Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 25.080.60; 25.140.20

Červenec 1997

Bezpečnost elektrického ručního
nářadí -
Část 2-5: Zvláštní požadavky pro
kotoučové pily a kotoučové nůžky

ČSN
EN 50 144-2-5

36 1570

 

 

 

Safety of hand-held electric motor operated tools. Part 2-5: Particular requirements for circular saws and circular knives

Sécurité des outils électroportatifs à moteur. Partie 2-5: Règles particulières pour les scies circulaires et les couteaux circulaires

Sicherheit von handgeführten motorbetriebenen Elektrowerkzeugen. Teil 2-5: Besondere Anforderungen für Kreissägen und Rundmesser

 

Tato norma je identická s EN 50144-2-5:1996.

This standard is identical with EN 50144-2-5:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 36 1550-2-5 ze srpna 1992.

 

© Český normalizační institut, 1997
22134


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována podle EN 50144-2-5, předchozí norma vycházela z IEC 745-2-5. Rozsah platnosti normy je pro kotoučové pily omezen na pily určené k řezání dřeva a podobných materiálů, nejsou-li upevněné ve stojanu a používané jako pevné nářadí.*) Definice normálního zatížení, shodná s předchozí normou, platí pouze pro kotoučové pily jiné než na kov; jsou doplněny definice pro různé typy pil a pro části pil. Kapitola 7 obsahuje řadu doplňujících požadavků na informace uváděné v návodu pro používání, kapitola 13 obsahuje metodiku měření prašnosti, hluku a vibrací; v kapitole 18 byla doplněna řada požadavků na mechanickou bezpečnost, požadavky na rozpěrný klín se zcela liší od čs. doplňku v předchozí normě; kapitola 19 obsahuje požadavek na mechanickou pevnost krytů; v kapitole 20 je zpřísněn požadavek na spínač a doplněny požadavky na odsávání prachu a na opatření znemožňující používat nářadí jako stabilní bez speciálně konstruovaného stojanu (stolu).

 

Citované normy

EN 50144-1:1995 zavedena v ČSN EN 50144-1 Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky (36 1570)

 

Obdobné zahraniční normy

NEN-EN 50144-2-5:1996 Veiligheid van handgereedschap met elektrische aandrijving; Deel 2-5: Bijzondere eisen voor cirkelzagen en cirkelmessen (Bezpečnost ručního elektrického nářadí; Část 2-5: Zvláštní požadavky pro kotoučové pily a kotoučové nůžky) (idt EN 50144-2-5:1996)

 

Upozornění na národní poznámky

Tato norma obsahuje národní poznámky v 18.102.3 a 19.2, které upozorňují na redakční chyby v textu anglické verze EN 50144-2-5.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Motejzík, Česká Lípa, IČO 62734857

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

 

_______________

*) Požadavky na takové stojany (stoly) budou předmětem zvláštní normy (příslušná evropská norma se připravuje).


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50144-2-5

EUROPEAN STANDARD

Únor 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 25.080.60; 25.140.20

Nahrazuje HD 400.2E S2:1988  a jeho změnu

 

Deskriptory: hand-held electric motor operated tools, circular saws, circular knives, safety requirements, protection against electric shocks, fire protection, protection against mechanical hazards

 

Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro kotoučové pily a kotoučové nůžky

 

Safety of hand-held electric motor operated tools. Part 2-5: Particular requirements for circular saws  and circular knives

Sécurité des outils électroportatifs à moteur Partie 2-5: Règles particulières pour les scies circulaires et les couteaux circulaires

Sicherheit von handgeführten motorbetriebenen Elektrowerkzeugen. Teil 2-5: Besondere Anforderungen für Kreissägen und Rundmesser

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-03-06. ČlenovéCENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí TC 61F Ruční a přenosné, elektrickým motorem poháněné nářadí.

Text návrhu byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) v dubnu 1994 a byl schválen CENELEC jako EN 50144-2-5 dne 1995-03-06.

Návrh na změnu byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu v dubnu 1994 a byl schválen CENELEC 1995-03-06 k zahrnutí do této evropské normy.

Tato evropská norma nahrazuje HD 400.2E S2:1988 + A1:1991.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum pro zavedení EN  na národní úrovni

vydáním identické  národní normy nebo oznámením

o schválení k přímému použití                (dop)       1996-09-01

- nejzazší datum pro zrušení  národních norem,

které jsou s EN  v rozporu                   (dow)       1996-12-01

Pro certifikaci platí CENELEC Memorandum 6.

Tato norma je rozdělena do dvou částí:

Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru.

Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly z těchto zvláštních požadavků doplňují nebo pozměňují odpovídající kapitoly z Části 1. Tam, kde je v textu Části 2 uvedeno „doplněk" nebo „náhrada" příslušného požadavku, zkušebního ustanovení nebo vysvětlivky z Části 1, provedou se uvedené úpravy příslušného textu z Části 1 a tento text se tak stává součástí normy. Není-li žádná změna nutná, v Části 2 jsou použita slova „Tato kapitola z Části 1 platí".

Články, tabulky a obrázky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101.

 

POZNÁMKA - V této normě jsou použity následující typy písma:

- vlastní požadavky: obyčejné kolmé písmo

- zkušební ustanovení: kurzíva

- vysvětlivky: malé kolmé písmo-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz