Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

31.220.10

Květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

ČSN EN 60512-15-8


35 4055

 

 

idt IEC 512-15-8:1995

 

Electromechanical components for electronic equipment

Basic testing procedures and measuring methods

Part 15: Mechanical tests on contacts and terminations

Section 8: Test 15h - Contact retention system resistance to tool application

Composants électromécaniques pour équipements électroniques

Procédures d'essai de base et méthodes de mesure

Partie 15: Essais mécaniques des contacts et des sorties

Section 8: Essai 15h - Résistance du système de rétention des contacts à l'utilisation des outils

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische

Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren

Teil 15: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen

Hauptabschnitt 8: Prüfung 15h - Kontakthalterung, Widerstandsfähigheit bei Verwendungen von Werkzeugen

Tato norma je identická s EN 605 12-15-8:1995.

 

This standard is identical with EN 605 12-15-8:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 512-2:1985 nezavedena

 

IEC 512-8:1993 zavedena v ČSN IEC 512-8:1994 Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřící metody. Část 8: Zkoušky konektorů (mechanické) a mechanické zkoušky kontaktů a vývodů (idt IEC 512-8:1984+A11 985) (35 4055)

 

Porovnání s mezinárodní normou

 

V této evropské normě je zavedena IEC 512-15-8:11995 bez jakýchkoliv úprav. Obsahuje však navíc normativní přílohu ZA „Normativní odkazy na mezinárodní normy a odpovídající evropské normy".

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kett, Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108

 

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad

 

© Český normalizační institut, 1997
22056


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 60512-15-8


Prosinec 1995

 

ICS 31.220.10

 

Deskriptory: test, contact retention system resistance to tool application

 

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

Základní zkušební postupy a měřicí metody

Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů

Oddíl 8: Zkouška 15h - systém upevněni kontaktů,

odolnost proti použití nástrojů

(IEC 5.12-15-8:1995)

 

Electromechanical components for electronic equipment

Basic testing procedures and measuring methods

Part 15: Mechanical tests on contacts and terminations

Section 8: Test 15h - Contact retention system resistance to tool application

(IEC 512-15-8:1995)

 

Composants électromécaniques pour équipements électroniques

Procédures d'essai de base et méthodes de mesure

Partie 15: Essais mécaniques des contacts et des sorties

Section 8: Essai 15h Résistance du système de rétention

des contacts à l'utilisation des outils

(CEI 512-15-8:1995)

 

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische

Einrichtungen Meß-und Prüfverfahren

Teil 15: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen

Hauptabschnitt 8: Prüfung 15h Kontakthalterung,

Widerstandsfähigkeit bei Verwendungen von Werkzeugen

(IEC 512-15-8:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee tor Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotecbnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 48B/421/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 512-15-8, připravený Subkomisí 48B: Konektory, Technické komise IEC 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen IECCENELEC k souběžnému hlasování a byl schválen CENELEC 1995-11-28 jako EN 605 12-15-8.

 

Byla stanovena následující data:

 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní (dop) 1996-09-01

 

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) 1996-09-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou součástí textu normy.

 

V této normě je příloha ZA normativní.

 

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 512-15-8:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy a rozsah platnosti

 

Tento oddíl normy IEC 512-15 definuje normalizované zkušební metody k ověření schopnosti konektorů odolávat použití normalizovaných nástrojů pro vkládání a vyjímání kontaktů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz