Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 35.060.10

Červenec 1997

Kmenová specifikace:
Neproměnné kondenzátory

ČSN
EN 13 0000
+A1 až A5+A8+A9

35 8290

 

 

 

Generic Specification: Fixed Capacitors

Spécification générique: Condensateurs fixes

Fachgrundspezifikation: Festkondensatoren

 

Tato norma je identická s EN 130000:1993 včetně jejich změn A1 až A5:1993, A8:1995, A9:1995.

This standard is identical with EN 130000:1993 including its amendments A1 to A5:1993, A8:1995, A9:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 35 8291-1 IEC 384-1 z 13. prosince 1985.

 

© Český normalizační institut, 1997
22182


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma zavádí, v souladu se všeobecným trendem, do systému ČSN místo normy IEC obdobnou ze systému norem EN.

 

Citované normy

ISO 3:1973 dosud nezavedena

ISO 497:1973 dosud nezavedena

ISO 1000:1981 nahrazena ISO 1000:1992, dosud nezavedena

IEC 27-1:1971+A4:1983 nahrazena včetně změny A4 IEC 27-1:1992, zavedenou v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané velektrotechnice Část 1: Všeobecně (33 0100)

IEC 50 Soubor postupně zaváděn do ČSN IEC 50 (33 0050)

IEC 62:1992 zavedena v ČSN EN 60062 Rezistory a kondenzátory. Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů (35 8014)

IEC 63:1963+A1:1967+A2:1977 dosud nezavedena

IEC 68 Soubor postupně zaváděn do ČSN 34 5791, ČSN IEC 68 a ČSN EN 60068 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí (34 5791)

IEC 117 nahrazena souborem norem IEC 617, postupně zaváděným v ČSN IEC 617 (01 3390)

IEC 286-1:1980 zavedena v ČSN IEC 286-1 HD 143.1 S1 Balení součástek pro automatickou montáž. Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek (35 8292)

IEC 286-2:1985 zavedena v ČSN IEC 286-2 HD 143.2 S1 Balení součástek pro automatickou montáž. Část 2: Balení součástek s jednostrannými vývody do nekonečných pásek (35 8292)

IEC 286-3:1991 zavedena v ČSN IEC 286-3 HD 143.3 S2 Balení součástek pro automatickou montáž. Část 3: Balení bezvývodových součástek do nekonečných pásek (35 8292)

IEC 294:1969 dosud nezavedena

IEC 410:1973 dosud nezavedena

IEC 469-1:1987 dosud nezavedena

IEC 469-2:1987 dosud nezavedena

IEC 695-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60695-2-2 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (34 5615)

CECC 00 014:1986 nahrazena EN 100014:1991, dosud nezavedena

CECC 00 100:1974 nahrazena CECC FEN:1991

CECC 00 114-1:1990 nahrazena EN 100114-1, dosud nezavedena

CECC 00 114-2:1991 nahrazena CECC 00 114-2:1994, doporučení CECC jsou dostupná v ČSNI, oddělení informatiky, Biskupský dvůr č.5, 113 47 Praha 1

CECC 00 114-3:1989 nahrazena CECC 00 114-3:1994, doporučení CECC jsou dostupná v ČSNI, oddělení informatiky, Biskupský dvůr č.5, 113 47 Praha 1

CECC 00 802 doporučení CECC jsou dostupná v ČSNI, oddělení informatiky, Biskupský dvůr č. 5, 113 47 Praha 1

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Změny A8:1995 a A9:1995 jsou v textu normy označeny dvojitou svislou čarou na levém okraji strany.


Strana 3

Použité zkratky:

AQL - Přípustná úroveň jakosti

APA - Posuzování průměru procesu

CDS - Předmětová zákaznická specifikace

CQC - Součástka pro schvalování způsobilosti

CTR - Certifikovaný protokol o zkoušce

ESR - Ekvivalentní sériový odpor

ONS - Národní dohlížecí inspektorát

PCP - Parametry řízení procesu

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORVAK - Tomáš Vacek, IČO 44403429

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Strnad


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 130000

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1993

NORME EUROPÉENNE

+A1 až A5

EUROPÄISCHE NORM

Listopad 1993

+A8

Červen 1995

+A9

Listopad 1995


 

ICS 31.060.10

Nahrazuje CECC 30 000 Vydání 3:1983

 

Deskriptory: fixed capacitors, generic specification, quality, quality assessment, electronic components, capacitors, tests and measurement procedures, capability approval

 

Kmenová specifikace:

 

Neproměnné kondenzátory

 

Generic Specification:

Fixed Capacitors

 

Spécification générique:

Condensateurs fixes

Fachgrundspezifikation:

Festkondensatoren

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC Komisí pro elektronické součástky (CECC) 14. října 1991, změna A8 16. října 1994 a změna A9 20. září 1995. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli

modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CECC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Členství v CECC je identické, s výjimkou národních elektrotechnických komitétů Islandu, Lucemburska a Řecka.

 

CECC

CENELEC Komise pro elektronické součástky

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

CENELEC - Komitee für Bauelemente der Elektronik

 

Ústřední sekretariát: Gartenstr. 179, D-60596 Frankfurt/Main


Strana 6

Předmluva

Komise CENELEC pro elektronické součástky (CECC) je tvořena těmi členskými zeměmi Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), které si přejí podílet se na harmonizovaném Systému pro elektronické součástky hodnocené jakosti.

Cílem systému je usnadnit mezinárodní obchod harmonizací specifikací a postupů hodnocení jakosti u elektronických součástek a udílením mezinárodně uznané značky nebo certifikátu shody. Součástky vyrobené v rámci tohoto systému jsou tímto bez dalšího zkoušení přijatelné ve všech členských zemích.

Tato evropská norma byla připravena Pracovní skupinou CECC WG 3, Kondenzátory.

Text návrhu, založeného na dokumentu CECC 30 000, Vydání 3:1983, včetně pozměňovacích návrhů, byl předložen k formálnímu hlasování pro konverzi na evropskou normu, spolu se zprávou o hlasování,

rozeslanou jako dokument CECC(Secretariat)2871 a byl schválen CECC jako EN 130000 14. října 1991.

 

Text EN 130000 sestává z:

CECC 30 000, Vydání 3 (s A1 až A6);

CECC(Sec)2517/01.90 [RV CECC(Sec)2871/09.91];

CECC(Sec)2396/04.89 [RV CECC(Sec)2593/05.90];

CECC(Sec)2409/04.89 [RV CECC(Sec)2578/09.90];

CECC(Sec)2657/09.90 [RV CECC(Sec)2867/09.91];

CECC(Sec)2658/09.90 [RV CECC(Sec)2868/09.91];

CECC(Sec)2683/10.90 [RV CECC(Sec)2952/11.91];

CECC(Sec)2684/10.90 [RV CECC(Sec)2872/09.90].

 

Tato EN zahrnuje též následující změny:-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz