Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.10

Srpen 1997

Ochranné oděvy -
Elektrostatické vlastnosti -
Část 1: Povrchový měrný odpor
(Zkušební metody a požadavky)

ČSN
EN 11 49-1

83 2845

 

 

 

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Surface resistivity (Test methods and requirements)

Vetements de protection - Propriétés électrostatiques Partie 1: Résistivité de surface (méthodes d´essai et exigences)

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 1: Oberflächenwiderstand (Prüverfahren und Anforderungen)

 

Tato norma je identická s EN 1149-1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 1149-1:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1149-1 z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21984


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1149-1:l995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1149-1 z března 1997 převzala EN 1149-1:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Tato norma se na rozdíl od ČSN 34 1382 Zkoušení elektrostatických materiálů a výrobků, týká jen požadavků na měrný povrchový odpor, zkušební metody jeho měření a požadavků na značení pro elektrostatické ochranné oděvy, které mají zabránit zápalným výbojům. Navíc tato norma stanoví požadavky na provedení elektrostatických ochranných oděvů a na návod k jejich používání. Zkušební metoda použitá v této normě je obdobná jako v ČSN 34 1382, ale odlišně je upraven odběr vzorků, zkušební zařízení, příprava vzorků ke zkoušce, provedení zkoušky a vyhodnocení výsledků zkoušek.

 

Citované normy

EN 340 zavedena v ČSN EN 340 Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (83 2701)

EN 344:1992 zavedena v ČSN EN 344 Požadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití (83 2500)

ISO 7000:1989 zavedena v ČSN ISO 7000 Značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled (01 8024)

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 2030 Elektrotechnické předpisy - Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 34 1382 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing.Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1149-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, garments, protective clothing, electrostatic protection, fire protection, specifications, design, tests, computation, marking, information, graphic symbols

 

Ochranné oděvy Elektrostatické vlastnosti Část 1: Povrchový měrný odpor (Zkušební metody a požadavky)

 

Protective clothing - Electrostatic properties Part 1: Surface resistivity (Test methods and requirements)

Vetements de protection Propriétés électrostatiques Partie 1: Résistivité de surface (méthodes d´essai et exigences)

Schutzkleidung Elektrostatische Eigenschaften Teil 1: Oberflächenwiderstand (Prüverfahren und Anforderungen)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-09-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Názvy a definice.

5

3.1

Homogenní materiál

5

3.2

Nehomogenní materiál

6

3.3

Povrchový odpor

6

3.4

Měrný povrchový odpor

6

3.5

Ochranný oděv

6

4

Požadavky

6

4.1

Požadavky na vlastnosti

6

4.2

Požadavky na konstrukci

6

5

Zkušební metody

6

5.1

Podstata zkoušky

6

5.2

Zkušební zařízení

7

5.2.1

Elektrody

7

5.2.2

Izolační podložka

7

5.2.3

Ohmmetr nebo elektrometr

7

5.2.4

Čisticí prostředek

7

5.3

Vzorky a klimatizování

7

5.3.1

Předběžná úprava

7

5.3.2

Vzorek nebo součást oděvu

7

5.3.3

Klimatizování a zkušební prostředí

7

5.4

Zkušební postup

8

5.4.1

Čištění

8

5.4.2

Zkouška izolace izolační podložky

8

5.4.3

Zkouška

8

5.5

Výpočet a vyjádření výsledků

11

6

Značení

11

7

Návod k používání

11

Příloha A (informativní) - Vysvětlivky

12

Příloha ZA (informativní) - Články této evropské normy týkající se podstatných požadavků nebo jiných ustanovení Směrnic EU

13


Strana 5

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jejím schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

0 Úvod

 

Tato norma je částí ze serie norem stanovících zkušební metody a požadavky pro elektrostatické vlastnosti ochranných oděvů. Rozdělení na části je nutné, protože se jedná o rozdílné oblasti používání a rozdílné materiály.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky na elektrostatické vlastnosti a zkušební metody pro elektrostatické ochranné oděvy, které mají zabránit zápalným výbojům. Požadavky nemusí vyhovovat v zápalné atmosféře obohacené kyslíkem a zkušební metody nejsou použitelné pro textilie s vodivými jádry. Tato norma se nevztahuje na ochranu proti vysokému napětí.

 

POZNÁMKA - Další informace jsou obsaženy v informační příloze A.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz