Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.020;29.120.50

Červen 1997

Proudové chrániče (RCD)
pro domovní a podobné použití –
Elektromagnetická kompatibilita

ČSN
EN 61 543

35 4183

 

 

idt IEC 1543:1995

 

Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility

Dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues - Compatibilité électromagnétique

Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) für Hausinstallationen und ähnliche Verwendung - Elektromagnetische Verträglichkeit

 

Tato norma je identická s EN 61543:1995.

This standard is identical with EN 61543:1995.

 

© Český normalizační institut, 1997
22119


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 1000-2-2:1990 zavedena v ČSN IEC 1000-2-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí (33 3431)

IEC 1000-4-1:1992 zavedena v ČSN EN 61000-4-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 1: Přehled zkoušek odolnosti. Základní norma EMC (idt IEC 1000-4-1:1992) (33 3432)

IEC 1000-4-2:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 2: Elektrostatický výboj - zkoušky odolnosti. Základní norma EMC (idt IEC 1000-4-2:1995) (33 3432)

IEC 1000-4-4:1995 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí technika. Oddíl 4: Rychlé přechodové děje / skupiny impulsů - zkouška odolnosti. Základní norma EMC (idt IEC 1000-4-4:1995) (33 3432)

IEC 1008-1:1990 + A1:1992 zavedena v ČSN EN 61008-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB). Část 1: Všeobecná pravidla (mod IEC 1008-1:1990 + A1:1992) (35 4181)

IEC 1009-1:1991 zavedena v ČSN EN 61009-1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO). Část 1: Všeobecná pravidla (mod IEC 1009-1:1991) (35 4182)

CISPR 14:1993 zavedena v ČSN EN 55014 Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného zařízením s elektrickým pohonem, tepelným zařízením pro domácnost a podobné účely, elektrickým nářadím a podobnými elektrickými přístroji (idt CISPR 14:1993) (33 4214)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1543:1995 Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility

(Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita)

 

Porovnání s IEC 1543:1995

Tato norma je identická s IEC 1543:1995. Je v ní zahrnuta pouze redakční úprava podle EN 61543:1995, kde v tabulce 5 se nahrazuje odkaz na IEC 801-4 odkazem na IEC 1000-4-4 a v tabulce 6 se nahrazuje odkaz na IEC 801-2 odkazem na IEC 1000-4-2. Tato norma obsahuje navíc normativní přílohu ZA.

 

Informativní údaje z IEC 1543:1995

Tato norma byla vypracována subkomisí 23E: Jističe a podobná zařízení pro domovní a podobné použití, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

2Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené ve výše uvedené tabulce.

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 61008-2-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí (idt IEC 1008-2-1:1990) (35 4181)


Strana 3

ČSN EN 61009-2-1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí (idt IEC 1009-2-1:1991) (35 4182)

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V textu normy je pro proudové chrániče použita zkratka RCD, která vychází z anglického termínu

Residual current-operated protective devices.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno IČO 16316151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

 EN 61543

EUROPEAN STANDARD

 Červenec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.020;29.120.50

 

Deskriptory: home electrical installations, low voltage switchgear, differential devices, protection against electric shocks, electromagnetic compatibility, tests

 

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití Elektromagnetická kompatibilita (IEC 1543:1995)

 

Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use Electromagnetic compatibility (IEC 1543:1995)

Dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues Compatibilité électromagnétique(CEI 1543:1995)

Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) für Hausinstallationen und ähnliche Verwendung Elektromagnetische Verträglichkeit (IEC 1543:1995)

 

Tato evropská norma byla CENELEC schválena 1995-07-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text dokumentu 23E/202/DIS, budoucí vydání 1 IEC 1543, který připravil SC 23E, Jističe a podobná zařízení pro domovní použití, IEC TC 23, Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 61543 dne 1995-07-04.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní

úrovni vydáním identické národní normy

nebo vydáním oznámení o schválení

k přímému použití jako normy národní           (dop) 1996-04-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                              (dow) 1996-04-01

 

Pro výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1996-04-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikační institucí prokázáno, může tato předešlá norma dále platit pro výrobu do 2001-04-01.

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1543:1995 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací.

Následující ediční opravy mají být provedeny v anglickém textu IEC 1543:1995:

V tabulce 5 se nahrazuje „IEC 801-4" údajem „IEC 1000-4-4".

V tabulce 6 se nahrazuje „IEC 801-2" údajem „IEC 1000-4-2".


Strana 7

Úvod

 

Tato mezinárodní norma obsahuje definice, normalizované elektromagnetické podmínky, podmínky činnosti v provozu a elektromagnetické zkoušky nutné pro zařízení poskytující ochranu proti reziduálnímu proudu.

Platí, je-li to vyžadováno v normě výrobku a spolu s touto normou. V současnosti se jedná o tyto normy:

- soubor IEC 1008 pro RCCB;

- soubor IEC 1009 pro RCBO.

Platí také pro pro stejný účel spolu s budoucími normami IEC pro přenosné proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD), pro proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany, vestavěné do pevných zásuvek nebo určených pro spojení s těmito zásuvkami (SRCD) - v současné době se připravují - a pro jiné RCD s vestavěnou nadproudovou ochranou.


Strana 8

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma je určena pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) zařízení poskytujících ochranu proti reziduálnímu proudu pro jmenovitá střídavá napětí do 440 V, určených hlavně pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.

Tato norma platí pro podmínky okolního prostředí vyskytující se v instalacích připojených k veřejným rozvodným sítím nn nebo podobných. Může být také vodítkem pro zajištění EMC pro jiné výrobky určené k bezpečnostním účelům nebo pro výrobky zahrnující elektronické obvody, pro něž je vyžadována vysoká úroveň kontinuity provozu.

Požadavky na zkoušky EMC nezahrnuté do norem výrobků by měly mít uveden odkaz na tuto normu skupiny výrobků.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz