Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.040.21;21.200

Srpen 1997

Ozubená kola -
Opotřebení a poškození zubů -
Terminologie

ČSN
ISO 10825

01 4695

 

 

 

Gears - Wear and damage to gear teeth - Terminology

Engrenages - Usure et défauts des dentures - Terminologie

Zahnräter - Abnutzung und Verletzung der Zähne - Terminologie

 

Tato norma je identická s ISO 10825:1995.

This standard is identical with ISO 10825:1995.

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: TOS Čelákovice a. s. IČO 45147961, Ing. Jaroslav Skopal a Oldřich Rut

Technická normalizační komise: TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21921


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 10825

Ozubená kola - Opotřebení a poškození zubů

První vydání

- Terminologie

1995-08-01


 

ICS 01.040.21;21.200

 

Descriptory: gears, teeth (mechanical), surface condition, deterioration, wear, damage, vocabulary.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Údaje o narušení povrchu

6

1.1

Skluzové opotřebení

6

1.1.1

Normální opotřebení

7

1.1.1.1

Mírné opotřebení

8

1.1.1.2

Vyleštění

9

1.1.2

Brusné opotřebení

10

1.1.3

Zvýšené opotřebení

12

1.1.4

Mírné poškrábání

13

1.1.5

Silné poškrábání

14

1.1.6

Opotřebení v důsledku interference

15

1.2

Koroze

16

1.2.1

Chemická koroze

16

1.2.2

Koroze třením

17

1.2.3

Oxidační skvrnitost

18

1.3

Vyhřátí

19

1.4

Eroze

20

1.4.1

Kavitační eroze

20

1.4.2

Hydraulická eroze

21

1.5

Elektro eroze

22

 

 

 

2

Zadírání

24

 

 

 

3

Trvalé deformace

28

3.1

Důlkování

28

3.2

Plastická deformace

29

3.2.1

Plastická deformace odvalováním

30

3.2.2

Plastické deformace klepáním

31

3.3

Zvlnění

32

3.4

Rýhování

33

3.5

Otřepy

34

 

 

 

4

Projevy povrchové únavy

35

4.1

Pitting, jamková koroze

36

4.1.1

Záběhový pitting

37


Strana 4

4.1.2

Progresivní pitting

38

4.1.3

Mikropitting

39

4.2

Šupinkový pitting

43

4.3

Odlupování

44

4.4

Drolení povrchové vrstvy

45

 

 

 

5

Trhliny a praskliny

46

5.1

Praskliny po kalení

48

5.2

Praskliny v důsledku broušení

49

5.3

Únavové praskliny

50

 

 

 

6

Lom zubu

52

6.1

Lom v důsledku přetížení

52

6.1.1

Křehký lom

53

6.1.2

Houževnatý lom

54

6.1.3

Polokřehký lom

55

6.2

Odstřihnutí zubu

56

6.3

Lom v důsledku plastické deformace

58

6.4

Únavový lom

60

6.4.1

Únava při namáhání ohybem

61

6.4.2

Lom konce zubu

65

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní normu ISO 10825 připravila technická komise ISO/TC 60 Ozubená kola, subkomise SC 1 „Terminologie a šneková soukolí".

 

Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví termíny používané k popsání úkazů viditelných na zubech ozubeného kola.

 

Pro každý název je uveden stručný popis vztažený k příslušnému druhu poškození zubu se zobrazením nápadných pozorovatelných znaků, ze kterých je možno určit druh poškození zubu a stanovit jeho příčiny.

 

Na základě popisu poškození zubu je možné stanovit provozní podmínky ozubení, které poškození podmínily. Každý popis je přiřazen jednomu nebo více zobrazením z kterých jsou zřejmé rozdíly, podmíněné geometrii ozubení. Popis je uveden ke každému zobrazení, proto aby byl usnadněn výklad.

 

Tato mezinárodní norma stanoví pouze terminologii, pomoci které je možné určit rozlišení a provést zatřídění stavu ozubeného kola po opakovaném provozu. Preventivní opatření k zamezení vzniku posaného stavu nejsou v normě uvedena.


Strana 5

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz