-équipements- Dimensions de montage

Flurförderzeuge - Gabelträger und Anbaugeräte für Stapler-Anschlubmabe für ISO-Gabelträger

 

Tato norma je identická s ISO 2328:1993.

This standard is identical with ISO 2328:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2330:1974 dosud nezavedena

ISO 2331:1974 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 26 8800  Motorové vozíky

ČSN 26 8801  Motorové dopravní vozíky. Názvosloví motorových dopravních vozíků

ČSN 26 8900  Zdvihací desky zdvižných vozíků. Základní a připojovací rozměry

ČSN 26 8901  Rameno vidlice zdvižných vozíků

ČSN ISO 3691 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy (26 8812)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 26 8900 z 25. 4. 1983 a částečně ČSN 26 8901 z 25. 4. 1983.

 

Změny proti předchozí normě

Oproti stávající ČSN 26 8900 má norma ČSN ISO 2328 odlišné rozdělení nosností do tříd.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, pobočka Jablonec n. N., IČO 00001490, Ing. Pavel Štícha

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21837


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 2328

Zdvižné vidlicové vozíky - Vidlicová ramena závěsného

Druhé vydání

typu a zdvihací desky - Připojovací rozměry

1993-11-01


 

MDT 621.868.277

Deskriptory: handling equipment, industrial trucks, fork trucks, lift trucks, forkarms, fork carries, dimension, mounting dimensions.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů. Mezinárodní norma ISO 2328 byla připravena technickou komisí ISO/TC 110 Průmyslové vozíky; Subkomisí SC 2, Bezpečnost motorových vozíků.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2328:1977). Třída 4 v tabulkách 1 a 2 byla rozšířena; třída 5 je nová, jakož i kapitola 5.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry a některé doplňkové požadavky zdvihacích desek a ramen vidlic závěsného typu pro zdvižné vidlicové vozíky, pro umožnění zaměnitelnosti vidlic a/nebo jiných přídavných zařízení ve vztahu ke jmenovité nosnosti vozíku a typu vidlic.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz