Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 77.120.10;77.140.90

Červenec 1997

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky -
Část 1: Technické dodací předpisy

ČSN
EN 48 5-1

42 1416

 

 

 

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bänder, Bleche und Platten - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

 

Tato norma je identická s EN 485-1:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 485-1:1993 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 1416 z 28. 5. 1975.

 

Citované normy

EN 485-2   zavedena v ČSN EN 485-2 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (42 4081)

EN 485-3   zavedena v ČSN EN 485-3 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za tepla (42 7332)

EN 485-4   zavedena v ČSN EN 485-4 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena (42 7336)

EN 515   zavedena v ČSN EN 515 Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů (42 0053)

EN 573-3   zavedena v ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení (42 1401)

EN 2004-1   dosud nezavedena

EN 10002-1   zavedena v ČSN EN 10002-1 Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310)

EN 10204   zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

ISO 6506   zavedena v ČSN ISO 6506 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella (42 0371)

ISO 6507-1   zavedena v ČSN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: HV 5 až HV 100 (42 0374)

ISO 6507-2   zavedena v ČSN ISO 6507-2 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: HV 0,2 až HV méně než 5 (42 0374)

ISO 7438   zavedena v ČSN ISO 7438 Kovové materiály - Zkouška lámavosti (42 0401)

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21968


Strana 2

ISO 8490   zavedena v ČSN ISO 8490 Kovové materiály - Plechy a pásy - Modifikovaná zkouška hloubením podle Erichsena (42 0406)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - VÚK, a. s., Panenské Břežany, IČO 46357050 - Ing. Vladivoj Očenášek, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 485-1

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.71-41:669.715.018.26:620.1

 

Deskriptory: Iron and steel products, rolled products, metal plates, steel strips, aluminium, aluminium alloys, delivery, orders sales documents, inspection, conformity tests, tests

 

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy

 

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses Partie 1: Conditions techniques

de contrôle et de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bänder, Bleche und Platten - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-10-08. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

3.1

Plech

6

3.2

Pás

6

3.3

Plech a pás válcovaný za tepla

6

3.4

Plech a pás válcovaný za studena

6

3.5

Kontrolní dávka

6

3.6

Šarže nebo dávka tepelného zpracování

6

3.7

Výběr

7

3.8

Vzorek

7

3.9

Zkušební těleso (zkušební tyč)

7

3.10

Zkouška

7

4

Objednávky nebo nabídky

7

5

Požadavky

8

5.1

Výroba a technologie výroby

8

5.2

Kontrola jakosti

8

5.3

Chemické složení

8

5.4

Mechanické vlastnosti

8

5.5

Vady

8

5.6

Mezní úchylky rozměrů

8

5.7

Jiné vlastnosti

8

6

Zkoušení

9

6.1

Odběr vzorků

9

6.2

Zkušební metody

10

6.3

Opakované zkoušky

11

7

Dokumenty kontroly

11

7.1

Všeobecně

11

7.2

Dokumenty vystavované na základě kontrol a zkoušek provedených kvalifikovanými pracovníky výrobních útvarů nebo útvaru řízení jakosti

11

7.3

Dokumenty vystavované na základě kontrol a zkoušek provedených kvalifikovanými pracovníky nezávislými na výrobním útvaru, podle požadavků specifikovaných v objednávce a provedených na dodávaných výrobcích nebo na odpovídající kontrolní dávce

12

8

Značení výrobků

12

9

Balení

12

10

Arbitráž

12

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 132 „ Hliník a slitiny hliníku", se sekretariátem v AFNOR.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 7 „Plechy, pásy a desky" zpracováním následující normy:

EN 485-1 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 1: Technické dodací předpisy Tato norma je jednou částí sady čtyř norem. Předmětem ostatních norem je:

EN 485-2 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 485-3 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za tepla

EN 485-4 Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena


Strana 5

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1994 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické dodací předpisy tvářených plechů, pasů a desek z hliníku a slitin hliníku pro všeobecné použití.

Platí pro výrobky s tloušťkou od 0,2 mm do 200 mm včetně.

Neplatí pro válcované polotovary ve svitcích, které jsou určeny pro další válcování nebo pro speciální použití jako jsou letectví a kosmonautika, výroba plechovek a uzávěrů apod., které jsou předmětem zvláštních evropských norem.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz