Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 93.020;65.020.40

Červen 1997

Sadovnictví a krajinářství
Technicko-biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 918

83 9041

 

 

 

Vegetation technology in landscaping - Biological methods of site stabilization, stabilization by seeding and planting, stabilization by means of living plant material, dead material and building elements, combined construction methods

Technologie de végétation dans l'architecture de paysage - Méthodes biologiques de stabilisation du terrain, à ménagement vivant, stabilisation par matériau vivant et inorganique et éléments de construction, méthodes de construction combinées

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen, Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nichtlebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

 

Tato norma je identická s DIN 18 918, vydání 1990-01. Je převzata se svolením DIN Deutsches Institut für Normung.

 

Předmluva

 

Tato norma obsahuje normativní přílohu A a informativní přílohu B.

 

Citované normy

DIN 177   nezavedena

DIN 3051 Teil 4   nezavedena

DIN 3055   nezavedena

DIN 3060   nezavedena

DIN 3066   nezavedena

DIN 18 915 zavedena v ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou (83 9011)

DIN 18 916 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin (83 9021) DIN 18 917 zavedena v ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků (83 9031)

DIN 18 920 zavedena v ČSN DIN 18 920 Vegetační úpravy - Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech (83 9061)

DIN 19 657   nezavedena

DIN 68 365   nezavedena

 

Další souvisící normy

viz příloha B

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, IČO 00027073, Ing Vítězslava Ondřejová,

Ing. Václava Čermáková, Ing. František Smýkal, Ing. Daniela Švédová, Iva Zemanová

Pracovník Českého normalizačního institut: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21841


Strana 2

Sadovnictví a krajinářství

DIN 18 918

Technicko-biologická zabezpečovací opatření

Leden 1990


 

MDT 712.257:626.81/.85:712.423:711.558:796

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a oblast použití

3

 

 

 

2

Termíny a definice

3

2.1

Část porostu

3

2.2

Geotextilie

3

2.3

Hatě

3

2.4

Plůtky

3

2.5

Vrstva větví

3

2.6

Živé ploty

3

2.7

Vrstva větví a keřů

4

2.8

Vrstva větví a prutů

4

2.9

Výsevní rohože

4

2.10

Svahový rošt

4

2.11

Prostorová mřížová stěna

4

2.12

Drátěné koše s kamením

4

2.13

Koše se zeminou

4

2.14

Výplň

4

2.15

Ochranné sítě proti pádu kamenů

4

2.16

Způsoby výsevů

4

 

 

 

3

Posouzení a vyhodnocení stanovištních poměrů, výběr vhodných způsobů stavby

4

3.1

Všeobecně

3.2

Půda

5

3.3

Klima

5

3.4

Nebezpečí eroze

5

 

 

 

4

Požadavky na materiály, stavební prvky, rostliny a části rostlin

5

4.1

Osivo, rostliny, živé rostlinné části a z nich vyrobené stavební prvky

5

4.2

Zvláštní materiály stavební prvky

7

 

 

 

5

Zabezpečení stanoviště a příprava upravované plochy pro založení vegetačního pokryvu

9

5.1

Zabezpečení porostů

9

5.2

Příprava upravované plochy

9

5.3

Odvodnění

9

 

 

 

6

Zabezpečení výsevy

9

6.1

Způsoby výsevů

9

6.2

Zabezpečení výsevních ploch

9

6.3

Mísení složek

10

6.4

Výsevy

10

6.5

Výsevy dřevin

10

 

 

 

7

Zabezpečení výsadbami

14

 

 

 

8

Zabezpečení stavebními způsoby pomocí rostlin a živých částí rostlin

14

8.1

Haťování svahů

14

8.2

Haťová drenáž

14

8.3

Zabezpečení plůtky

14

8.4

Zabezpečení vrstvami větví

14

8.5

Zabezpečení živými ploty

14

8.6

Zabezpečení vrstvami větví a keřů

14

8.7

Zabezpečení vrstvami větví a prutů

15

8.8

Stavba palisád

15

8.9

Píchání dřevitých řízků

15

8.10

Sázení holí

15


Strana 3

8.11

Pokládání trávníkových koberců a trávních drnů

15

8.12

Pokládání výsevních rohoží

15

 

 

 

9

Zabezpečení stavebními způsoby pomocí neživých částí rostlin a stavebních prvků, kombinované metody

15

9.1

Všeobecně

15

9.2

Opěrné stavby

15

9.3

Výplně

17

9.4

Zabezpečení odvodněním

17

9.5

Zabezpečení proti padajícímu kamení

17

9.6

Zakrývání půdy jako ochrana proti erozi

18

 

 

 

10

Dokončovací péče

18

10.1

Všeobecně

18

10.2

Stav schopný převzetí (kolaudace)

18

10.3

Úkony při dokončovací péči

18

 

 

 

11

Průzkumy a kontrola

18

11.1

Předběžné průzkumy

19

11.2

Ověřování vhodnosti

19

11.3

Kontrola

19

 

 

 

Příloha A: Druhy dřevin k získání rostlinných částí schopných zakořenění a okruh jejich použití

20

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma platí pro zajištění činnosti v oblasti úprav krajiny osevem, výsadbami, živými částmi rostlin a jinými neživými materiály k zamezení, popř. omezení eroze a sesuvu půdy. Platí rovněž pro zakládání vegetačního pokryvu na plochách, které byly zbaveny půdy přírodními vlivy nebo technickými opatřeními, jako jsou půdní suti, haldy a deponie.

Neplatí pro:

-  zabezpečování vodních ploch a toků, hrází a pobřežních dun podle DIN 19 657;

-  zajišťování ploch výsadbami podle DIN 18 916 a výsevy podle DIN 18 917.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz