Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20;79.120.10

Listopad 1997

Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený
vzduchem - Provozní podmínky
pro dřevozpracující stroje

ČSN
ISO 7960

49 6150

 

 

 

Airborne noise emitted by machine tools - Operating conditions for woodworking machines

Bruit aérien émis par les machines-outils - Conditions de fonctionnement des machines à bois

Luftschallemission von Werkzeugmaschinen - Betriebsbedingungen für Holzbearbeitungsmaschinen

 

Tato norma je identická s ISO 7960:l995.

This standard is identical with ISO 7960:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7984 zavedena v ČSN ISO 7984 Dřevozpracující zařízení - Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva (49 6000)

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3740 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Směrnice pro užití základních norem a pro přípravu zkušebních postupů pro hluk (01 1603)

ČSN ISO 3744 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (01 1604)

ČSN ISO 3743 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů zvuku. Technické metody pro speciální dozvukové místnosti (01 1605)

ČSN EN 23741 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro širokopásmové zdroje v dozvukových místnostech (01 1607)

ČSN EN 23742 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro zdroje s diskrétními kmitočty a úzkými pásmy v dozvukových místnostech (01 1607)

ČSN ISO 3745 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti (01 1608)

ČSN ISO 3747 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Provozní metoda s referenčním zdrojem zvuku (01 1612)

ČSN ISO 7779 Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného výpočetní a kancelářskou technikou (01 1652)

ČSN ISO 4412-3 Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 3: Čerpadla - Uspořádání mikrofonů na ploše rovnoběžnostěnu (11 9011)

ČSN 22 5300 Nástroje na dřevo. Pilové kotouče na dřevo. Přehled

ČSN 22 5301 Pilové kotouče na dřevo. Základní ustanovení

ČSN 22 5302 Pilové pásy na dřevo. Základní ustanovení

ČSN ISO 2935 Dřevozpracující zařízení - Pilové kotouče pro stroje na obrábění dřeva - Rozměry (22 5303)

ČSN 22 5340 Pilové pásy na dřevo úzké

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21995


Strana 2

ČSN 22 5343 Pilové pásy kmenové s trojúhelníkovým ozubením

ČSN 22 5344 Pilové pásy kmenové s vlčím ozubením

ČSN 22 5360 Pilové listy pro strojní rámové pily na dřevo

ČSN 49 6005 Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva. Názvosloví

ČSN ISO 7006 Dřevozpracující zařízení. Průměry vřeten pilových kotoučů (49 6250)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí stroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 7960

Hluk vyzařovaný obráběcími stroji,

První vydání

šířený vzduchem - Provozní podmínky

1995-02-01

pro dřevozpracující stroje


ICS 17.140.20;79.120.10

 

Deskriptory: acoustics, machine tools, woodworking machinery, noise (sound), engine noise, airborne sound, tests, acoustic tests, determination, sound pressure, sound power, testing conditions, acoustic measurements.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7960 byla připravena technickou komisí ISO/TC 39, Obráběcí stroje, subkomisí SC 6, Hluk obráběcích strojů a ISO/TC 43, Akustika.

Přílohy A až H, J až N a P až U jsou nedílnou součástí této mezinárodní normy. Příloha V je pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma, spolu se základními mezinárodními normami emise hluku, uvádí mechanické a akustické specifikace, které jsou nezbytné pro reprodukovatelnou zkušební metodu určení hluku vyzařovaného dřevozpracujícími stroji, šířeného vzduchem.

 

POZNÁMKA 1 - Postupy akustického měření a protokol o zkoušce hluku jsou uvedeny na základě norem pro akustiku, vybraných z řad norem ISO 3740, ISO 4871 a ISO 11200 (viz příloha V).

 

Tato mezinárodní norma uvádí provozní podmínky a umístění mikrofonů při měření hluku, vyzařovaném dřevozpracujícími stroji.

Norma se vztahuje na:

- jednokotoučové stolové pily (příloha A);

- srovnávací frézky (příloha B);

- tloušťkovací frézky (příloha C);

- jednovřetenové profilovací frézky (příloha D);

- dvoustranné profilovací stroje (příloha E);

- stroje na olepování boků (příloha F);

- kombinované stroje na dvoustranné obrábění formátů a olepování boků (příloha G);

- dvoustranné a několikastranné rovinné a profilovací frézky (příloha H);

- pásové pily (příloha J);

- jednostranné čepovací stroje (příloha K);

- horní kopírovací frézky (příloha L);

- dvoukotoučové pily na příčné řezání (bez posuvu nástroje) (příloha M);


Strana 4

- jednokotoučové pily na příčné řezání s posuvem nástroje (příloha N);

- svislé a vodorovné formátovací kotoučové pily (příloha P);

- několikakotoučové rozřezávací pily (příloha Q);

- brusky (příloha R);

- dvoukotoučové omítací pily (pro hrubé řezání) (příloha S);

- dvoukotoučové pily pro příčné řezání s posuvem nástrojů (příloha T);

- dvoustranné čepovací stroje (pouze pro čepování) (příloha U);

U jednoúčelových strojů, pro které provozní podmínky nemohou být předepsány, je nutno přihlížet k této normě. Tato mezinárodní norma platí pro výše uvedené dřevozpracující stroje. Další druhy strojů budou zahrnuty v příštích vydáních této mezinárodní normy (ISO 7960).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz