Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 040. 20; 01. 040. 29                                   ČESKÁ NORMA                                                                Červen 1997

Specifikace slepované lepenky - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

ČSN

EN 60763-1

34 6565

idt IEC 763-1: 1983

Specification for laminated pressboard - Part 1: Definitions, classification and general requirements

Spécification pour cartons comprimés et contrecollés - Partie 1: Définitions, classification et prescriptions générales

Bestimmung für Blockspan - Teil 1: Begriffe, Einteilung und allgemeine Anforderungen

Tato norma je identická s EN 60763-1: 1996. This standard is identical with EN 60763-1: 1996.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 641-1: 1979 zavedena v ČSN EN 60641-1 Specifikace lesklé lepenky a lepenky pro elektrotechnické účely Část 1: Definice a všeobecné požadavky (34 6564)

ISO 497: 1973 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829, Mgr. Nataša Bednářová Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1997

21850


ČSN EN 60763-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60763-1

Leden 1996

ICS 29. 040. 20

Deskriptory: solid electrical insulating materials, pressboard, paper, classification, specifications, dimensions, thickness, marking

Specifikace slepované lepenky - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

(IEC 763-1: 1983)

Specification for laminated pressboard - Part 1: Definitions, classification and general requirements

(IEC 763-1: 1983)

Spécification pour cartons comprimés et contrecollés Partie 1: Définitions, classification et prescriptions générales (CEI 763-1: 1983)

Bestimmung für Blockspan - Teil 1: Begriffe, Einteilung und allgemeine Anforderungen (IEC 763-1: 1983)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli změn uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60763-1

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 763-1: 1983, připravený subkomisí SC 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály, byl předložen к formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC 1995-11-28 jako EN 60763-1 bez jakýchkoliv změn.

Byla stanovena tato data:

-  nejzazší datum vydání identické národní normy                      (dop) 1997-03-01

-  nejzazší datum zrušení rozporných národních norem               (dow) 1997-03-01 Přílohy označené "normativní" jsou nedílnou částí normy.

V této normě je příloha ZA normativní. Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 763-1: 1983 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato norma je jednou z řady norem, které pojednávají o slepované lepence definované v kapitole 2.

Řada se skládá za tří částí:

Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky.

Část 2: Zkušební metody.

Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů.

IEC 641 Specifikace lesklé lepenky a lepenky pro elektrotechnické účely pojednává o lesklé neslepované lepence a materiál uvedený v této normě je vyroben z archového materiálu vyhovujícího požadavkům zmíněné normy.

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje definice nutné к porozumění všem třem částem, dále uvádí klasifikaci typů materiálu a všeobecné požadavky vztahující se ke všem materiálům uvedeným v normě.

4

Zdroj: www.cni.cz