Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.50

Červenec 1997

Proudové chrániče s vestavěnou
nadproudovou ochranou pro domovní
a podobné použití (RCBO)
Část 2-1: Použitelnost všeobecných
pravidel pro RCBO funkčně nezávislé
na síťovém napětí

ČSN
EN 61 009-2-1

35 4182

 

 

idt IEC 1 009-2-1:1 991

 

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage

lnterrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) - Partie 2-1: Applicabilité des règles générales aux DD fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation

Fehlerstrom - Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO's) für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen - Teil 2-1: Anwendbarkeit der Festlegungen für die Funktion des RCBO's unabhängig von der Netzspannung

 

Tato norma je identická s EN 61009-2-1:1994.

This standard is identical with EN 61009-2-1:1994.
22142


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 1009-1:1991 zavedena v ČSN EN 61009-1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla (mod IEC 1009-2-1:1991) (35 4182)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1009-2-1:1991 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí)

EN 61009-1:1994 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 1: General rules

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla)

IEC 1009-2-2:1991 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent on line voltage

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-2: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně závislé na síťovém napětí)

EN 61008-1:1994 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General rules

(Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla)

EN 61008-2-1:1994 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage

(Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí)

IEC 1008-2-2:1990 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 2-2: Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line voltage

(Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-2: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně závislé na síťovém napětí)

BS EN 61009-2-1:1995 Specification for residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí)

 

Porovnání s IEC 1009-2-1:1991

Tato norma je převzetím IEC 1009-2-1:1991 bez modifikací.

 

Informativní údaje z IEC 1009-2-1:1991

Tato norma byla vypracována subkomisí 23E: Jističe a podobná zařízení pro domovní a podobné použití, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.


Strana 3

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

3Y1.gif

 

Další informace lze nalézt ve zprávách o hlasování obsažených ve výše uvedené tabulce.

 

V této normě jsou použity následující typy písma:

- vlastní požadavky: kolmé písmo,

- specifikace zkoušek: kurzívou,

- poznámky: malé kolmé písmo.

 

Souvisící ČSN

ČSN EN 61008-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla (mod IEC 1008-1:1990 +A1:1992) (35 4181)

 

ČSN EN 61008-2-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí (idt IEC 1008-2-1:1990) (35 4181)

 

ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (mod IEC 364-4-43:1977)

 

Souvisící směrnice

Directive LVD 73/23/EEC Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (Low Voltage Directive) Directive LVD 93/68/EEC Amendment of 73/23/EEC

(Směrnice LVD 73/23/EEC Elektrická zařízení určená pro užití v určitých mezích napětí (Směrnice pro nízké napětí)

Směrnice LVD 93/68/EEC Změna k 73/23/EEC))

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V textu normy je pro proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou použita zkratka RCBO, která vychází z anglického termínu Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, lČO 16316151

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 61009-2-1

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

_______________

MDT 621.316.573:621.316.9:620.1

 

Deskriptory: electrical household accessory, low voltage equipment, residual current operated circuitbreakers, overcurrent protection, definition, characteristics, construction, tests

 

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí (IEC 1009-2-1:1991)

 

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage (IEC 1009-2-1:1991)

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) - Partie 2-1: Applicabilité des règles générales aux DD fonctionnellement indépendats de la tension d'alimentation (CEI 1009-2-1:1991)

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO's) für Hausinstallationen und für ähnliche Anwendungen - Teil 2-1: Anwendbarkeit der Festlegungen für die Funktion des RCBO's unabhängig von der Netzspannung (IEC 1009-2-1:1991)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC schválena 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 1009-2-1:1991, který se odvolává na IEC 1009-1:1991 a používá se společně s touto normou, byl předložen k zvláštnímu přijímacímu postupu (UAP) pro přijetí za evropskou normu současně s UAP na prEN 61009-1.

 

Poněvadž UAP na prEN 61009-1, pro nějž byly společné modifikace připraveny technickou komisí CENELEC TC 23E, Jističe a podobná zařízení pro domovní a podobné použití, nezískal dostatečný počet kladných hlasů, žádný z dokumentů nebyl přijat.

 

Na základě společných modifikací přidaných do revidovaného prEN 61009-1 nebyly nutné žádné změny IEC 1009-2-1 a dokument byl předložen k formálnímu hlasování.

 

Nový návrh schválil CENELEC jako EN 61009-2-1 dne 1994-03-08.

 

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum vydání

identické národní normy                          (dop)                              1996-07-01

- nejzazší datum zrušení

konfliktních národních norem                   (dow)                              2000-07-01

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před datem 2000-07-01, lze tuto předchozí normu používat pro výrobu až do 2005-07-01.

 

Shoda výrobků s požadavky této normy zajišťuje shodu se základními požadavky Směrnice 73/23/EEC (Směrnice pro nízké napětí) a její změny 93/68/EEC.

 

K této evropské normě nejsou žádné zvláštní národní podmínky nebo odchylky A jiné než ty, které jsou uvedeny v EN 61009-1:1994.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1009-2-1:1991 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Úvod

Tato část IEC 1009 doplňuje nebo upravuje příslušné články v IEC 1009-1, aby byla zahrnuta použitelnost pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí.

 

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou:

 

První odstavec se nahrazuje tímto textem:

 

Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou (RCBO) funkčně nezávislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, s vestavěnou nadproudovou ochranou, pro jmenovitá napětí do 440 V AC, jmenovité proudy do 125 A a jmenovité zkratové proudy do 25 000 A, pro provoz při 50 Hz nebo 60 Hz.

 

2 Normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz