Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.140.20

Červenec 1997

Dokumentace a informace - Statistika
produkce a distribuce knih, novin, periodické
literatury a elektronických publikací

ČSN
ISO 9707

01 0175

 

 

 

Information and documentation - statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications

Information et documentation - Statistiques relatives à la production et à la distribution de livres, de journaux, de périodiques et de publications électroniques

 

Tato norma je identická s ISO 9707:1991.

 

This standard is identical with ISO 9707:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2382-4 zavedena v ČSN ISO 2382-4 Informační technika- Slovník - Část 4: Organizace dat (36 9001)

ISO 5127-1 zavedena v ČSN ISO 5127-1 Dokumentace a informace - Slovník - Část 1: Základní pojmy (01 0167)

ISO 5127-2 zavedena v ČSN ISO 5127-2 Dokumentace a informace - Slovník - Část 2: Tradiční dokumenty (01 0183)

ISO 5127-3a zavedena v ČSN ISO 5127-3a Dokumentace a informace Slovník - Část 3a: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat (01 0165)

ISO 5127-11 zavedena v ČSN ISO 5127-11 Dokumentace a informace Slovník - Část 11: Audiovizuální dokumenty (01 0186)

ISO 6196-1 zavedena v ČSN ISO 6196-1 Mikrografie - Slovník - Část 1: Obecné termíny (01 3800)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing.J. Tykač, IČO 47615966

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. P. Wallenfels

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21885


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

--------------------------------------

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 9707

Dokumentace a informace -

První vydání

Statistika produkce a distribuce knih, novin,

1991-09-01

periodické literatury a elektronických publikací.


 

MDT: 025.32:681.3

 

Deskriptory: publishing, books, periodicals, statistics.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech noŤrmalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 9707 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace, subkomise SC 8, Statistika.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.

 

Úvod

 

Základem této mezinárodní normy je Revize doporučení UNESCO týkající se standardizace statistky produkce a distribuce knih, novin a periodik [10](1), které bylo přijato Generální konferencí (23. zasedání v Sofii 1.11.1985).

Toto doporučení bylo vytvořeno v těsné spolupráci s UNESCO.

Účelem této mezinárodní normy je poskytnutí vodítka mezinárodním nakladatelským společnostem při statistickém vykazování. Těsná spolupráce mezi UNESCO a ISO při tvorbě této mezinárodní normy má jak své objektivní důvody tak i minimalizuje možná nedorozumění.

Očekává se, že se vydavatelé přizpůsobí doporučením této mezinárodní normy, od ostatních zájemců se očekává všeobecná vstřícnost. Kromě toho ačkoliv jsou statistické údaje získávány v různých zemích měly by být přímo srovnatelné.

Rozsah působnosti této normy zahrnuje vydávání mikropublikací a elektronických publikací.

Oddíl týkající se statistiky elektronických publikací není tak rozsáhlý jako ostatní z důvodů teprve se rozvíjejícího využívání. Očekává se, že tento oddíl bude v budoucnu revidován, do té doby je dána možnost revize každých pět let.

Uváděné definice v této mezinárodní normě jsou určeny pouze pro statistické účely.

 

_______________

(1)  Bibliografické citace 1/ až 10/ jsou uvedeny v příloze A.


Strana 4

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma poskytuje vodítko ke statistickému vykazování standardizovaných informací o různých aspektech produkce a distribuce tiskovin, elektronických publikací a mikropublikací (knihy, noviny, periodika).

Pro účely této mezinárodní normy jsou vyloučeny následující druhy publikací:

 

a) Publikace pro reklamní účely,

      za předpokladu,že literární nebo vědecký text je vedlejší a tyto publikace jsou distribuovány zdarma, patří sem:

      -  obchodní katalogy, prospekty a jiné druhy obchodních tiskovin, reklamy firem a cestovních kanceláří,

      -  reklamy výrobků, služeb zajišťovaných nakladateli i když popisují činnosti nebo technický pokrok v

         odvětví průmyslu nebo obchodu.

b) Publikace dočasného charakteru, typické příklady:

      -  jízdní řády, ceníky, telefonní seznamy,

      -  kulturní programy, programy výstav a veletrhů,

      -  předpisy společností, zprávy a opatření, oběžníky,

      -  kalendáře,

      -  elektronické texty ve stádiu vývoje.

c) Publikace v nichž text není dominující částí,

      -  hudebniny, kde noty jsou důležitější než text,

      -  mapy a tabulky (kromě atlasů), např. astronomické tabulky, hydrografické a zeměpisné mapy, nástěnné 

         mapy, automapy, geologické průzkumy ve formě map, topografické plány.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz