Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.20

Květen 1997

Charakteristiky elektrických infračervených
zářičů určených pro průmyslový ohřev
Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče

ČSN
EN 60 240-1

36 1145

 

 

idt IEC 240-1:1992

 

Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating Part 1: Short wave infra-red emitters

Caractéristiques des émetteurs électriques d'infrarouge pour chauffage industriel Partie 1: Emetteurs d'infrarouge court

Eigenschaften von elektrischen Infrarotstrahlen für Heizzwecke Teil 1: Kurzwellen Infrarotstrahler

 

Tato norma je identická s EN 60240-1:1994.

This standard is identical whith EN 60240-1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(841):1983 zavedena v ČSN IEC 50(841) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 841: Průmyslový elektroohřev (33 0050)

IEC 61: soubor zaveden v souboru ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti

IEC 598: soubor zaveden v souboru norem pod třídícím znakem 36 0600 Svítidla

IEC 682:1980 zavedena v ČSN IEC 682 Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek (idt IEC 682:1980) (36 0161)

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 240-1:1992 Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating. Part 1: Short wave infra-red emitters

(Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev. Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče)

 

Porovnání s IEC 240-1:1992

Tato norma zavádí EN 60240:1994, která je převzetím IEC 240-1:1992 bez modifikací a navíc obsahuje normativní přílohu ZA.

 

Informativní údaje z IEC 240-1:1992

Tato část mezinárodní normy IEC 240 byla připravena v technické komisi č. 27: Průmyslová elektrotepelná zařízení.

IEC 240-1 nahrazuje první vydání IEC 240 vydané v roce 1967.

Text této normy byl vypracován na základě těchto dokumentů:

 

1Y1.gif

 

Další informace je možno nalézt v příslušných zprávách o hlasování uvedených v tabulkách.

 

© Český normalizační institut, 1997
22070


Strana 2

Souvisící ČSN

ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992, idt HD CENELEC 384.4.41 S1:1980)

ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (mod IEC 364-4-43:1977)

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům (mod IEC 364-4-473:1977, idt HD CENELEC 384.4.473:1980)

ČSN 34 3108  Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

ČSN 36 0000 Světelně technické názvosloví

ČSN 36 0004 Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení

ČSN 36 0019 Normalizovaná metoda měření oteplení patic zdrojů světla (idt IEC 360:1987)

ČSN 36 0301 Názvosloví objímek světelných zdrojů

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTHERM - služby, Jindřich Muk, Praha 10, IČO 41 10 10 81.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60240-1

EUROPEAN STANDARD

Červen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


MDT 697.27:621.365

 

Deskriptory: infra-red, short-wave infra-red, emitters, infra-red lamp, tubular emitters

 

Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče (IEC 240-1:1992)

 

Characteristics of electric infra-red emitters for industrial heating Part 1: Short wave infra-red emitters (IEC 240-1:1992)

Caractéristiques des émetteurs électriques d'infrarouge pour chauffage industriel Partie 1: Emetteurs d'infrarouge court (CEI 240-1:1992)

Eigenschaften von elektrischen Infrarotstrahlen für Heizzwecke Teil 1: Kurzwellen Infrarotstrahler (IEC 240-1:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu, nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členem CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné příjmout mezinárodní normu IEC 240-1:1992 beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Referenční dokument byl předán členům CENELEC k formálnímu hlasování a text návrhu normy byl schválen v CENELEC jako EN 60240-1 dne 8.března 1994.

Byla stanovena následující data:

-  nejzazší datum vydání identické národní normy                  (dop)    1995-03-15

-  nejzazší datum zrušení konfliktních národních norem         (dow)    1995-03-15

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před 1995-03-15, lze tuto předchozí národní normu používat pro výrobu až do 2000-03-15.

Přílohy označené „normativní" jsou součástí normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 240-1:1992 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1  Předmět normy a rozsah platnosti

 

Tato část normy IEC 240 se vztahuje na krátkovlnné infračervené zářiče pro účely průmyslového ohřevu, které spadají do těchto dvou skupin:

a)  Infračervené reflektorové žárovky.

b)  Infračervené trubkové žárovky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz