Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.20

Červenec 1997

Nepájené spoje
Část 5: Nepájené zalisované (press-in)
spoje
Všeobecné požadavky, zkušební
metody a praktický návod

ČSN
EN 60 352-5

35 4061

 

 

idt IEC 352-5:1995

 

Solderless connections Part 5: Solderless press-in connections General requirements, test methodes and practical guidance

Connexions sans soudure Partie 5: Connexions insérées à force sans soudure Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

Lötfreie elektrische Verbindungen Teil 5: Einpreßverbindungen Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise

 

Tato norma je identická s EN 60352-5:1995.

This standard is identical with EN 60352-5:1995.

 

© Český normalizační institut, 1997
22181


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50(581):1978 dosud nezavedena

IEC 68-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí. Část 1: Všeobecně a návod (idt IEC 68-1:1988+Corr:1988+A1:1992) (35 4061)

IEC 68-2-60:1990 TTD nezavedena, nahrazena IEC 68-2-60:1995 dosud nezavedenou

IEC 194:1988 zavedena v ČSN 35 9002 Plošné spoje. Termíny a definície (mod IEC 194:1988)

IEC 249-2-4:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-4+A3 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č.4: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití (obsahuje změnu A3:1994) (idt IEC 249-2-4:1987) (35 9052)

IEC 249-2-5:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-5+A3 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č.5: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny impregnované epoxidem s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A3:1994) (idt IEC 249-2-5:1987) (35 9052)

IEC 249-2-11:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-11+A2 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 11: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití, pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2:1994) (idt IEC 249-2-11:1987) (35 9052)

IEC 249-2-12:1987 zavedena v ČSN EN 60249-2-12+A2 Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 12: Tenká mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, s definovanou hořlavostí pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji (obsahuje změnu A2:1994) (idt IEC 249-2-12:1987) (35 9052)

IEC 326-3:1991 zavedena v ČSN IEC 326-3 Desky s plošnými spoji. Část 3 : Návrh a použití desek s plošnými spoji (35 9020)

IEC 326-5:1980 nezavedena

IEC 326-6:1980 nezavedena

IEC 352-1:1983 zavedena v ČSN EN 60352-1 Nepájené spoje. Část 1: Nepájené ovíjené spoje -Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (idt IEC 352-1:1983) (35 4061)

IEC 512-1:1984 nezavedena, nahrazena IEC 512-1:1994, zavedenou v ČSN EN 60512-1 Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 1: Všeobecné údaje (idt IEC 512-1:1994) (35 4055)

IEC 512-2:1985 dosud nezavedena

IEC 512-4:1976 dosud nezavedena

IEC 512-5:1977 nezavedena, nahrazena IEC 512-5:1992, dosud nezavedenou

IEC 512-6:1984 dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 352-5:1995 Solderless connections  Part 5: Solderless press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance (Nepájené spoje - Část 5: Nepájené zalisované (press-in) spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

DIN EN 60352-5:1995 Lötfreie elektrische Verbindungen. Teil 5: Einpreßverbindungen - Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (Nepájené spoje - Část 5: Nepájené zalisované (press-in) spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)

BS EN 60352-5:1995 Solderless connections. Solderless press-in connections. General requirements, test methods and practical guidance (Nepájené spoje. Nepájené zalisované (press-in) spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod)


Strana 3

Informativní údaje z normy IEC

Tuto normu vypracovala subkomise 48B: Konektory technické komise IEC č. 48 Elektromechanické součástky a mechanické konstrukce pro elektronická zařízení.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

3Y1.gif

 

Další informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt v příslušné zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel : TNPA Praha, IČO 16457161, Stanislava Adámková

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60352-5

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.120.20

 

Deskriptory: solderless press-in connections, test methods

 

Nepájené spoje Část 5: Nepájené zalisované (press-in) spoje Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod (IEC 352-5:1995)

 

Solderless connections Part 5: Solderless press-in conections General requirements, test methods and practical guidance (IEC 352-5:1995)

Connexions sans soudure Partie 5:Connexions insérées ŕ force sans soudure Rčgles générales, méthodes d'essai et guide pratique (CEI 352-5:1995)

Lötfreie elektrische Verindungen Teil 5: Einpreßverbindungen Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise (IEC 352-5:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 1995-03-06 Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu, nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text dokumentu 48B(CO)254 + 254A a budoucího 1. vydání normy IEC 352-5, připravený SC 48B Konektory z IEC TC 48 Elektromechanické součástky a mechanické konstrukce pro elektronická zařízení, byl předložen IEC - CENELEC k paralelnímu hlasování a schválen v CENELEC 1995-03-06 jako EN 60352-5.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení EN k přímému použití jako normy národní           (dop)           1996-03-01

- nejzazší datum pro zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                       (dow)           1996-03-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou součástí této normy.

V této normě je normativní příloha ZA.

CENELEC doplnil normu přílohou ZA.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz