Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.30

Červen 1997

Připojovací zařízení nn
pro domácnost a podobné účely
Část 2-1: Zvláštní požadavky
pro připojovací zařízení jako
samostatné jednotky se šroubovými
upínacími jednotkami

ČSN
EN 60 998-2-1

37 0670

 

 

mod IEC 998-2-1:1990

 

Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes  Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmen

 

Tato norma je identická s EN 60998-2-1:1993.

 

This standard is identical with EN 60998-2-1:1993.

 

© Český normalizační institut, 1997
21929


Strana 2

Národní předmluva

 

Souběžně s touto normou se může používat ČSN 37 0650 Šroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušení z ledna 1983 a ČSN 37 0660 Bezšroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušky z ledna 1983 v souladu s předmluvou k EN 60998-2-1:1993.

 

Svorky pro připojení hliníkových vodičů musí vyhovovat též ČSN 37 0610, ČSN 37 0611, případně ČSN 37 0612.

 

Citované normy

IEC 228A zavedena v ČSN IEC 228A Jádra káblov. Predpis hraničných rozmerov jadier kruhového prierezu (34 7201)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 998-2-1: 1990  Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units. (Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Speciální požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami)

 

DIN VDE 0613-2  Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke; Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmstelen (Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely; Část 2-1 Zvláštní požadavky na připojovací materiál jako samostatné jednotky se šroubovými svorkami)

 

Porovnání s IEC 998-2-1:1990

EN 60998-2-1:1993 obsahuje modifikované znění IEC 998-2-1:1990. Proti textu IEC jsou provedeny modifikace v kapitole 2, tabulce 101, článku 10.106 a v přílohách AA, CC a DD. Navíc obsahuje normativní přílohu ZA „Další mezinárodní normy citované v této normě a odpovídající evropské normy" (viz Národní příloha NA).

 

Informativní údaje z IEC 998-2-1:1990

Tato norma byla připravena v subkomisi 23 F: Připojovací zařízení, která je součástí technického komitétu IEC 23: Elektrická příslušenství.

 

Tato norma nahrazuje IEC 685-2-2.

 

Text IEC 998-2-1 vychází z těchto dokumentů:

 

Šestiměsíční řízení    Zpráva o hlasování    Dvouměsíční řízení    Zpráva  o hlasování

23F(CO)30                 23F(CO)37               23F(CO)41            23F(CO)43

 

Další informace lze nalézt ve zprávě o hlasování obsažené ve výše uvedené tabulce.

 

Souvisící normy

ČSN EN 60998-1  Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 998-1) (35 0670)

ČSN EN 60999   Připojovací zařízení. Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče (mod IEC 999) (37 0680)

 

Upozornění na národní přílohu

Národní příloha NA   (informativní) obsahuje původní texty článků IEC 998-2-1, které EN 60998-2-1 ruší, nahrazuje nebo doplňuje. Text této normy, který má odlišné znění proti textu původní IEC (tedy modifikace podle EN) je na levém okraji označen svislou čarou.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELNORMSERVIS Radka Horská, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 163 15 251

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60998-2-1

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT621.315.684:621.315.3:621.316.172

 

Deskriptory: low voltage equipment, home electrical installations, connecting equipment, screw-type clamping units, characteristics, tests

 

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely Část 2-1: Zvláštní požadavky pro spojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami (IEC 998-2-1:1990, modifikováno)

 

Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées à organes de serrage à vis (CEI 998-2-1:1990, modifiée)

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmen (IEC 998-2-1:1990, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-03-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový postup CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 998-2-1:1990 beze změn jako evropskou normu ukázal, že je nutných několik společných úprav, aby norma IEC mohla být přijata jako evropská norma.

Základní dokument spolu se společnými úpravami připravenými Sekretariátem CENELEC pro zprávy SR 23F, byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v srpnu 1992.

 

Text tohoto dokumentu byl v CENELEC schválen jako evropská norma dne 1993-03-09.

 

Pro EN byla stanovena tato data:

-  poslední datum vydání identické národní normy                (dop)  1994-03-01

-  poslední datum zrušení norem, které jsou s EN v rozporu  (dow) 1994-03-01

 

Výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly před datem 1994-03-01 příslušné předchozí normě, může předchozí norma zůstat v platnosti pro výrobu do 1999-03-01.

 

Tato Část 2-1 se užívá společně s EN 60998-1 Připojovací zařízení nn pro domovní a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.

 

Kde není určitý článek Části 1 v této Části 2 uveden, platí článek podle Části 1, pokud je použitelný.

Kde je v této normě uvedeno „dodatek", „modifikace" nebo „nahrazení", provede se odpovídající úprava textu v Části 1.

 

Články a obrázky, které doplňují Část 1 jsou číslovány od 101, doplňující přílohy jsou označeny AA, BB atd. Přílohy doplněné CENELEC jsou označeny ZA, ZB atd.

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí normy. Přílohy označené jako „informativní" jsou uvedeny jen pro informaci. V této normě jsou přílohy AA, BB a ZA normativní, příloha CC je informativní.

 

Kde jsou odkazy na jiné mezinárodní nebo harmonizované normy platí vydání normy uvedené v příloze ZA.

 

POZNÁMKA - V tomto dokumentu jsou uvedeny tyto druhy písma:

-  technické požadavky: kolmé písmo;

-  zkušební požadavky: kurzíva;

-  vysvětlující ustanovení: malé kolmé písmo;

-  instrukce k modifikacím příslušného dokumentu: tučné písmo.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 998-2-1:1990 bylo schváleno CENELEC jako evropská norma s dále uvedenými odsouhlasenými společnými modifikacemi.*)

 

_______________

*) Tyto modifikace jsou zapracovány v textu normy a označeny na levém okraji svislou čarou.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Rozsah platnosti

6

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

6

4

Všeobecně

7

5

Všeobecné poznámky ke zkouškám

7

6

Hlavní charakteristiky

7

7

Třídění

7

8

Značení

7

9

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

7

10

Připojování vodičů

7

11

Konstrukce

13

12

Odolnost proti stárnutí, vlhkosti, vnikání pevných předmětů a škodlivému vnikání vody

13

13

Izolační odpor a elektrická pevnost

13

14

Mechanická pevnost

13

15

Oteplení

13

16

Odolnost proti teplu

14

17

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč těsnicí hmotou

14

18

Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu a ohni

14

19

Odolnost izolačního materiálu proti plazivým proudům

14

Obrázky

15

Přílohy (normativní)

AA Jmenovitý připojovací průřez a odpovídající kalibry

19

BB Počet sad tří vzorků, které mají být použity pro zkoušky, a posloupnosti uvedené pro každou sadu

21

ZA Další mezinárodní normy citované v této normě, s odkazy na příslušné evropské normy

23

Přílohy (informativní)

CC

22

NA

24


Strana 6

1   Rozsah platnosti

 

Tento článek Části 1 je použitelný s následujícím doplněním:

 

Dodatek:

Tato norma platí pro připojovací zařízení se šroubovými svorkami, které jsou vhodné v první řadě pro připojování neupravených vodičů.

 

2  Normativní odkazy

 

POZNÁMKA - Jiné mezinárodní normy citované v této normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz