Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.50;91.040.00

Červenec 1997

Požární bezpečnost staveb -
Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0818


 

 

 

Fire protection of buildings - Person/surface rate in buildings

Sécurité des bâtiments contre ľincendie Quantité proportionelle du personnel dans bâtiments

Brandsicherheit der Bauten - Bestimmung des Personalstandes des Bauobjekts

 

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0818 z 22.1.1982

 

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k aktualizaci třídění soustavy položek a hodnotových udajů podle reálných změn v užívání prostorů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing.arch. Petr Syrový, CSc. IČO 1313 5414, Slivenecká 44, Praha 5, 152 00

Technická normalizační komise:TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21897


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování únikových cest ze stavebních objektů a stanoví normové hodnoty obsazení objektů osobami pro řešení požární bezpečnosti staveb.

Normové hodnoty obsazení stavebních objektů osobami platí pouze pro posuzování objektů z hlediska požární bezpečnosti staveb (evakuace objektů, únikové cesty apod.) a nelze je použít pro jiné účely (např. pro technicko-ekonomické, dispoziční nebo provozní hodnocení či posuzování staveb).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz