Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Červenec 1997

Všeobecné zkušební metody
izolačních a plášťových materiálů
elektrických kabelů
Část 1: Metody pro všeobecné použití
Oddíl 3: Metody stanovení hustoty -
zkouška nasákavosti - Zkouška
smrštivosti

ČSN
EN 60 811-1-3

34 7010

 

 

idt IEC 811-1-3:1993

 

Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test methods - Part 1: General application - Section 3: Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test

Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques - Méthodes d'essais communes -Partie 1: Application générale - Section 3: Méthodes de détermination de la masse volumique - Essais d'absorption d'eau - Essai de rétraction

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allgemeina Prüfungen -Teil 1: Allgemeine Anwerung - Hauptabschnitt 3: Dichtebestimmung - Wasseraufnahmeprüfungen - Schrumpfungsprüfung

 

Tato norma je identická s EN 60811-1-3:1995.

This standard is identical with EN 60811-1-3:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 811-1-3 HD 505.1.3 S2 (34 7010) ze září 1995.

 

© Český normalizační institut, 1997
22161


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma byla přepracována podle EN 60811-1-3:1995, která je identická s IEC 811-1-3:1993.

Byl upraven text kapitoly 1 na „Předmět normy" a doplněn článek 1.1 Normativní odkazy. Text kapitoly 5  Aklimatizace byl rozšířen.

V článku 8.2.4 byl doplněn odstavec.

V článku 8.3 byl upraven první odstavec.

Článek 9.2.2 byl upraven.

Název kapitoly 10 byl upraven na „Zkouška smrštivosti izolace", články 10.3 a 10.4 byly upraveny.

Byla doplněna kapitola 11.

Příloha A byla vypuštěna.

 

Citované normy

ISO 1183:1987 zavedena v ČSN 64 0111 Plasty - Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů (mod ISO 1183:1987)

HD 361 S2:1986 zaveden v ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů (idt HD CENELEC 361 S2:1986)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN EN 60811-1-3:1996 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allgemeina Prüfungen - Teil 1: Allgemeine Anwerung - Hauptabschnitt 3: Dichtebestimmung - Wasseraufnahmeprüfungen - Schrumpfungsprüfung

(Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 3: Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti)

NF C32-026:1996, NF EN 60811-1-3:1996 Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques - Méthodes d'essais communes - Partie 1: Application générale - Section 3: Méthodes de détermination de la masse volumique - Essais d'absorption d'eau - Essai de rétraction

(Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 3: Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti)

BS EN 60811-1-3:1995 Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test methods - Part 1: General application - Section 3: Methods for determining the density - Water absorption tests - Shrinkage test

(Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 3: Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Drahomíra Libichová

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60811-1-3

EUROPEAN STANDARD

Duben 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.060.20                                                                                                                          Nahrazuje HD 505.1.3 S2:1991

 

Deskriptory: electric cable, insulated cable, electrical insulation, sheath, insulation, density, water absorption test, shrinkage

 

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů Část 1: Metody pro všeobecné použití Oddíl 3: Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti

 

Insulating and sheathing materials of electric cables  Common test methods Part 1: General application Section 3: Methods for determining the density Water absorption tests Shrinkage test (IEC 811-1-3:1993)

Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques Méthodes d'essais communes Partie 1: Application générale Section 3: Méthodes de détermination de la masse volumique Essais d'absorption d'eau Essai de rétraction(CEI 811-1-3:1993)

Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen Allgemeina Prüfungen Teil 1: Allgemeine Anwerung Hauptabschnitt 3: Dichtebestimmung Wasseraufnahmeprüfungen Schrumpfungsprüfungen (IEC 811-1-3:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-03-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 811-1-3:1993, vypracovaný subkomisí SC 20A Vysokonapěťové kabely, technické komise IEC TC 20, Elektrické kabely, byl podroben  Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) a byl schválen CENELEC jako EN 60811-1-3 dne 1995-03-06 bez jakýchkoliv změn.

Tato evropská norma nahrazuje HD 505.1.3 S2:1991.

Je-li v některé normě uveden odkaz na HD 505.1.1 S3:1991, uživatelé by měli pro získání současných informací využít této EN 60811-1-3.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení EN k přímému použití jako normy národní      (dop)   1996-03-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                  (dow)   1996-12-01

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 811-1-31:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

6

1.1

Normativní odkazy

6

2

Předepsané hodnoty

6

3

Použití

6

4

Typové a jiné zkoušky

6

5

Aklimatizace

6

6

Zkušební teplota

6

7

Medián

6

8

Metody pro stanovení hustoty

7

8.1

Metoda suspenze (všeobecná metoda)

7

8.2

Pyknometrická metoda (referenční metoda)

7

8.3

Korekce pro plněný polyetylen (PE)

8

9

Zkouška nasákavosti

8

9.1

Elektrická zkouška

8

9.2

Gravimetrická zkouška nasákavosti

9

10

Zkouška smrštivosti izolace

11

10.1

Odběr vzorků

11

10.2

Příprava zkušebních tělísek

11

10.3

Postup

11

10.4

Vyhodnocení výsledků

11

11

Zkouška smrštivosti PE plášťů

11

11.1

Zkušební zařízení

11

11.2

Odběr vzorků

11

11.3

Příprava zkušebních tělísek

11

11.4

Zkušební postup

11

11.5

Vyjádření výsledků

12


Strana 6

1  Předmět normy

 

Tento Oddíl IEC 811-1 popisuje zkušební metody používané při zkouškách polymerových izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů určených pro rozvod elektrické energie a pro telekomunikace včetně kabelů lodních.

Tento třetí Oddíl Části 1 uvádí metody stanovení hustoty, zkoušky nasákavosti a zkoušku smrštivosti pro nejběžnější typy izolačních a plášťových směsí (elastomerové, PVC, PE, PP atd.).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz