Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 19.080; 39.040.20; 43.040.30

Srpen 1997

Elektronické taxametry

ČSN
EN 50 148

30 5110

 

 

 

Electronic taximeters

Taximètres électroniques

Elektronische Fahrpreisanzeiger

 

Tato norma je identická s EN 50148:1995.

This standard is identical with EN 50148:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 68-1:1988   zavedena v ČSN 34 5791-1 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (eqv IEC 68-1: 1988, idt HD CENELEC 323.1 S2: 1991)

IEC 68-2-1:1990   zavedena v ČSN EN 60068-2-1 + A1 Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad (obsahuje změnu A1: 1993) (idt IEC 68-2-1:1990) (34 5791)

IEC 68-2-2:1976   zavedena v ČSN EN 60068-2-2 + A1 Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993) (idt IEC 68-2-2:1974, idt IEC 68-2-2A:1976) (34 5791)

IEC 68-2-30:1980   zavedena v ČSN 34 5791-2-30 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-30: Zkouška Db a návod: Zkoušky vlhkým teplem cyklickým (12 + 12h cyklus) (eqv IEC 68-2-30:1980, idt HD CENELEC 323.2.30 S3:1988)

IEC 68-2-35:1973   zavedena v ČSN IEC 68-2-35 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-35: Zkouška Fda Náhodné širokopásmové vibrace - vysoká reprodukovatelnost (idt HD CENELEC 323.2.35 S1:1988) (34 5791)

IEC 801-2:1991   zavedena v ČSN EN 60801-2 Elektromagnetická kompatibilita zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů. Část 2: Požadavky při elektrostatickém výboji (idt IEC 801-2:1991) (18 0014)

IEC 801-3:1984   zrušena, nahrazena IEC 1000-4-3:1995 dosud nezavedenou

EN 55022:1987   zrušena, nahrazena EN 55022:1994 zavedenou v ČSN EN 55022 Meze a metody měření charakteristik radiového rušení zařízením informační techniky (idt CISPR 22:1993) (33 4290)

ISO 7637-1:1990   dosud nezavedena

ISO 7637-3:1995   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, Praha, IČO 00177016, Ing. Milan Prášil, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21860


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50148

EUROPEAN STANDARD

Září 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 19.080; 39.040.20; 43.040.30

 

Deskriptory: taxi, fare to be paid by the passanger of a taxi, taximeter, electronic taximeter

 

Elektronické taxametry

 

Electronic taximeters

Taximètres électroniques

Elektronische Fahrpreisanzeiger

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem a bibliografických odkazů lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CENELEC/BTTF 63-4, Elektronické taxametry.

Text tohoto návrhu vychází z BT(IT/NOT)12 a byl předložen k hlasování a dne 1994-12-06 byl komisí CENELEC schválen jako EN 50148.

Byla stanovena následující data:

-  nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

k přímému použití jako normy národní                                     (dop)   1995-12-15

-  nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu     (dow)   1995-12-15

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

 

 

 

2

Definice

5

2.1

Elektronické taxametry

5

2.2

Konstanta taxametru k

5

2.3

Konstanta vozidla w

5

2.4

Součtová počitadla

6

2.5

Počáteční poplatek z pronájmu

6

2.6

Počáteční vzdálenost

6

2.7

Počáteční čas

6

2.8

Počítání času

6

2.9

Počítání vzdálenosti

6

2.10

Počítání času a vzdálenosti

6

2.11

Jednoduchý systém výpočtu

6

2.12

Dvojitý systém výpočtu

6

2.13

Největší dovolená chyba

6

2.14

Signál pro měření vzdálenosti

6

2.15

Signál pro měření času

6

2.16

Referenční počet impulsů

6

2.17

Sazba

6

2.18

Hodnoty sazby

6

2.19

Hodnota sazby pro vzdálenost

6

2.20

Hodnota sazby pro čas

6

2.21

Nastavení sazby

6

2.22

Vymezení sazeb

6

2.23

Příplatek

6

2.24

Výpočetní jednotka

6

2.25

Nastavovací zařízení

6

2.26

Zajištění

7

2.27

Pečetění

7

 

 

 

3

Jednotky měření

7

 

 

 

4

Technické charakteristiky

7

4.1

Výpočetní jednotka

7

4.1.1

Metody výpočtu

7

4.1.2

Zobrazení ceny

7

4.1.3

Konstanta taxametru

7

4.1.4

Nastavení sazeb

7

4.2

Ovládací zařízení

8

4.2.1

Provozní poloha "VOLNÝ"

8

4.2.2

Provozní poloha "OBSAZENO"

8

4.2.3

Provozní poloha "JÍZDNÉ"

8

4.2.4

Provozní poloha "MĚŘENÍ"

8

4.2.5

Omezení

9


Strana 5

4.2.6

Zařízení pro příplatky

9

4.3

Zobrazovač (displej)

9

4.4

Součtová počitadla

9

4.5

Programování sazeb

10

4.5.1

Vstup hodnot sazeb

10

4.5.2

Zobrazení hodnot sazeb

11

4.6

Zkušební konektor

11

4.7

Pomocná zařízení

11

 

 

 

5

Požadavky na návrh a konstrukci

11

 

 

 

6

Pracovní charakteristiky

11

6.1

Rozsah napětí

11

6.2

Všeobecné vlastnosti

11

 

 

 

7

Největší dovolené chyby

11

7.1

Největší dovolené chyby výpočetní jednotky a signálu pro měření času

11

7.2

Hodnoty sazeb použitých pro stanovení chyb

12

7.3

Největší dovolená chyba nastavovacího zařízení

12

 

 

 

8

Pečetění

12

8.1

Mechanické pečetění

12

8.2

Elektronické pečetění

12

 

 

 

9

Značení a další informace o přístroji

13

 

 

 

10

Typové zkoušky

13

10.1

Všeobecně

13

10.2

Zkušební podmínky

13

10.3

Posouzení shody s dokumentací

14

10.4

Zkouška činnosti

14

10.5

Kontrola činnosti

14

10.6

Vizuální posouzení

14

10.7

Zkouška suchým teplem

14

10.8

Zkouška vlhkým teplem

14

10.9

Zkouška chladem

14

10.10

Zkouška vibracemi

14

 

 

 

11

Elektromagnetická slučitelnost

14

11.1

Zkoušky odolnosti

14

11.2

Zkouška vyzařování

15

 

1   Předmět normy

 

Tato norma se vztahuje na elektronické taxametry, v následujícím textu označené obecným názvem taxametry, které se instalují do vozidel určených k veřejnému pronajmutí (taxi) a které s pomocí elektronických zařízení vypočítávají a zobrazují částku, kterou má cestující zaplatit.

Tato norma se z hlediska funkcí v ní popsaných netýká taxametrů, které jsou dálkově ovládány z vnějšího centra.

Předmětem této normy nejsou požadavky na provoz taxametru po instalaci nebo při instalaci samotné.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz