Zdroj: www.cni.cz

ICS 75. 160. 10                                    ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA                               Listopad 1997

Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování -

Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu

vody a obecný rozbor

ČSN

ISO 5069-2

44 1313

Brown coals and lignites - Principles of sampling - Part 2: Sample preparation for determination of moisture content and for general analysis

Charbons bruns et lignites - Principes ď échantillonnage - Partie 2: Préparation des échantillons pour la détermination de l'humidité et pour l'analyse générale

Braunkohlen und Ligniten - Prinzipen der Probenahme - Teil 2: Probenvorbereitung für Bestimmung des Wassergehaltes und für allgemeine Analyse

Tato norma je identická s ISO 5069-2: 1983. This standard is identical with ISO 5069-2: 1983.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze (44 1319)

ISO 1988 dosud nezavedena

ISO 5069-1 zavedena v ČSN ISO 5069-1 Hnědá uhlí a lignity. Zásady vzorkování. Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor (44 1313)

Další souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČO 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová

© Český normalizační institut, 1997

21999


ČSN ISO 5069-2

MEZINÁRODNÍ NORMA

Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování

Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ISO 5069-2

První vydání 1983-12-01

MDT 662. 642: 543. 05

Deskriptory: coal, lignite, sampling, determination of content, humidity

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к odsouhlasení před jejich přijetím radou ISO za mezinárodní normy.

Mezinárodní norma ISO 5069-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27 Tuhá paliva a byla rozeslána členům v březnu 1982.

Byla přijata členy těchto zemí:

Austrálie

Korejská rep.

Rumunsko

Belgie

Maďarsko

SSSR

Čína

Německo

Španělsko

Egyptská arab. rep.

Polsko

Turecko

Indie

Rakousko

 

Kanada

   

Nesouhlas s tímto dokumentem z technických důvodů vyjádřili:

Československo Japonsko

3


ČSN ISO 5069-2

Obsah

0   Předmluva.........................................................................................    3

1   Předmět normy.....................................................................................    4

2   Normativní odkazy..................................................................................    4

3   Vzorek............................................................................................    4

4   Obecné zásady......................................................................................    5

5   Umístění..........................................................................................    5

6   Zařízení...........................................................................................    5

7   Úprava vzorků pro stanovení vody.....................................................................    6

8   Úprava vzorků pro obecný rozbor.....................................................................    7

9   Stanovení úbytku obsahu vody sušením na vzduchu.......................................................    8

Obrázky

1   Typy vzorků........................................................................................    9

2   Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody..............................................................   10

3   Úprava vzorků pro obecný rozbor.....................................................................   11

4   Rozmístění devíti dílčích vzorků, které se odebírají ze zploštělého kužele pro vzorek na stanovení obsahu vody....    12

1 Předmět normy

Tato část ISO 5069 stanoví metody úpravy na laboratorní a analytické vzorky hnědých uhlí a lignitů pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor.

Tuto normu je třeba používat společně s ISO 5069-1.

4

Zdroj: www.cni.cz