Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.30

Červen 1997

Připojovací zařízení nn
pro domácnost a podobné účely
Část 2-2: Zvláštní požadavky
pro připojovací zařízení jako
samostatné celky s bezšroubovými
upínacími jednotkami

ČSN
EN 60 998-2-2

37 0670

 

 

idt IEC 998-2-2:1991

 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubenlosen Klemmstellen

 

Tato norma je identická s EN 60998-2-2:1993.

This standard is identical with EN 60998-2-2:1993.

 

© Český normalizační institut, 1997
22140


Strana 2

Národní předmluva

 

Souběžně s touto normou se může používat ČSN 37 0650 Šroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušení z ledna 1983 a ČSN 37 0660 Bezšroubové svorky. Technické požadavky. Zkoušky z ledna 1983 v souladu s předmluvou k EN 60998-2-2:1993.

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 998-2-2:1991 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units (Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné jednotky s bezšroubovými svorkami)

 

Informativní údaje z IEC 998-2-2:1991

Tato norma byla připravena v subkomisi 23F: Připojovací zařízení, která je součástí technického komitétu IEC 23: Elektrická příslušenství.

Je prvním vydáním IEC 998-2-2 a nahrazuje IEC 685-2-1:1980.

Text normy vychází z těchto dokumentů:

 

2Y1.gif

 

Další informace lze nalézt ve zprávě o hlasování označené ve výše uvedené tabulce.

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 60998-1 Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 998-1) (37 0670)

ČSN EN 60998-2-1 Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro spojovací zařízení jako samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami (idt IEC 998-2-1) (37 0670)

ČSN EN 60999 Připojovací zařízení. Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové svorky pro měděné vodiče (idt IEC 999) (37 0680)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60998-2-2

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.315.684:621.315.3:621.316.172

 

Deskriptory: low voltage equipment, home electrical installations, connecting equipment, screwless type clamping units, characteristics, tests

 

Připojovací zařízení nn pro domácnost a podobné účely Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení jako samostatné celky s bezšroubovými upínacími jednotkami (IEC 998-2-2:1991)

 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units (IEC 998-2-2:1991)

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis (CEI 998-2-2:1991)

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbstständige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen (IEC 998-2-2:1991)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1993-09-22. Členové CENELEC jsou povinni splnit

 

Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dotazovací postup CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 998-2-2:1991 beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Základní dokument byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování a byl přijat CENELEC jako EN 60998-2-2 dne 22. září 1993.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum vydání

- identické národní normy              (dop) 1994-09-01

- nejzazší datum zrušení

- konfliktních národních norem      (dow) 1997-09-01

Výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly národní normě před datem 1997-09-01, se mohou podle této předchozí normy vyrábět do 2002-09-01.

 

POZNÁMKA  -  V této normě jsou použity tyto druhy písma:

                     -  technické požadavky: kolmé písmo;

                     -  zkušební požadavky: kurzíva;

                     -  vysvětlující ustanovení: malé kolmé písmo.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz