Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.120.10;21.120.30

Srpen 1997

Rovnoboké drážkování válcových hřídelů
s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance
a zkoušení

ČSN
ISO 14

01 4942

 

 

 

Straight-sided splines for cylindrical shafts with internal centering - Dimensions, tolerances and verification

Cannelures cylidriques à flancs parallèles, à centrage intérier - Dimensions, tolérances et vérification

Keilwellen-Verbindungen mit geraden Flanken und Innenzentrierung - Maße, Toleranzen und Prüfung

 

Tato norma je identická s ISO 14:1982.

This standard is identical with ISO 14:1982.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1938   dosud nezavedena

ISO 3670   dosud nezavedena

 

Souvisící normy

ČSN EN 20286-1 Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (ISO 286-1:1988) (01 4201)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 01 4942 z 9. 11. 1976, ČSN 01 4949 z 9. 11. 1976, ČSN 25 3501 z 27. 4. 1989 a ČSN 25 3502 z 28. 12. 1978 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dvě základní změny proti předhozím normám. Neobsahuje již těžkou řadu drážek a platí pouze pro vnitřní středění, přičemž středěním na boky drážek se nezabývá.

Údaje o tolerančních polích udává graficky polohou tolerančních polí pro výrobek a kalibr s uvedením příslušných úchylek.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Davidovič, technická kancelář, Praha, IČO 47095032

Technická normalizační komise: TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil

 

© Český normalizační institut, 1997
21920


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 14

Rovnoboké drážkování válcových

Druhé vydání

hřídelů s vnitřním středěním -

1982-10-01

Rozměry, tolerance a zkoušení


 

MDT 621.824.4

Deskriptory: shaft (machine elements), cylindrical shaft, splines, straight-sided splines, dimensions

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 14 vypracovala technická komise ISO/TC 32 Drážkování a vroubkování a rozeslala ji svým členům v červnu 1980.

Norma byla schválena národními normalizačními orgány z následujících zemí:

                

Austrálie                  Irsko                     Rakousko

Belgie                     Itálie                    Rumunsko

Brazílie                   Japonsko                  Spojené království

Československo             Jihoafrická rep.          SSSR

Francie                    Korejská rep.             Španělsko

Indie                      Německo                   Švédsko

Člen orgán následující země se vyslovil pro nepřijetí tohoto dokumentu na technickém základu:

                                                      Čína

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (tj. ISO 14:1978).

 

1    Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma udává základní rozměry, v milimetrech, přímých rovnobokých drážkových válcových hřídelů s vnitřním středěním, lehké a střední řady.

Tato mezinárodní norma také specifikuje určuje způsoby měření a příslušné kalibry.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz