Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 31.100                                                                                                                                   Červen 1997

Kmenová specifikace:
Obrazovky

 

ČSN
EN 111000

35 8510

 

 

Generic Specification: Cathode ray tubes

Spécification Générique: Tubes à rayons cathodiques

Fachgrundspezifikation: Kathodenstrahlröhren

 

Tato norma je identická s EN 111000:1991.

This standard is identical with EN 111000:1991

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1000:1973 nezavedena, nahrazena ISO 1000:1992, dosud nezavedenou

IEC 27 částečně zavedena v souboru ČSN IEC 27  Písmenné značky používané v elektrotechnice (33 0100)

IEC 27-1:1971 zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (33 0100) (idt IEC 27-1:1992)

IEC 50 postupně zaváděna v souboru ČSN IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník (33 0050)

IEC 67:1966 dosud nezavedena

IEC 68 postupně zaváděna v souboru ČSN 34 5791, ČSN IEC 68 a ČSN EN 60068  Základní zkoušky vlivu prostředí (34 5791)

IEC 100:1962 dosud nezavedena

IEC 117 nezavedena, nahrazena IEC 617 zavedenou v souboru ČSN IEC 617  Značky pro elektrotechnická schémata (01 3390)

IEC 134:196        dosud nezavedena

IEC 139:1962      dosud nezavedena

IEC 151-1:1963   dosud nezavedena

IEC 151-2:1963   dosud nezavedena

IEC 151-8:1966   dosud nezavedena

IEC 151-13:1966  dosud nezavedena

IEC 151-14:1975  dosud nezavedena

IEC 151-15:1967  dosud nezavedena

IEC 151-16:1968  dosud nezavedena

IEC 410:1973      dosud nezavedena

IEC 236:1974      dosud nezavedena

 


Strana 2

CECC 00 100:1974 zrušena a nahrazena CECC FEN:1991, doporučení CECC jsou dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1

CECC 00 006:1973 zrušena a nahrazena CECC 00 006:1981, doporučení CECC jsou dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1

CECC 00 007:1973 zrušena a nahrazena CECC 00 007:1978, doporučení CECC jsou dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CECC 11000:1980  Generic Specification: Cathode ray tubes (Kmenová specifikace: Obrazovky)

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(531):1997 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 531: Elektronky (33 0050) (v návrhu)

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dagmar Balášová, Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748 - IČO 48740420

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 111000

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Prosinec 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS                                                                                                Nahrazuje CECC 11 000 1. vydání:1980

Deskriptory: guality, electronic components, tubes

 

 

Kmenová specifikace:
 Obrazovky

 

 

Generic specification:
 Cathode ray tubes

 

Spécification Générique:

Tubes à rayons cathodique

Fachgrundspezifikation:

Kathodenstrahlröhren

 

           

Tato evropská norma byla schválena komisí pro elektronické součástky (CECC) organizace CENELEC 1991-12-20. Text této normy sestává z textu CECC 11 000, 1.vydání:1980 (včetně změny A1 a doplňku) odpovídající CECC specifikace. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CECC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CECC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. S výjimkou národních elektrotechnických komitétů Islandu, Lucemburska a Řecka jsou všichni zároveň členy CECC.

 

 

 

 

CECC

Komise CENELEC pro elektronické součástky

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

CENELEC-Komitee für Bauelemente der Elektronik

Ústřední sekretariát: Gartenstr. 179, D-6000 Frankfurt/Main 70


Strana 4

Předmluva

Komise CENELEC pro elektronické součástky (CECC) se skládá z těch zemí Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), které se chtějí podílet na harmonizovaném systému elektronických součástek stanovené jakosti.

Účelem Systému je usnadnit mezinárodní obchod sjednocením specifikací a postupů pro stanovení jakosti elektronických součástek a propůjčením mezinárodně uznávané značky nebo certifikátu shody. Součástky vyráběné v rámci systému jsou proto ve všech členských zemích přijímány bez dalších zkoušek.

Tento dokument byl formálně schválen CECC a byl vypracován pro ty členské země podílející se na Systému, které si přejí vydávat národní harmonizované specifikace pro obrazovky. Dokument se má používat spolu s dokumentem CECC 00 100:1974 Základní pravidla.

Ke dni vydání této specifikace byly členskými zeměmi CECC: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz