Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.100.30;35.100.80

Červen 1997

Systémy zpracování informací -
Datová komunikace - Používání protokolu
paketové úrovně X.25 v lokálních sítích

ČSN
ISO/IEC 8881

36 9223

 

 

 

Information processing systems - Data communications - Use of the X.25 packet level protocol in local area networks

Systèmes de traitement de l' information - Communication de données - Emploi du protocole X.25 au niveau paquet dans des résaux locaux

Informationsverarbeitungssysteme - Datenkommunikation - Anwendung des X.25-Paketvermittlungsprotokolls in lokalen Netzen

 

Tato norma je identická s ISO/IEC 8881:1989 včetně její opravy Technical Corrigendum 1:1991.

This standard is identical with ISO/IEC 8881:1989 including its Technical Corrigendum 1:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7498:1984   nahrazena ISO/IEC 7498-1:1994 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 7498-1 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model - Základní model (36 9614)

ISO/IEC 8208:1995   dosud nezavedena

ISO 8208   nahrazena ISO/IEC 8208:1995

ISO 8348/Add.2:1988   nahrazena ISO/IEC 8348:1993 zavedenou v ČSN ISO/IEC 8348 Informační technika - Propojení otevřených systémů - Definice síťové služby (36 9641)

ISO 8802-2:1989   zavedena v ČSN ISO 8802-2 Systémy zpracování informací - Lokální počítačové sítě - Část 2: Ovládání logického spojení (36 9602)

ISO 8878:1987   nahrazena ISO/IEC 8878:1992 zavedenou v ČSN ISO/IEC 8878 Informační technika - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Použití X.25 k poskytování síťové služby OSI v módu se spojením (36 9205)

ISO/IEC/TR 10029:1989   dosud nezavedena

Tato norma obsahuje národní přílohu se seznamem anglických termínů a jejich českých ekvivalentů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r. o., IČO 41194403, Ing. Zdeněk Žilka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21888


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO/IEC 8881

Systémy zpracování informací -

První vydání

Datová komunikace -

1989-12-01

Používání protokolu paketové

úrovně X.25 v lokálních sítích


 

MDT 681.3:621.39

 

Deskriptory: data processing, data transmission, network interconnection, open systems interconnection, data terminal equipment, communication procedure, control procedures.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

Úvod

 

Oddíl 1: Všeobecné

 

1

Předmět normy

2

Normativní odkazy

3

Definice

4

Zkratky

5

Pokyny pro nižší vrstvu

6

Pokyny pro úroveň paketů

 

Oddíl 2: Operace s procedurami typu 2 LLC

 

7

Parametry systému

8

Inicializace

 

Oddíl 3: Operace s procedurami typu 1 LLC

 

9

Použitelnost procedur typu 1 LLC

10

Parametry systému

11

Inicializace

12

Využívání způsobilosti rozesílání zpráv všem

 

Oddíl 4: Požadavky na shodu

 

13

Shoda

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) vytvářejí specializovanou soustavu pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se spoluúčastní vývoje mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí ustavených příslušnými organizacemi, aby se zabývaly jednotlivými oblastmi technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie ustavily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 8881 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie.


Strana 4

Úvod

ISO 8802 specifikuje procedury řízení přístupu k médiu (MAC) a řízení logického spoje (LLC) pro přístup k lokální síti (LAN). Tato mezinárodní norma specifikuje používání protokolu úrovně paketů (PLP) X.25 (jak X.25/PLP:1980, tak X.25/PLP:1984), jak je specifikován v ISO 8208, pro poskytování dalších způsobilostí kromě těch, které jsou k dispozici při používání procedur MAC a LLC. Tyto dodatečné způsobilosti zahrnují schopnost podporovat síťovou službu OSI v režimu se spojením, jak je specifikována v ISO 8878 a schopnost připojovat ke stanici LAN terminály provádějící službu sestavování/rozkládání paketů (viz například doporučení CCITT X.3, X.28 a X.29).

PLP X.25 poskytuje několik funkcí, včetně dále uvedených:

a)  multiplexování - schopnost podporovat vícenásobné proudy dat;

b)  přenos adresovacích informací - schopnost přenášet adresovací informace včetně adres přístupového bodu síťové služby OSI;

c)  segmentování a skládání - schopnost rozdělit datové jednotky do malých paketů pro přenos po síti LAN a opětovně skládat pakety do původní datové jednotky;

d)  řízení toku - schopnost řídit v každém proudu dat tok dat mezi vysílajícím a přijímajícím koncovým datovým zařízením (KZ);

e)  přenos spěšných dat - schopnost přenášet malá množství dat mimo normální procedury řízení toku;

f)  řízení zabezpečení chyb - schopnost detekovat chyby na úrovni paketu;

g)  resetování a restart - schopnost opětovně inicializovat komunikační cesty na úrovni paketu v případě výskytu neodstranitelných chybových stavů.

 

Když se PLP X.25 používá v síti LAN, pracuje protokol PLP X.25 ve dvoubodovém režimu (z KZ do KZ) bez intervenující paketové sítě. Stanice LAN provozuje jednu entitu úrovně paketů pro každé rozhraní KZ/KZ (tj. pro každou stanici, se kterou komunikuje).

ISO/IEC/TR 10029 popisuje činnost jednotky spolupráce propojených systémů pro připojování entity úrovně paketů X.25 ve stanici LAN k jiné entitě úrovně paketu X.25.

 

Oddíl 1: Všeobecné

 

1   Předmět normy

Tato mezinárodní norma se zabývá použitím protokolu úrovně paketů (PLP) X.25, jak je specifikován v ISO 8208, provozovaného v lokálních sítích (sítě LAN) ISO 8802.

Oddíl 2 této mezinárodní normy specifikuje činnost protokolu X.25/PLP používajícího procedury řízení logického spoje (LLC) typu 2 definované v ISO 8802-2. Oddíl 3 této mezinárodní normy specifikuje činnost protokolu X.25/PLP používajícího procedury LLC typu 1, definované v ISO 8802-2.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz